İLAN
     Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden;

     İlçemiz tapuda Muradiye Mahallesi ada:126, parsel: 76 için hazırlanmış olan F17-a-24c 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftasının NIP: 11158,12 işlem numarası, F17-a-24c-2d 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı UIP:5000,13 işlem numarası ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi'nin 03.07.2018 tarih 97 sayılı kararı ile onanmıştır.;

     Yeni yapılan imar planına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 09.07.2018