İhale İlanları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ LAN

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeniköy Mahallesinde bulunan taşınmazlar (mesken) ve Halise Hatun Mahallesinde bulunan (işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü kiraya verilecektir.

2)- Mülkiyeti Belediyemize ait Muradiye Mahallesi Yayalar Ovası Mevkii 299 Ada, 76 Parselde bulunan 6.265,31m2 Mezbaha ve Müştemilatları ile Arsası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü satışa çıkarılacaktır.

3)- Muradiye Mahallesi Yayalar Ovası Mevkii 299 Ada, 76 Parselde bulunan 6.265,31m2 Mezbaha ve Müştemilatları ile Arsanın satışı saat 14.00’de yapılacak olup, satış muhammen bedeli 2.500,000,00-TL. Geçici teminatı   75.000,00,-TL.

4)- Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4832 Parselde bulunan 99 nolu taşınmazın (mesken) kiralama ihalesi saat 14:05’de yapılacak olup, 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 175,00,-TL. Geçici teminatı 70,00,-TL.

5)- Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4774 Parselde bulunan 145/4 nolu taşınmazın (mesken) kiralama ihalesi saat 14:10’da yapılacak olup, 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 300,00,-TL. Geçici teminatı 110,00,-TL.

6)- Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4774 Parselde bulunan 145/3 nolu taşınmazın (mesken) kiralama ihalesi saat 14:15’de yapılacak olup, 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 300,00,-TL. Geçici teminatı 110,00,-TL.

7)- Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezinde bulunan 6 nolu (işyeri) taşınmazın kiralama ihalesi saat 14:20’de yapılacak olup, 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.300,00,- TL. Geçici teminatı   500,00,-TL.

8)- Yeniköy Mahallesi ve Halise Hatun Mahallesinde bulunan (işyeri ve meskenler) taşınmazlar 01/12/2019 tarihinden 30/11/2020 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

9)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

ı)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

i)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

10)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar (meskenler ve işyeri) ve satışı yapılacak olan taşınmaz 21 KASIM 2019 PERŞEMBE günü saat 14:00 ile 14.20 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

11)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 21 KASIM 2019 PERŞEMBE günü saat 14.00’e kadar geçici teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                              

12)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.  04.11.2019

                                                                                                                                Özlem BECAN

                                                                                                                              Belediye Başkanı

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü