İhale İlanları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   İ L A N

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Habib Hoca Mahallesi Mavi Sokak 64 Pafta, 514 Ada, 21-82 Parsellerde bulunan 138,73m2 ve 784,00m2 olmak üzere toplam 922.73m2 müfrez arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri  gereğince Açık Teklif (artırma)  Usulü satışa çıkarılacaktır.

2)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Çöpköy Mahallesinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri  gereğince Açık Teklif (artırma)  Usulü kiraya verilecektir.

 3)-Kiraya verilecek ve satışı yapılacak olan taşınmazlar 20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA günü saat 14:00 ile 14.20 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

4)-Satışı yapılacak olan Habib Hoca Mahallesi Mavi Sokak 64 Pafta, 514 Ada, 21-82 Parsellerde bulunan 138,73m2 ve 784,00m2 olmak üzere toplam 922.73m2 müfrez arsalar bitişik nizam olup, yapılacak olan ihalede her iki taşınmaz birlikte satılacaktır. Belirlenen satış muhammen bedeli her iki arsa için 350,000,00,- TL. Geçici teminatı  15.000,00,- TL. 

5)-Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 52/D nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli  180,00,- TL. Geçici teminatı  750,00,- TL.

6)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 52/A nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli  180,00,- TL. Geçici teminatı  750,00,- TL.

7)- Çöpköy Mahallesinde bulunan işyerleri  01/01/2018 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar  3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

8)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 6736 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

ı)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

i)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

9)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler  20 ARALIK ÇARŞAMBA günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine  teslim etmeleri gerekmektedir.
                                                                                                                                                                                                               

10)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 04.12.2017 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü