Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 07.03.2017 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ==================================================================

KARAR TARİHİ: 07.03.2017                                                   KARAR NO:03

 

Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2017 Yılı Mart ayı oturumu için 07.03.2017 Salı günü, Saat: 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL- Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK- Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

 

MK.20:14.02.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısında görüşülen ilgili madde; “07.02.2017 tarihli Belediye Meclisi’nden komisyonumuza havale edilen, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 18.01.2017 tarih 34559729-754.(22.08)-248 sayılı yazısındaki, ilçemiz Mescit Mahallesi tapuda pafta:--- ada: 1200 parsel:1 ve ada:1201 parsel:1 ve 4’te (Eski ada: 450 parsel: 214) kayıtlı taşınmazlarda, Uzunköprü Kaymakamlığı’nın 01.11.2016 tarih 2416 sayılı yazıları gereği dar gelirli vatandaşlar için proje geliştirildiğinden belirtilen taşınmazlarda yazıları ekinde gönderilen öneri paftalarında belirtildiği şekilde imar planı değişikliği işlemlerinin Belediyemizce yapılması talep edilmektedir. Komisyonumuzca söz konusu taşınmaza ait yürürlükte olan İmar Planını ve taslak tadilat İmar planları üzerinde yapılan incelemede, talep edilen alanlarda yapılacak tadilatların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olduğu görülerek tadilatın Belediyemizce hazırlatılarak yapılması, komisyon üyesi Muharrem ÖZGEN’ in çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun bulunmuştur.” şeklinde karara bağlanmıştır.       

 

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; söz konusu taşınmaz için  talep edilen alanlarda yapılacak tadilatların, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olduğu görülerek tadilatın Belediyemizce hazırlatılarak yapılması, Meclis Üyesi Muharrem ÖZGEN’ in çekimser oyuna karşılık, mevcudun oy çokluğu ile KABUL edilmiştir.       

 

MK.21: 23.11.2016 tarihli dilekçe ile mülkiyeti Belediyemize ait Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi’nde bulunan PTT Müdürlüğü’ne tahsis edilen taşınmazda faaliyet gösteren Yeniköy PTT Acente İşleticisi Zeynep ÇAKAR’ın 31.12.2016 tarihinde sözleşme süresi son ermiş olup, ilgili taşınmazı aynı şartlarda taraflarına tahsis edilmesini istemektedir. Söz konusu taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi gereğince PTT Müdürlüğü’ne hizmet tahsisli olarak verilmesi uygun görülmesi halinde kaç yıllığına ve hangi şartlarda verileceği hususundaki, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.02.2017 tarih ve 62155231/12-246 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi’nde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendine istinaden; 5,00.-TL. (Beş) bedel ile 3 (üç) yıllığına, Uzunköprü PTT Müdürlüğü’ne, hizmet tahsisi olarak kiraya verilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.22: 23.11.2016 tarihli dilekçe ile mülkiyeti Belediyemize ait Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan PTT Müdürlüğü’ne tahsis edilen taşınmazda faaliyet gösteren Çöpköy PTT Acente İşleticisi Halim ODUNCU’nun 31.12.2016 tarihinde sözleşme süresi son ermiş olup, ilgili taşınmazı aynı şartlarda taraflarına tahsis edilmesini istemektedir. Söz konusu taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi gereğince PTT Müdürlüğü’ne hizmet tahsisli olarak verilmesi uygun görülmesi halinde kaç yıllığına ve hangi şartlarda verileceği hususundaki, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.02.2017 tarih ve 62155231/12-247 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan Belediyemize ait taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendine istinaden; 5,00.-TL. (Beş) bedel ile 3 (üç) yıllığına, Uzunköprü PTT Müdürlüğü’ne, hizmet tahsisi olarak kiraya verilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.23: 2017 yılı içerisinde araç alımı için Veteriner İşleri Müdürlüğü bütçesine konulup 2016 yılı içerisindeki Belediye Meclisi’nde belediye bütçesinde kabul edilen, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi gereğince, Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan ULV ve termal sisleme ile uçkun, karasinek-sivrisinek larva mücadelesi, kemirgen mücadelesi vb. haşere mücadeleleri gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere hizmet aracı alınması konusundaki, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 22.02.2017 tarih ve 11951246/18-19 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

İlçemizde halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan; ULV ve termal sisleme ile uçkun, karasinek-sivrisinek larva mücadelesi, kemirgen mücadelesi vb. haşere mücadeleleri gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesine göre bir adet hizmet aracı alınması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.24: Kulüplerinin, Uzunköprü’de, taekwondo branşında ilçemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini, 1-5 Mart 2017 tarihleri arasında katıldıkları Alanya’da düzenlenen Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda turnuva giderleri için ve sporcularına takım ruhunu yansıtması açısından yaptırmayı düşündükleri eşofman takımı ve tişörtlerin masraflarının karşılanabilmesi için maddi destek talebindeki, Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nin 27.02.2017 tarih ve 2017/05 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne, katıldığı turnuvalarda ilçemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda başarıyla temsil ettikleri ve sporcularına yaptırmayı düşündükleri eşofman takımı ve tişört masrafları için, maddi destek amacıyla 5.000,00.-TL. (Beşbin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.25: Belediyelerinin temizlik işlerinde kullanılmak üzere acil çöp konteynırına ihtiyaçları olduğunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak çöp konteynır hibe edilmesi konusundaki, Süloğlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 02.03.2017 tarih ve 47356099-724.01.05-E.27/E.148 sayılı yazısının Meclis gündemine oy birliği ile alınarak yapılan oylamada;

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;) (b) bendinde belirtilen ( Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir. Geçici olarak araç ve personel temin edebilir.) hükmüne dayanılarak; 20 adet çöp konteynırının temin edilip Süloğlu Belediye Başkanlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.26: Garden Park mevkiinde, uygun görülecek bir alanda, günlük soğutulmuş süt satmak için 7 m² bir alana büfe koymayı düşündüklerini bu nedenle Belediyemizden yer tahsisi talebindeki, Uzunköprü Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yazısının, Meclis gündemine oy birliği ile alınarak yapılan oylamada;

 

Belediyemiz mülkiyetindeki, Şehsuvarbey Mahallesi ada: 847 parsel: 1’deki taşınmazın, kuzeydoğu kısmında bulunan trafonun yanındaki alandan 7 m² lik alanın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi hükmüne dayanılarak, 1 (Bir) yıl süreli ve bedelsiz olarak, üreticiye destek amacıyla, Uzunköprü Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı’na tahsis edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.27: İlçemize bağlı ekli listede bulunan köylerimizden taşımalı eğitim kapsamında merkezdeki okullarımıza öğrencilerimiz taşınmakta, yine köylerimizde bulunan yaşlılarımız ve vatandaşlarımız köy minibüslerini kullanarak ilçe merkezine gelmektedir. Özellikle kış aylarında öğrencilerimiz ve yaşlılarımızın toplu taşıma araçlarını bekleme yapacakları yerlerde durak bulunmaması nedeniyle köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız mağdur olmaktadırlar. Bu nedenle listede bulunan her köye 1 adet olmak üzere bekleme durağının Belediyemiz imkanları dahilinde temin edilmesi talebindeki, Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanlığı’nın 06.03.2017 tarihli yazısının, Meclis gündemine oy birliği ile alınarak yapılan oylamada;

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; ekli listede bulunan ilçemize bağlı Altınyazı, Balabanköy, Başağıl, Çakmak, Çavuşlu, Çiftlikköy, Çobanpınar, Değirmenciköy, Dereköy, Kadıağılı (Gazihalil), Gazimehmet, Hasanpınar, Karapınar, Kırköy, Kiremitçisalih, Kurduköy, Kurttepe, Meşeli, Ömerbey, Sığırcılı, Sultanşah, Süleymaniye ve Turnacı köylerine, köy muhtarlıklarınca zemini hazırlanacak olan yerlere bekleme durağının temin ve teslimine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

MK.28: Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 03.03.2017 tarih ve 81514263-13310/91244-36 sayılı yazısı ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında devam eden arşiv yeri ve malzeme deposu için, iki odaya ahşap raf, bir odaya kapaklı ahşap dolap yapılması, ekte bulunan yazı ile talep edildiği belirtilen, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 06.03.2017 tarih ve 87354409-73/13 sayılı yazısının Meclis gündemine oy birliği ile alınarak yapılan oylamada;

 

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi (a) fıkrası hükümlerine (Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak artırımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.) dayanılarak, hizmet binalarında devam eden arşiv teri ve malzeme deposu için, iki odaya ahşap raf, bir odaya kapaklı ahşap dolap yapılması,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.29: İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu’nun 17.02.2017 tarihli toplantısındaki ilgili madde; “07.02.2017 tarihli Belediye Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen, Vildan ATMACA’ nın mülkiyeti kendisine ait olan ilçemiz Mescit Mahallesi Ethemi Çeşmesi Mevki ada: 785 parsel: 10 sayılı yerde, eşi Osman ATMACA’ nın “İçkili Lokanta” faaliyet konulu Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri açabilmesi için, söz konusu adresin İçkili Bölge Yerleri Krokisi içene alınması ile ilgili yapılan görüşme sonucunda; Vildan ATMACA’ nın Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçesine istinaden, ilçemiz Mescit Mahallesi Eser Sokak pafta: - ada:785 parsel:10 sayılı yer, Konut Yerleşim Alanı’nda kaldığı için talebin REDDİNE, oy birliği ile karar verilmiştir.” şeklinde karara bağlanmıştır.

 

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; ilçemiz Mescit Mahallesi Eser Sokak pafta: - ada:785 parsel:10’da bulunan yer, Konut Yerleşim Alanı’nda kaldığı için, mevcudun oy birliği ile talebin REDDİNE karar verilmiştir.

 

 

 

 

Av. Enis İŞBİLEN                           Hacer DOĞRUGÜVEN                     Necmettin AKIN

Meclis Başkanı                                     Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü