İhale İlanları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeniköy, Çöpköy ve Muradiye Mahallelerindeki  taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun  1.ve 45. maddesi gereğince  Açık   Teklif (Artırma) usulü KİRAYA verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazların ihalesi 11 EKİM 2017 Çarşamba  günü saat 14:00 ile 14.40 arası  Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

3)- İcara verilecek olan Yeniköy Mahallesi Kule Altı mevkii 5091 parselde bulunan 55.400 m2 taşınmazın (ARAZİ)  her bir dekarı için 1 (bir) yıllık muhammen  bedeli 120,00,- TL.  Geçici Teminatı  1.000.00 TL.

4)- İcara verilecek olan Çöpköy Mahallesi Sığır Sıvat mevkii 432 parselde bulunan 46.000 m2 taşınmazın (ARAZİ)  her bir dekarı için 1 (bir) yıllık muhammen  bedeli 135,00,- TL.  Geçici Teminatı  1.000.00 TL.

5)- İcara verilecek olan Çöpköy Mahallesi Bahçe Yolu mevkii 1122 parselde bulunan 13.649 m2 taşınmazın (ARAZİ)  her bir dekarı için 1 (bir) yıllık muhammen  bedeli 125,00,- TL.  Geçici Teminatı  500.00 TL.

6)- İcara verilecek olan Çöpköy Mahallesi Kırkkavak yolu mevkii 1170 parselde bulunan 14.500 m2 taşınmazın (ARAZİ)  her bir dekarı için 1 (bir) yıllık muhammen  bedeli 130,00,- TL.  Geçici Teminatı  500.00 TL.

7)- İcara verilecek olan Çöpköy Mahallesi Çifte Köprüler mevkii 3894 parselde bulunan 16.012 m2 taşınmazın (ARAZİ)  her bir dekarı için 1 (bir) yıllık muhammen  bedeli 75,00,- TL.  Geçici Teminatı  500.00 TL.

8)- İcara verilecek olan Çöpköy Mahallesi Çifte Köprüler mevkii 3893 parselde bulunan 25.395 m2 taşınmazın (ARAZİ)  her bir dekarı için 1 (bir) yıllık muhammen  bedeli 75,00,- TL.  Geçici Teminatı  500.00 TL.

9)- İcara verilecek olan Çöpköy Mahallesi Köy Civarı mevkii 1079 parselde bulunan 11.350 m2 taşınmazın (ARAZİ)  her bir dekarı için 1 (bir) yıllık muhammen  bedeli 80,00,- TL.  Geçici Teminatı  500.00 TL.

10)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesinde bulunan 145/2 nolu Meskenin (lojman) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 125,00,- TL. Geçici teminatı 500,00,- TL.  

11)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Gazi Turhanbey  Caddesinde bulunan 700m2 taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli  3.000,00,- TL. Geçici teminatı 10.000,00,-TL.

12)- Yeniköy ve Çöpköy Mahallelerinde bulunan araziler 01/11/2017 tarihinden 31/10/2019  tarihine kadar 2  (iki) yıl, Yeniköy Mahallesinde bulunan lojman ve Muradiye Mahallesinde bulunan taşınmaz 01/11/2017 tarihinden 31/10/2020 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

13)- İSTENİLEN BELGELER

    a.Gerçek Kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi 

    b.Gerçek  kişi ve tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

    c.İhaleye katılım dilekçesi (Belediyemizden)

    d.Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı

    e.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyemizden)   

     f.Adli Sicil Kaydı

    g.Gerçek Kişinin ve Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin Belediyemizden temin edilecek katılım dilekçesi üzerine borcu yoktur onayı (6736 ve 7020 Sayılı Yasaya istinaden yapılandırma yapan, ödeme taahhüdünde bulunan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

     h.Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti 

     i. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

   j.Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

14)-İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 11 EKİM 2017  Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Geçici teminat bedelini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

15)-İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Servisinden temin edilebilir. 26.09.2017

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü