İhale İlanları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   İ L A N

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeniköy Mahallesinde bulunan mesken (lojman), Halise Hatun Mahallesi, Mescit Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Muradiye Mahallesinde bulunan işyerleri ve Kavak Mahallesi 422 Ada, 16 Parselde bulunan 27.066m2 tarım arazisi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (artırma)  Usulü kiraya verilecektir.

 2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 11 NİSAN  2018 ÇARŞAMBA günü saat 14:00 ile 14.30 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesinde bulunan 143/1 nolu meskenin (lojman) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 160,00,- TL. Geçici teminatı   500,00,- TL. 

4)- Kiraya verilecek olan Kavak Mahallesi Mahmut Baba Mevkii 422 Ada, 16 Parselde bulunan 27.066m2 tarım arazisinin her bir dekarı için 1 (bir) yıllık kira muhammen bedeli 300,00,- TL. Geçici teminatı  1.500,00,- TL. 

5)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezinde bulunan 12 nolu işyerinin 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 580,00,- TL. Geçici teminatı  2.000,00,- TL.

6)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezinde bulunan 11 nolu işyerinin 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.390,00,- TL. Geçici teminatı  5.000,00,- TL.

7)-  Kiraya verilecek olan Mescit Mahallesi İftihar Sokak Yeni İtfaiye Binası Arkasında bulunan 1-2-3-4 nolu Tekstil Atölyesinin 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 3.500,00,- TL. Geçici teminatı  15.000,00,- TL.

8)-  Kiraya verilecek olan Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi 847 Ada, 1 Parselde bulunan 128 nolu 3.368,61m2 Çay Bahçesi, Kafeterya, ve Lokantanın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 10.600,00,- TL. Geçici teminatı  25.000,00,- TL.

9)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Gürgendere Sokakta bulunan 3/B nolu işyerinin (Umumi Tuvalet) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 126,00,- TL. Geçici teminatı  500,00,- TL.

10)- Yeniköy Mahallesinde bulunan mesken (lojman), Kavak Mahallesinde bulunan tarım arazisi, Halise Hatun Mahallesi, Mescit Mahallesi ve Muradiye Mahallesi adresinde bulunan işyerleri 01/05/2018 tarihinden 30/04/2021 tarihine kadar  3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

11)- Cumhuriyet Mahallesi İnönü caddesi 847 Ada, 1 Parselde bulunan 128 nolu Çay Bahçesi, Kafeterya ve Lokanta 01/05/2018 tarihinden 30/04/2023 tarihine kadar 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.

12)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 6736 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

ı)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

i)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

13)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler  11 NİSAN ÇARŞAMBA günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine  teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                

14)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 26.03.2018 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü