Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 04.07.2017 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

            KARAR TARİHİ: 04.07.2017                                                     KARAR NO:07

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2017 Yılı Temmuz ayı oturumu için 04.07.2017 Salı günü, Saat: 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL- Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.59: Başkanlık Makamı’ nın 19.06.2017 tarih ve 39617329-00-601 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            İmar Komisyon Raporu Başkanlıkça oylamaya sunuldu: Yapılan oylama sonunda; Kefeliler İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin 09.05.2017 tarihli dilekçesindeki; ilçemiz Habib Hoca Mahallesi tapuda ada: 943, parsel:1’ de Belediyemiz ile hissedar bulunduğu taşınmazdaki, Belediyemize ait 454/2400 (66.20 m2)  hissenin tarafına satılması talebi komisyonumuzca incelendi. Komisyonumuzca İmar Planı ve Kadastro Paftası üzerinde yapılan inceleme sonucunda; söz konusu taşınmazın hisseler oranında müstakil parsel olarak ifraz edilmesi durumunda yapılaşma koşulunu sağlayamayacağından komisyonumuzca talep sahibi hissedar Kefeliler İnş. Tah. Tic. Ltd. Şti’ ne satılması ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.60: Gemici Köy Muhtarlığı’nın 12.06.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; köy camii ve parkında kullanılmak üzere, 5 adet oturma bankı ve 5 adet piknik masasının yapılarak ilçemiz Gemici Köy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.61: Çakmak Köy Muhtarlığı’nın 20.06.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; piknik alanlarında kullanılmak üzere, 5 adet oturma bankının yapılarak ilçemiz Çakmak Köy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.62: Kurdu Köy Muhtarlığı’nın 07.06.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Kurdu Köy çeşme ıslağında ihtiyaç duyulan 120 metre 60’ lık koruge boru ve ayrıca köyün piknik alanında kullanılmak üzere 3 adet piknik masasının temin edilerek Kurdu Köy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.63: Başkanlık Makamı’ nın 19.06.2017 tarih ve 39617329-00-600 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            Uzunköprü Belediye Meclisi’ nin, 2017 yılı için tatil yapacağı ayın Ağustos ayı olarak belirlenmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

MK.64: Başkanlık Makamı’ nın 03.07.2017 tarih ve 39617329-00-628 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            04.04.2017 tarih ve 34 sayılı Belediye Meclis kararıyla, 14-15-16-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenmesine karar verilen 2. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali’nde açılacak olan stantların ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.65: Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ nin 29.06.2017 tarih ve 18 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

                 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere
dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne 6.000,00.-TL.  (Altıbin )  maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.66: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’ nün 29.06.2017 tarih ve 41295115-752.99/E.206785 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

              Mülkiyeti Belediyemize ait Edirne ili,  Uzunköprü ilçesi, Yeniköy sınırları dahilinde bulunan 19 pafta, 4686 parsel no. lu taşınmazın 653,00 m2 (tamamı), F17B16A pafta:3969 parsel no.lu 6.400,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.098,17 m2 si Havsa-Uzunköprü-Keşan Devlet Yolu yapımı aşamasında Karayolları tarafından kamulaştırılmış, Karayollarının ilgili yazısı ile söz konusu taşınmazlara ait kamulaştırma bedeli olarak 41.553,40.-TL. bedelle Karayollarına devri talep edilmekte olup, taşınmazların bedelinin tespiti için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.                         

  Av. Enis İŞBİLEN   Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi    Meclis Kâtibi 

                                 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü