Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Uzunköprü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

 Birim Müdürü (Vekil)  İletişim Bilgileri
 

 Uzunköprü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Halise Hatun Mah. Anabacı Caddesi No:11/1
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 08 ( Dahili - 116 )  -  Faks: 0284 518 10 57
 fenisleri@uzunkopru.bel.tr

 Celal İNAL
 

GÖREVLERİ

- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatın çevre hususunda Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamak.

- Kanun ve yönetmeliklere uygun atık yönetim ve denetim planlarını hazırlamak ve uygulamak.

- Çalışma konularına ilişkinyurtiçi / yurtdışı projeler üretmek, geliştirmek ve uygulamak.

- Hava, su ve toprak kalitesinin korunması amacıyla evsel atıklar hariç olmak üzere her türlü atığın yönetmeliklere uygun toplanması, taşınması, geri kazanımı ve/ veya bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak.

- Çevre ve halk sağlığını tehdit eden hava, su, toprak, görüntü, gürültü vb. kirliliklerine karşı gerekli tespit ve müdahalelerde bulunulmasını ve önlemler alınmasını sağlamak.

- Atık su arıtma tesisi ile ilgili gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

- Atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, gerekli yatırım, bakım ve revizyonlarının yapılması, kanalizasyona deşarj standartlarına göre atık suyun bağlanması ile ilgili izin belgesinin vermek ve denetimlerini yapmak.

- Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanımı için mevzuat kapsamında gerekli olan her türlü çalışmaları yapmak.

- Atık pil ve akümülatörlerin evsel atıklarla birlikte toplanmasını önlemek ve halkı bu konuda bilinçlendirmek.

- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında elektronik atıkların ayrı toplanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

- Ömrünü tamamlamış lastiklerin katı atık düzenli depolama sahasında toplanması, açık alanda biriktirilmesi ve yakılmasını önlemek amacıyla üreticilerle işbirliği yapılarak lisanslı firmalara verilmesini sağlamak.

- Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

- Tıbbi atıkların ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda bertaraf edilmesi amacıyla çalışmalar yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.

- Hafriyat toprağı, yıkıntı ve inşaat atıklarının ilgili yönetmelik kapsamında çevreye zarar vermeyecek şekilde gerekli çalışmaların yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.

- Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlara Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi düzenlemek ve denetlemek.

- İzinli/izinsiz döküm yapılan alanları kontrol etmek. Uygunsuzluk halinde tespit edilen kişi ya da firmaya yasal işlem uygulamak.

- Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak/yaptırmak ve gürültüye neden olan faktörleri önleyici, ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak/sağlattırmak.

- Belediye sınırları içerisinde oluşan tehlikeli atık ve kimyasalların ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanması ve uzaklaştırılması konusunda denetim yapmak.

- Belediye sınırları içerisinde bitkisel atık yağ üreten işyerleri (otel, yemekhane, lokanta vb. işyerlerinin) mevzuat kapsamında denetimlerini yapmak, kullanılmış bitkisel atık yağların kanalizasyon sistemlerine dökülmesini önlemek amacıyla lisanslı firmalar ile işyerlerinin yıllık sözleşmelerinin kontrolleri yapılarak geri dönüşümün sağlanmasını denetim altında tutmak.

- Düzenli periyotlarla Ergene Nehri atıksu analizleri yaptırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek.

- Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suları gerekli önlemleri almadan alıcı ortama verenleri denetlemek ve yasal gereğinin yapılması için raporlandırarak ilgili makama bildirmek.

- Kanalizasyon şebekesine bağlı endüstriyelve ticari kuruluşların Uzunköprü Belediyesi Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak deşarj standartlarını kontrol etrnek, atık su numunesi almak, izleme ve denetimlerini yapmak.

- Kanalizasyon şebekesine atıksu deşarjını yapan işletmelere ‘Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi’ düzenlemek.

- Kanalizasyon ve atıksu hizmetleri konusunda müdürlüğe verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkilerini kullanmak.

- Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

- Müdürlük çalışma konularıyla ilgili olarak, kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum oluşumlarıyla koordinasyon sağlamak, ortak çalışmalar yapmak.

- Çevre eğitimi – bilinçlendirme konularında kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

- Şikâyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek ve gereğini yerine getirmek.

- Belediyenin diğer birimlerinin yetki alanına giren çalışma alanlarında çevre konularında gerektiğinde tedbir alınmasının talep edilmesi, alınan tedbir hakkında görüş istendiğinde görüş beyan edilmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak.

- Gayri Sıhhi Müesseselere ruhsat verilmesi ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev almak. Konuyu Çevre Kanunu açısından inceleyerek görüş beyan etmek.

- Çevre hizmetleri konusunda Belediye’nin üyesi bulunduğu Birlik, Kurum ve Kuruluşlar ile birlikte projeler üretmek. Koordineli olarak çalışılmak ve tanıtımların yapılmasını sağlamak.

- Görev alanları dâhilinde eğitim ve araştırmalar yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

- Başkanlık makamınca talep edilmesi durumunda mevcut çalışmalar ile ilgili bilgi ve rapor hazırlamak, teknik konularda görüş bildirmek.

- Çevre mevzuatını ilgilendiren konularda oluşturulacak komisyonlara iştirak etmek.

- Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilere talep edilen konularda görüş bildirmek. Lüzum görülen hallerde talep edilmesini beklemeksizin görüş ve önerileri yetkili mercilere sunmak

- Çevre ile ilgili değişik konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili görülen kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak.

- Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine ilişkin programları ve uygulamaları izlemek, kirliliğe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için projeler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak üzere gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

- Çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

- Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.

Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kent Çalışmaları Birimi Proje Ekibi Mimarı Alp Arısoy ve proje ekibini konuk etti. 
Uzunköprü ilçesindeki tarihi kentin canlandırılması gerektiğini ifade eden Mimar Alp Arısoy, ayrıca ilçenin sınıra komşu olduğumuz ülkelere yakın olması ve kolay ulaşılabilir bir ilçe olmasından dolayı turistlerin buraya gelmesinin sağlanması halinde ekonomik ve kültürel canlanmanın anahtarı olacağını ifade etti.

"Uzunköprü’nün kültürel dokusu canlanacak"

Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’de, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi'ne yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Kendini koruyan kentler; Uzunköprü” çalışmasının ilçenin kültür odaklı koruma ve canlanma hareketine rehberlik edeceğini söyledi.
“Kendini koruyan kentler; Uzunköprü” çalışmasının kentin sosyal dokusu için yapacağımız çalışmaların yol haritası diyebiliriz. Yerel yönetimlerle kurulan işbirliği süreçleri ile koruma çalışmaların sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlayan bir koruma ve işbirliği programını Uzunköprü olarak bizde destekleyeceğiz” dedi.

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü