Duyurular

     İlçemiz tapuda Aşçıoğlu Mahallesi Ada: 18, Parsel: 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-47-48-64-65-66-68-72-73-74-75-76-80-84-126-142-143 ve 144'ü kapsayan taşınmazları içine alan bölgede imar planına uygunluğun sağlanması için 2981 Sayılı İmar Affı Kanunun 10/c maddesine göre imar uygulaması yapılmış olup Belediye Encümeninin 21.03.2018 tarih ve 107 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan uygulamaya ait parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni yapılan imar uygulamasına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 09.04.2018

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden;

     03.02.2018 tarih 11 sayılı Belediye Meclis kararı ile Belediyemiz tarafından 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Edirne İl Çevre Düzeni Planı ile İlçemiz 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planlarına uyumlaştırılması için imar planlarında revizyon yapılmasına karar alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan 1/1000  ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih 41 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan revizyona ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan revizyona ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyurulur. 13.03.2018

 

          İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,

          İlgi 18.11.2008 tarih 27058 sayılı Resmi Gazete de yayınlan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince yapılarda bulunan asansörün/ asansörlerin yıllık bakımlarının 26.12.2017 tarih 566 sayılı Belediye Encümeni kararı gereği 2018 yılı periyodik kontrolünün bina sorumluları tarafından Yasal süresi içinde Makine Mühendisleri Odası Şube Müdürlüğü’ ne yaptırılması gerekmektedir.

          Yasal süresi içinde yönetmelik gereği periyodik kontrolünü yaptırmayan bina sorumluları hakkında yönetmeliğin 24. maddesinin 4. alt bendi gereği yasal işlemlerin yapılacağı ayrıca Asansörlerin periyodik uygunluk raporu alınıncaya kadar mühürlenerek kullanıma kapatılacağı hususu;

           Tebliğ ve ilan olunur.       

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre 17 Temmuz 2016 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 2006/10656 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren " Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçesinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin" 8. Maddesine istinaden Belediyemizin 2017 Mali Yılında yapmış olduğu maddi yardımlara ilişkin tablo; 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre Yapılan Yardımlar
Uzunköprü Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 150.000,00.- TL
18 Kasım Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 40.000,00.- TL
Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü  Nakit Yardım Faaliyet Gideri 27.000,00.- TL
Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü'ye Hizmet Vakfı Nakit Yardım İşletme Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü Musiki Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 6.000,00.- TL
Uzunköprü Romanlar Eğit. Kül. Araş. Yard. Dayn. Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 2.000,00.- TL
T  O  P  L  A  M  235.000,00.- TL

        Belediye İmar ev Şehircilik Müdürlüğünden,

        İlçemiz Muradiye Mahallesi 120, 121, 993, 994, 995, 996, 997, 998, ve 999 adalar, Muradiye Cami Mahallesi 102, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991 ve 992 adalar, Aşçıoğlu Mahallesi 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 ve 1010 adalar, Atatürk Mahallesi 5-50-51, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 ve 1022 adaları içine alan bölgede 2981 sayılı İmar Kanununun 10/c maddesine göre İmar Uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeninin 15.09.2017 tarih ve 378 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

        Yapılan imar uygulamasına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 28.09.2017

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü