Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 03.01.2017 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ==================================================================

KARAR TARİHİ: 03.01.2017                                                   KARAR NO:01

 

Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2017 Yılı Ocak ayı oturumu için 03.01.2017 Salı günü, Saat: 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL-Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK- Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

 

MK.01: 16.12.2016 tarihli İmar Komisyonu toplantısında görüşülen ilgili madde; “06.12.2016 tarihli Belediye Meclisi’nden komisyonumuza havale edilen, Evren SEZENLER’ n 02.12.2016 tarihli dilekçesindeki ilçemiz Habibhoca Mahallesi tapunun 106 pafta, 351 ada, 79 parselde adına kayıtlı bulunan taşınmaza ait Tarım Aletleri Sergi – Satış, Tarımsal Depolama Alanı olarak hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli Nazım 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarının onaylanması talebi komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca söz konusu taşınmaza ait imar planının 1/100.000 ölçekli Trakya Havzası Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Edirne İli İl Çevre Düzeni planı hükümlerine istinaden ilgili kurumlardan alınan kurum görüşlerine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlandığı, sunulan evraklardan tespit edilmiştir. İlçemiz Habibhoca Mahallesi tapunun 106 pafta, 351 ada, 79 parselde kayıtlı taşınmaza ait Tarım Aletleri  Sergi - Satış, Tarımsal Depolama Alanı olarak hazırlatılmış olan F17d04b 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının NİP: 23532, F17d04b4c 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının UİP:23532 No ile ve plan açıklama raporunun, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi’nce onanması, komisyon üyesi Sabri ŞİMŞEK’ in ÇEKİMSER oy kullanması sebebiyle oy çokluğu ile komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklinde karara bağlanmıştır.

 

Komisyonun raporu Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; söz konusu taşınmaza ait imar planının 1/100.000 ölçekli Trakya Havzası Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Edirne İli İl Çevre Düzeni Planı hükümlerine istinaden ilgili kurumlardan alınan kurum görüşlerine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlandığı, sunulan evraklardan tespit edilmiştir. İlçemiz Habibhoca Mahallesi tapunun 106 pafta, 351 ada, 79 parselde kayıtlı taşınmaza ait Tarım Aletleri  Sergi - Satış, Tarımsal Depolama Alanı olarak hazırlatılmış olan; F17d04b 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının NİP: 23532 No ile; F17d04b4c 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının UİP:23532 No ile ve plan açıklama raporunun, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden onanmasına, 4 ÇEKİMSER oya karşılık 10 KABUL oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

MK.02: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32’nci ve 39’uncu maddelerine göre; meclis başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkının belirlenmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 20.12.2016 tarih, 39617329-00-862 sayılı yazılarının  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32’nci maddesindeki, Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı kanunun 39’uncu maddesi uyarınca, 2017 yılında, Belediye Başkanı’na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere hesaplanarak elde edilen miktarda huzur hakkı ödenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.03: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan memur dolu kadro değişiklik cetveli’nin (III Sayılı Cetvel) onanması hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 26.12.2016 tarih, 39617329-00-896 sayılı yazılarının, Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

Belediyemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan ve 2017 yılı içerisinde hak kazandıkları derecelerini gösteren, çeşitli unvanlardaki memurlara ait, ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli’nin onanması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.04: Belediyemizde, memur norm kadro karşılığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan ; Mühendis Ertuğrul TOKATLI, Hüseyin   Uğur ÖZCAN, Mimar Soner TUKTA, Avukat Erhan EREN, Ekonomist Uğur PARAN, Özlem YILAN, Zeynep KOÇAŞ, Sanat Tarihçi Müjde YILMAZ ve Teknisyen Can TOSUN’ un sözleşmeleri 31.12.2016 tarihinde sona erecektir. 2017 yılında da çalışmaya devam etmesi uygun görülen dokuz tam zamanlı sözleşmeli personele, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek aylık net ücretleri ile aylık brüt ek ödemelerinin belirlenmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 20.12.2016 tarih ve 39617329-00-872 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere; Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmaya devam etmesi uygun görülen, Mühendis Ertuğrul TOKATLI’ nın aylık net ücretinin 1.838,55.-TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.186,32.- TL.; Mühendis Hüseyin Uğur ÖZCAN’ ın aylık net ücretinin 1.838,55.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.186,32.- TL; Mimar Soner TUKTA’ nın aylık net ücretinin 1.838,55.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.186,32.-TL; Avukat Erhan EREN’in aylık net ücretinin 1.838,55.-TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.186,32.-TL; Sanat Tarihçi Müjde YILMAZ’ ın aylık net ücretinin 1.635,05.- TL aylık brüt ek ödemesinin 775,67.- TL; Ekonomist Uğur PARAN’ ın aylık net ücretinin 1.635,05.- TL aylık brüt ek ödemesinin 775,67.- TL; Ekonomist Özlem YILAN’ ın aylık net ücretinin 1.635,05.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 775,67.- TL; Ekonomist Zeynep KOÇAŞ’ ın aylık net ücretinin 1.635,05.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 775,67.- TL; Teknisyen Can TOSUN’ un aylık net ücretinin 1.335,00.- TL aylık brüt ek ödemesinin 775,67.- TL. olarak belirlenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.05: 2017 yılı Bütçe Kanunu Uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan K cetvelindeki müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz belediyelerin Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin yükselmesi sonucu; Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personeline, 2017 yılında ödenecek fazla çalışma ücretlerinin 01/01/2017 tarihinden itibaren aylık olarak K cetveline göre ödenmesi konusundaki, Zabıta Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 63286656-15-1185 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 24.12.2016 tarihli Mükerrer 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan genelge ile K cetvelinde açıklanan, belediye nüfusu 10.001’ den 50.000’ e kadar olanlar için tespit edilen, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, 2017 yılında Belediye Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü memur personeline aylık, brüt 262,00.-TL. fazla mesai ücreti ödenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.06: 2017 yılı içerisinde araç alımı için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine konulup 2016 yılı içerisindeki Belediye Meclisi’nde Belediye bütçesinde kabul edilen, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi gereğince, Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı alınması konusundaki, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29.12.2016 tarih ve 54006425-101 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesine göre, bir adet hizmet aracı alınmasına, bu aracın alınması için İLBANK A.Ş.den kredi kullanılmasına, kullanılacak kredi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in yetkilendirilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

MK.07: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi uyarınca, gizli oyla ve 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere, Denetim Komisyonu’na 5 (Beş) üye seçilmesi teklifindeki, Başkanlık Makamı’nın 20/12/2016 tarih, 39617329-00-861 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla, kullanılan gizli oy ve açık tasnif sonucunda;

 

Meclis üyeleri Özcan ATAK 15 oy, Muharrem ÖZGEN 15 oy, Sevinç KARAMOLLA 15 oy, Zeliha TOKATLI 15 oy, Azbiye ATAŞ 14 oy alarak, 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere, Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

 

MK.08: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereği, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi teklifindeki, Başkanlık Makamı’nın 20.12.2016 tarih ve 39617329-00-860 sayılı yazılarının, Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32 ve 39’uncu maddeleri uyarınca; Denetim Komisyonu üyelerine,  komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 2017 yılında Belediye Başkanı’na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere hesaplanarak elde edilen miktarda huzur hakkı ödenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.09: Belediyelerimizin sorunlarına beraberlik içerisinde çözümler üretmek ve ortak çalışmalarda birlikte hareket etmek birliklerinin temel amacı ve öncelikli görevlerinden olması sebebiyle Belediyemizle ortak çalışmalarda buluşmak istediklerini, birlik meclisi için 2 asil ve 2 yedek üye belirlenmesi talebindeki, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’nın 25 Kasım 2016 tarih ve 137920-434 sayılı Birliğe Katılım konulu yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

Birlik merkezinin ilçemize çok uzak olması, toplantı tarihlerinde ulaşımın güç olacağı, bu nedenlerden dolayı birlik çalışmalarına verimli bir katkı sağlanamayacağından, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’ nın davetinin, mevcudun oy birliği ile REDDİNE karar verilmiştir.

 

MK.10: Müdürlüğümüz 2017 yılı için hizmetin aksamadan yürütülmesi doğrultusunda 1 adet personele ihtiyacımız vardır. Personel ihtiyacımızın Belediyeniz bünyesinden karşılanması talebindeki, Uzunköprü Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 06.12.2016 tarih ve 84480752-900-E.2687772sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (b) bendi ( Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.) hükmüne istinaden; Uzunköprü Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde, 1 (Bir) yıl süre ile (01.01.2017-31.12.2017) çalışmak üzere, Belediyemiz bünyesinden 1 personel görevlendirilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

MK.11: Köylerindeki cami ve mezarlıkta kullanılmak üzere 10 adet bank talebinde bulunan ilçemiz Altınyazı Köyü Muhtarlığı’nın, 20.12.2016 tarihli yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; köy camisi ve mezarlıkta kullanılmak üzere 10 adet oturma bankının yapılarak, ilçemiz Altınyazı Köyü Muhtarlığı’na teslim edilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.12: Belediyemizin üye olduğu Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği tarafından ihalesi yapılıp 28.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan Orta Edirne Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşi’ni yıllara sari olarak yapabilmek için ihale bedeli olan 11.717.034,46.-TL. den %51,743 nüfus oranıyla yapım işine ait Belediyemize düşen 6.062.746,90.-TL. için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinin (b) ve (e) bentleri gereğince; İLBANK A.Ş. ye 6.062.746,90.-TL. borçlanma talebinde bulunulmasına, borçlanma iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ e yetki verilmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 02.01.2016 tarih ve 39617329-00-6 sayılı yazılarının Meclis gündemine oy birliği ile alınarak yapılan oylamada;

 

Belediyemizin üye olduğu Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği tarafından ihalesi yapılıp 28.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan Orta Edirne Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşi’ni yıllara sari olarak yapabilmek için ihale bedeli olan 11.717.034,46.-TL. den %51,743 nüfus oranıyla yapım işine ait Belediyemize düşen 6.062.746,90.-TL. için, İLBANK A.Ş. ye 6.062.746,90.-TL. borçlanma talebinde bulunulmasına, borçlanma iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ e yetki verilmesi, oy birliğiyle KABUL edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Av. Enis İŞBİLEN                           Hacer DOĞRUGÜVEN                     Necmettin AKIN

Meclis Başkanı                                     Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü