Duyurular


İLAN


Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,

     İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi ada:920, parsel:3 için hazırlanmış olan F17-d-04-b 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı paftasının NİP:11158,14 işlem numarası, F17-d-04-b-1-b 1/1000 ölçekli uygulama imar planı UIP:5000,15 işlem numarası ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi'nin 04.12.2018 tarih ve 131 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Yeni yapılan imar planına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilebilir.11.12.2018

İLAN

Uzunköprü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,

     07.11.2018 tarih 85 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Atatürk Mahallesi 403 ada 16 parselde kayıtlı taşınmaza "Büyükbaş hayvan ahırı, küçükbaş hayvan ağılı, balık üretim tesisi ve kır bahçesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı yapılması kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planları Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih 132 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan imar planlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle askıda tutulmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planıve plan açıklama raporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.İlgililere duyrulur. 11.12.2018

     Uzunköprü Belediye Başkanlığı'ndan;

     03.08.2012 tarih 692 sayılı Belediye Encümen kararı ile; 07.04.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması hakkında yönetmeliği 13. maddesi C bendi gereği tapuda pafta: F17-B-07-C, Ada:138 Parsel: 25, Ada:138 Parsel:19, Ada:139 Parsel:1 de kayıtlı taşınmazların bir kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

     27.06.2018 tarih 208 sayılı Belediye Encümen kararı ile kamulaştırma işlemleri ile taşınmaz malikleri ile 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 14:00 te Uzunköprü Belediyesi Meclis salonunda uzlaşma toplantısı yapılmasına karar alınmış olup taşınmaz sahipleri olan Faruk oğlu Ertuğ ÇORALI (TC:33295913342), Mehmet oğlu Rüstem GÖKÇE, Musatafa kızı Fahriye'nin veya varislerinin kamulaştırma uzlaşma toplantısına belirtilen gün ve saatte katılmaları hususunda ilanen tebliğ olunur.

          Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden;

          İlçemiz tapuda Aşçıoğlu Mahallesi ada : 1233, parrsel: 1-2-3-4-5, ada : 1239, parsel : 1-2-3'ü kapsayan bölgede, Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmış olup Belediye Encümeninin 25.07.2018 tarih 226 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

          Onaylanan uygulamaya ait parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni yapılan imar uygulamasında ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Beledeiyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 15.08.2018

     İLAN
     Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden;

     İlçemiz tapuda Aşçıoğlu Mahallesi Asude Sokak ve etrafındaki bölgede kadastral durum, mevcut yapılar ve imar planının birbirine uyumlu hale gelmesi için bölge için hazırlanmış F17-a-24b,F17-a-25a, F17-a-24c,F17-a-25d 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftasının NIP: 11158,13 işlem numarası F17-a-24b-3c, F17-a-25a-4d, F17-a--24c-2b, F17-a-25d-1a 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı UIP: 5000,14 işlem numarası ile 3194 İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi'nin 03.07.2018 tarih 98 sayılı kararı ile onanmıştır.

     Yeni yapılan imar planına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 09.07.2018

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü