Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 08.01.2019 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

           KARAR TARİHİ: 08.01.2019                                                     KARAR NO:01

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2019 Yılı Ocak ayı oturumu için 08.01.2019 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Ahmet AKSOY-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

          

MK.01: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 25.12.2018 tarih ve 2548 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

             İlçemiz Mesçit Mahallesi ada:762, parsel:1’de kayıtlı taşınmazın konut alanı (TAKS:0.30, KAKS:0.90) olan mevcut imar planının Ticari Alan (Emsal:0.90) olarak, İlçemiz Habibhoca Mahallesi ada:1080, parsel:124-125’te kayıtlı taşınmazlarda Belediye Hizmet Alanı olan mevcut imar planının Konut Alanı olarak plan değişikliği yapılması için hazırlanmış olan F17-a-24-c, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftasının NİP :11158,18, F17-a-24-c-1-c ve F17-a-24-c-3-d 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Paftalarının UİP: 5000,18 numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden onanması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

            

MK.02: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 25.12.2018 tarih ve 2543 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

             İlçemiz Kavak Mahallesi tapuda pafta:--, ada:1265, parsel:3’ te kayıtlı taşınmazda konut alanı (TAKS:0.25, KAKS:0.50) olarak mevcut olan imar planının Ticari Alan (Emsal:0.50) olarak plan değişikliği yapılması için hazırlanmış olan F17-a-25-d 1/5000 Nazım İmar Planının NİP :11158,17   F17-a-25-d-1-c 1/1000 Uygulama İmar Planının UİP: 5000,17 numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden onaylanması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.03: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32’nci ve 39’uncu maddelerine göre, Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, Belediye Başkanı’na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkının belirlenmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 25.12.2018 tarih, 984 sayılı yazılarının oylama ile gündeme alınarak yapılan oylamada;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32’nci maddesindeki, Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı kanunun 39’uncu maddesi uyarınca, 2019 yılında, Belediye Başkanı’na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere hesaplanarak elde edilen miktarda huzur hakkı ödenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.      

MK.04: Belediyemizde, memur norm kadro karşılığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan; Mühendis Ertuğrul TOKATLI, Hüseyin Uğur ÖZCAN, Mimar Soner TUKTA, Avukat Erhan EREN, Ekonomist Uğur PARAN, Özlem YILAN, Zeynep KOÇAŞ, Teknisyen Can TOSUN ve Tekniker Mehmet ÖZABACI’ nın sözleşmeleri 31.12.2018 tarihinde sona erecektir. 2019 yılında da çalışmaya devam etmesi uygun görülen dokuz tam zamanlı sözleşmeli personele, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek aylık net ücretleri ile aylık brüt ek ödemelerinin belirlenmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 25.12.2018 tarih ve 39617329-00-983 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmaya devam etmesi uygun görülen, Mühendis Ertuğrul TOKATLI’ nın aylık net ücretinin 2.584,15.-TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.612,87.- TL.; Mühendis Hüseyin Uğur ÖZCAN’ ın aylık net ücretinin 2.584,15.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.612,87.- TL; Mimar Soner TUKTA’ nın aylık net ücretinin 2.584,15.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.612,87-TL; Avukat Erhan EREN’in aylık net ücretinin 2.584,15.-TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.612,87.-TL; Ekonomist Uğur PARAN’ ın aylık net ücretinin 2.298,03.- TL aylık brüt ek ödemesinin 1.054,57.- TL; Ekonomist Özlem YILAN’ ın aylık net ücretinin 2.298,03.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.054,57.- TL; Ekonomist Zeynep KOÇAŞ’ ın aylık net ücretinin 2.298,03.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.054,57.- TL; Teknisyen Can TOSUN’ un aylık net ücretinin 1.876,00.- TL aylık brüt ek ödemesinin 1.054,57.- TL;. Tekniker Mehmet ÖZABACI’ nın aylık net ücretinin 2.390,30.- TL aylık brüt ek ödemesinin 1.054,57.- TL olarak belirlenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.  

MK.05: 2019 yılı Bütçe Kanunu Uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan K cetvelindeki müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz belediyelerin Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin yükselmesi sonucu; Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personeline, 2018 yılında ödenecek fazla çalışma ücretlerinin 01/01/2019 tarihinden itibaren aylık olarak K cetveline göre ödenmesi konusundaki, Zabıta Müdürlüğü’nün 24.12.2018 tarih ve 63286656-15-1178 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 31.12.2018 tarihli Mükerrer 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan genelge ile K cetvelinde açıklanan, belediye nüfusu 10.001’ den 50.000’ e kadar olanlar için tespit edilen, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 2019 yılında Belediye Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü memur personeline aylık, brüt 305,00.-TL. fazla mesai ücreti ödenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.06: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca, gizli oyla ve 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Komisyonu’na 5 (Beş) üye seçilmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 25/12/2018 tarih, 982 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla, kullanılan gizli oy ve açık tasnif sonucunda;                        

Toplam 13 oy kullanması ile 1 oy’ un boş olmasına karşın, Meclis üyeleri Özcan ATAK 12 oy, Hacer DOĞRUGÜVEN 12 oy, Zeliha TOKATLI 12 oy, Sevinç KARAMOLLA 12 oy, Özcan DEBRELİ 12 oy alarak, 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere, Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

MK.07: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereği, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi teklifindeki, Başkanlık Makamı’nın 25.12.2018 tarih ve 39617329-00-981 sayılı yazılarının, Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32 ve 39’uncu maddeleri uyarınca; Denetim Komisyonu üyelerine, komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 2019 yılında Belediye Başkanı’na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere hesaplanarak elde edilen miktarda huzur hakkı ödenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.08: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün 03.01.2019 tarih ve 54006425-01 sayılı yazısı ekinde gelen Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ nün dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ ne 3.800,00 TL. (Üçbinsekizyüz) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.09: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 28.11.2018 tarih ve 88701751-13-2363 sayılı yazısı ile Meclis gündeminde yer alan; İlçemiz Mescit Mahallesi ada:690, parsel:4-10-12-14, ada:691, parsel:15-17-20, ada:1107, parsel:16-31-33, ada:1108, parsel:21-22-27, ada:1109, parsel:2-3-4-7-11-18-20, ada:1110, parsel:-16-18-22-23’te kayıtlı taşınmazların 1 m2 için rayiç bedeli 22.11.2018 tarih 344 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 20.00 TL olarak belirlenmiş olup, Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde yapısı bulunup 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine göre yapı kayıt belgesi alarak ilgili taşınmazların taraflarına satılmasını talep eden;

1-) 25657641826 T.C. kimlik numaralı Tanju ÖGE’ ye 1109 ada 4 parselin (125.82 m2 X 20,00 TL) 2516,40 TL bedelle,

2-) 25354659278 T.C. kimlik numaralı Aycan DEMİR’e 690 ada 4 parselin (164,93 m2 X 20,00 TL) 3298,60 TL bedelle,

3-) 16336960666 T.C. kimlik numaralı Kemal KALAY’a 1107 ada 31 parselin (137,00 m2 X 20,00 TL) 2740,00 TL bedelle,

4-) 70684013290 T.C. kimlik numaralı Mersin KARATAŞ’a 1109 ada 20 parselin (184,69 m2 X 20,00 TL) 3693,80 TL bedelle,

5-) 16549953608 T.C. kimlik numaralı Hayreddin KALAYCI’ya 1108 ada 21 parselin (115,06 m2 X 20,00 TL) 2301,20 TL bedelle,

6-) 38935207300 T.C. kimlik numaralı Yavuz GEZEK’ e 1107 ada 33 parselin (152,59 m2 X 20,00 TL) 3051,80 TL bedelle,

7-) 28114567622 T.C. kimlik numaralı Şefkiye PARAPAN’a 690 ada 14 parselin ( 121,51 m2 X 20,00 TL) 2430,20TL bedelle,

8-) 27958572892 T.C. kimlik numaralı Semra ARDA’ ya 1109 ada 18 parselin (116,23 m2 X 20,00 TL) 2324,60 TL bedelle,

9-) 22027770254 T.C. kimlik numaralı Havva YEŞİLUVALI’ ya 690 ada 10 parselin (109,89 m2 X 20,00 TL) 2197,80 TL bedelle,

10-) 51208316882 T.C. kimlik numaralı Nizamettin DİKEL’e 1109 ada 3 parselin (135,79 m2 X 20,00 TL) 2715,80 TL bedelle,

11-) 29926506830 T.C. kimlik numaralı Turgay OKAN’ a 1108 ada 27 parselin (100,64 m2 X 20,00 TL) 2012,80 TL bedelle,

12-) 15715973648 T.C. kimlik numaralı Turgay KÜTÜK’ e 691 ada 17 parselin (173,59 m2 X 20,00 TL) 3471,80 TL bedelle,

13-) 37924240854 T.C. kimlik numaralı Bahattin KALAYCI’ ya 1110 ada 23 parselin (189,08 m2 X 20,00 TL) 3781,60 TL bedelle,

14-) 42649075568 T.C. kimlik numaralı Sabahattin ÖGE’ ye 691 ada 20 parselin (267,82 m2 X 20,00 TL) 5356,40 TL bedelle,

15-) 70678013428 T.C. kimlik numaralı Erdoğan KARATAŞ’ a 1109 ada 11 parselin (173,22 m2 X 20,00 TL) 3464,40 TL bedelle,

16-) 42784071036 T.C. kimlik numaralı Metin BİÇER’ e 1110 ada 16 parselin (85,81 m2 X 20,00 TL) 1716,20 TL bedelle,

17-) 30253497418 T.C. kimlik numaralı Yılmaz CEYLAN’ a 1109 ada 2 parselin (204,74 m2 X 20,00 TL) 4094,80 TL bedelle,

18-) 38887208936 T.C. kimlik numaralı Resmiye GEZEK’ e 1110 ada 18 parselin (123,66 m2 X 20,00 TL) 2473,20 TL bedelle,

19-) 32182431532 T.C. kimlik numaralı İlhan TARAKÇI’ ya 1107 ada 16 parselin (211,22 m2 X 20,00 TL) 4224,40 TL bedelle,

20-) 37444775416 T.C. kimlik numaralı Tuncay MERCAN’ a 691 ada 15 parselin (140,54 m2 X 20,00 TL) 2810,80 TL bedelle,

21-) 25540654124 T.C. kimlik numaralı Ferdi SOLAKOĞLU’ na 690 ada 12 parselin (137,98 m2 X 20,00 TL) 2759,60 TL bedelle,

22-) 44833009922 T.C. kimlik numaralı Mehmet ÖZÇAKIR’a 1110 ada 22 parselin (187,41 m2 X 20,00 TL) 3748,20 TL bedelle,

23-) 38836210652 T.C. kimlik numaralı Metin GEZEK’ e 1108 ada 22 parselin (109.99 m2 X 20,00 TL) 2199,80 TL bedelle,

24-) 38833210716 T.C. kimlik numaralı Yalçın GEZEK’e 1109 ada 7 parselin (106,44 m2 X 20,00 TL) 2128,80 TL bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanunun geçici 16. maddesine istinaden satılması, Belediye mülkiyetinde olan taşınmazların yukarıda adı geçen hak sahiplerine tapu devirlerinin yapılması, tapu devri yapılan vatandaşlara ilgili taşınmazların belirlenen bedellerini belediyemize ödemeleri için faizsiz tapu devir tarihinden başlamak üzere altı ayda bir, dört eşit taksitte ödenmek suretiyle 24 ay süre verilmesi, devri yapılacak ilgili tapulara satış işlemi ile birlikte belirlenen satış bedeli tutarında faizsiz kanuni ipotek konulması, tapuda alım satım masraflarının Belediyemiz tarafından ödenmesi, tapu devir işlemleri için Belediyemiz Avukatı Erhan EREN’ e yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.10: Zabıta Müdürlüğü’ nün 07.01.2019 tarih ve 63286656-26 sayılı yazısı ekinde gelen 13.12.2018 tarihli İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon Raporu’ nun 2. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

03/04/2018 tarih ve 54 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu olarak görevlendirilen, Hacer DOĞRUGÜVEN, Zeliha TOKATLI, Sevinç KARAMOLLA, Ahmet AKSOY ve Zafer KANLI’dan oluşan Komisyonumuz 13.12.2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Hizmet Binasında toplanmıştır.

             Komisyon Başkanı Hacer DOĞRUGÜVEN Başkanlığında, 04/12/2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen;

             Uzunköprü Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin 02.11.2018 tarihli dilekçelerine istinaden, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 2 Nolu İnönü Çıkmazı Gülçiçek Sitesi M Blok No:12 Kat:2 sayılı yerin İçkili Bölge Yerleri krokisi içerisine nokta olarak alınması ile ilgili yapılan görüşme sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre uygulamada olan İçkili Yerler Krokisinin incelenmesi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı Genelgesi doğrultusunda, işyeri ve adres bazında içkili yer bölgesi tespitinin yapılması, yönetmeliğin genel düzenlemesine ve bölge tespitinden beklenen amaca aykırılık göstermemesi de dikkate alınarak, aşağıda belirtilen maddeler halinde karara bağlanan konunun yüksek Belediye Meclisinin takdir ve onayına sunulmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

1-14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30.maddesinde belirtilen İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler;

  1. Hükümet Binaları, Hapishane ve Islah Evleri her türlü mabed, dini kurum ve kuruluşlar, sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,
  2. Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine 200 metreden yakın mesafe içinde,
  3. Otogar ve Otobüs Terminallerinde,
  4. Resmi ve Özel Okul Binaları, İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına 100 metreden yakın mesafe içinde tespit edilemez.
  5. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı Genelgesinde belirtilen;“daha önce İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen bölgelerin kaldırılması veya daraltılması yoluna gidilmesi durumunda işletmelerin kazanılmış haklarına uyulması gerekmektedir.” hükümleri göz önünde bulundurularak tespit edilmesine;

2- Bu tespitler doğrultusunda;

Uzunköprü Galatasaray Taraftarlar Derneğinin vermiş olduğu dilekçelerine istinaden; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 2 Nolu İnönü Çıkmazı Gülçiçek Sitesi M Blok No:12 Kat:2 sayılı yerin Dernek ve Lokal İşletmeciliğini Galatasaray Taraftarlar Derneğinin kendi yönetimi yaptığından dolayı Dernek İşletmesinde kaldığı sürece İçkili Yer Bölgesi içerisine nokta olarak alınmasına;

3- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerlerin adres bilgilerini gösteren ölçekli krokinin hazırlanarak karar tutanağına eklenmesine,

4- Tespit edilen içkili yer bölgeleri hakkında Kaymakamlık Makamının genel güvenlik ve asayiş yönünden görüşünün alınmasına,

5- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerin açılacak İçkili Yerler ile ilgili olarak yapılan tahkikat sırasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. maddesindeki şartlara aykırı durumlar tespit edilmesi halinde, uygulamada doğacak ihtilaflar zuhurunda yeniden tespit ve tahdit edilecek yerlerin belirlenmesinin Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine,

6- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerin krokisi ile birlikte Belediye Meclisi tarafından onaylanmasından sonra Belediye Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Bürosu tarafından aynen uygulanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir

MK.11: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün 07.01.2019 tarih ve 54006425-02 sayılı yazısı ekinde gelen Uzunköprü Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliği’ nin 07.01.2019 tarih ve 38245264-250-E.63 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           Uzunköprü Belediyesi ve Uzunköprü Spor Kulübü arasında imzalanmış olan “Geleceğimiz İçin Futbola Destek Ver” isimli hizmet projesi Uzunköprü Kaymakamlığı’ nın 07.01.2019 tarih ve 38245264-250-E.63 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Uzunköprü Spor Kulübü ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ e yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.12: Uzunköprüspor Kulübü’ nün 08.01.2019 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprüspor Kulübü’ ne, 50.000,00.- TL. (Ellibin) maddi yardım yapılması,   oy birliği ile KABUL edilmiştir.              

 

 Av.Enis İŞBİLEN  Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü