İhale İlanları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   İ L A N

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  Atatürk Kültür Merkezinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri  gereğince AÇIK TEKLİF (ARTIRMA)  USULÜ kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazların ihalesi 23 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA günü saat 14:00 ile 14.10 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)- Kiraya verilecek olan Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  Atatürk Kültür Merkezi zemin katta bulunan 462m2 kapalı alan ve 205m2 açık alandan oluşan toplam 667m2 Cafe – Restaurantın  1 (bir) aylık kira muhammen bedeli  3.500,00,- TL. Geçici teminatı  10.000,00,-TL.

4) Kiraya verilecek olan Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  Atatürk Kültür Merkezi Teras Katta bulunan 2 Adet 48m2 Kapalı Alan, 183m2 Üstü Kapalı Alan ve 866m2 Açık Alan olmak üzere toplam 1.145m2 Cafe – Lokantanın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli         4.250,00,-TL. Geçici Teminatı 10.000,00,-TL.      

5)- Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde yeni açılan Atatürk Kültür Merkezinde bulunan taşınmazlar  01/09/2017 tarihinden 31/08/2022 tarihine kadar  5 (beş) yıl  süre ile kiraya verilecektir.

6)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 6736 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

ı)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

i)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

j)- Belediyemiz tarafından yapılacak her türlü faaliyetlerin gösteriminde söz konusu taşınmazın ilgili bölümlerine gerek görülmesi halinde önceden bilgilendirmek üzere (1 gün) ücretsiz olarak “Kullanım İzni” verileceğine dair taahhütname Belediyeden temin edilecektir.

7)-İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 23 AĞUSTOS 2017  ÇARŞAMBA günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                          

8)-İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 01.08.2017

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü