İLAN


Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,

     İlçemiz tapuda Şehsuvarbey Mahallesi ada:221, parsel:19 için hazırlanmış olan F17-a-24-c 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı paftasının NİP:11158,15 işlem numarası, F17-a-24-c-1-d 1/1000 ölçekli uygulama imar planı UIP:5000,16 işlem numarası ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi'nin 04.12.2018 tarih ve 133 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Yeni yapılan imar planına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilebilir.11.12.2018