Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 04.04.2017 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ==================================================================

KARAR TARİHİ: 04.04.2017                                                   KARAR NO:04

 

Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2017 Yılı Nisan ayı oturumu için 04.04.2017 Salı günü, Saat: 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL- Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK- Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

 

MK.30: Başkanlık Makamı’ nın 21.03.2017 tarih ve 39617329-00-289 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

İmar Komisyon Raporu Başkanlıkça oylamaya sunuldu: Yapılan oylama sonunda; Nizami OĞUZ’ un 01.03.2017 tarihli dilekçesindeki; ilçemiz Atatürk Mahallesi tapuda pafta:23, ada:51, parsel:10’ da adına kayıtlı taşınmazın imar planındaki Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı olan yapılaşma koşulunun Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak tadilatının  yapılması talebi komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca şehrimize ait Revizyon imar planı çalışmalarında şehrin ihtiyacı  olan Akaryakıt İstasyonu Alanlarının Yönetmelikler  çerçevesinde incelenerek belirlenmesinin uygun olacağı sebebiyle tadilat talebinin Revizyon imar planı  çalışmalarında değerlendirilmesi,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.31: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21.03.2017 tarih ve 621 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

İlçemiz Habib Hoca Mahallesi tapuda pafta:--, ada:351, parsel:76’ da kayıtlı taşınmazda Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak mevcut olan imar planının kuzey kısmında Ticari Alan (Kır Bahçesi Açık Hava Düğün Salonu) olarak tadilat yapılması için hazırlanmış olan F17-d-04-b 1/5000 Nazım İmar Planının  NİP :25603,1 F17-d-04-b-1-c 1/1000 Uygulama İmar Planının UİP: 25604,1 numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden onaylanması,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.32: Uzunköprü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 22.03.2017 tarih ve 117 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

Uzunköprü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için Belediyemiz tarafından yapılması talep edilen; 300 adet davetiye,  1000 adet siyah beyaz el ilanı, 500 adet siyah beyaz kermes el ilanı, 250 adet afiş ile yeterli sayıda bilboard afişinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/b maddesine istinaden  bastırılmasına ve Belediyemize ait panolarda halka duyurulmasının sağlanması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.33: Uzunköprüspor Kulübü Derneği’ nin 29.03.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprüspor Kulübü                                                                                                                                     Derneği’ne, sporcularının eğitmen, barınma, gıda, malzeme, konaklama, ulaşım giderleri için 70,000,00.-TL. (Yetmişbin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.34: Başkanlık Makamı’nın 31.03.2017 tarih ve 39617329-00-327 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

İlçemize kültürel, sosyal, ekonomik açıdan yarar sağlayacağı düşünülen, halk tarafından da yapılması istenilen festivalin, 2. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali adıyla, 14-15-16-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.35: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesi uyarınca; gizli oyla, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Encümeni’ne 2 üye seçilmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 21.03.2017 tarih ve 293 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan gizli oylamada;

 

Kullanılan oyların açık tasnifi sonucunda;  Hacer DOĞRUGÜVEN’ in 1 oy almasına karşın, Zeliha TOKATLI toplam 16 oy, Recep GÜZEL toplam 15 oy alarak, 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

 

MK.36: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34’üncü maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar Komisyonu’na 5 üye seçilmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 21.03.2017 tarih ve 291 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar Komisyonu üyeliğine Ali İhsan SARI, Hacer DOĞRUGÜVEN, Sevinç KARAMOLLA, Muharrem ÖZGEN ve Özcan DEBRELİ, oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

MK.37: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu’na 5 üye seçilmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 21.03.2017 tarih ve 292 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Recep GÜZEL, Ahmet AKSOY, Zeliha TOKATLI, Özcan ATAK ve Azbiye ATAŞ oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

MK.38: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu’na 5 üye seçilmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 21.03.2017 tarih ve 294 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu üyeliğine Hacer DOĞRUGÜVEN, Zeliha TOKATLI, Sevinç KARAMOLLA, Ali İhsan SARI ve Sabri ŞİMŞEK, oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

MK.39: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesinde; “Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur.” denmektedir. 2016 yılı çalışmalarıma dair Faaliyet Raporu eklidir. İncelenerek kararının alınması konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 27.03.2017 tarih ve 315 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla;

Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN, 2016 yılı Faaliyet Raporu’nu Meclis’e sunması gereği, Meclis Başkanlığı görevini Meclis 1. Başkan Vekili Özcan ATAK’ a bıraktı. 2016 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü ve 1. Başkan Vekili Özcan ATAK tarafından oylamaya sunuldu.

 

Yapılan oylama sonunda; Belediye Başkanı’nın 1 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmalarına dair Faaliyet Raporu, oybirliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.40: Çavuşlu Köy Muhtarlığı’nın 31.03.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; İlköğretim okulu  ve köy muhtarlığı bahçesinde kullanılmak üzere, 10 adet oturma bankının yapılarak ilçemiz Çavuşlu Köy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.41: Kırcasalih Belediyesi’ nin 31.03.2017 tarih ve 187 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; şehitlikte kullanılmak üzere, 10 adet oturma bankının yapılarak Kırcasalih Belediyesi’ ne teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.42: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 03.04.2017 tarih ve 729 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

İsmail Aşkı ÇORA ve 5 arkadaşı ilgi dilekçe ile ilçemiz Halise Hatun Mahallesi, tapuda pafta:--, ada:133, parsel:7-8-9-37-38-39 ve 40’ ta bulunan taşınmazların, bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılarak taşınmazının bulunduğu alanın imar durumunun Ticari + Konut alanına dönüştürülmesi taleplerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu’ na havalesine,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.43: Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü Derneği’ nin 03.04.2017 tarih ve 1 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü                                                                                                                                     Derneği’ne, sporcularının eğitmen, gıda, malzeme, konaklama, ulaşım giderleri için 5,000,00.-TL. (Beşbin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.44: 18 Kasım Kurtuluş Spor Kulübü Derneği’ nin 03.04.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; 18 Kasım Kurtuluş Spor Kulübü                                                                                                                                     Derneği’ne, sporcularının eğitmen, barınma, gıda, malzeme, konaklama, ulaşım giderleri için 10,000,00.-TL. (Onbin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.45: Elmalı Köy Muhtarlığı’nın 04.04.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

Elmalı-Yağmurca köy bağlantı yolunda ve köy içerisinde kullanılmak üzere, işçiliğinin köy bütçelerinden kendileri tarafından karşılanması kaydıyla, ilçemize bağlı Elmalı Köy Muhtarlığı’na teslim edilmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; 2.100 m² alanı kaplayacak şekilde beton kilit taş temin edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

MK.46: Başkanlık Makamı’ nın 04.04.2017 tarih ve 334 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

T.C. Anayasası’nın 56. maddesi, Çevre Yasası, 5393 Sayılı Belediye Yasası ve 04.03.2016 tarihli Ergene Kirliliği Uzunköprü Toplantısı sonuç bildirgesi gereği; Uzunköprü Belediyesi, sınırları içerisinde mevcut her türlü çevre kirliliği ve felaketine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Uzunköprü Halkı adına her türlü idari ve hukuki girişimde bulunacaktır. Bu görevini yerine getirirken; gerek Uzunköprü Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile gerekse Trakya Bölgesi’ndeki başta üniversiteler olmak üzere, tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odalarıyla işbirliğinde bulunacaktır,” Eki: 04.03.2016 tarihli Ergene Kirliliği” Uzunköprü Toplantısı Sonuç Bildirgesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

 

 

 

Av. Enis İŞBİLEN                           Hacer DOĞRUGÜVEN                     Necmettin AKIN

Meclis Başkanı                                     Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü