Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2017 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   =================================================================================================

            KARAR TARİHİ: 05.09.2017                                                     KARAR NO:08

              Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2017 Yılı Eylül ayı oturumu için 05.09.2017 Salı günü, Saat: 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL- Ali İhsan SARI-Necmettin AKIN-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ ve Özcan DEBRELİ’ nin iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.67: 11.07.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 1. maddesi; “Uzunköprü Rumeli Konakları site yöneticisi Halil AKAR 14.06.2017 tarihli dilekçesi ile sitelerinin cephe aldığı sokağın isminin teklif ettikleri isimlerden biri ile değiştirilmesini talep etmiştir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde Mesçit Mahallesi Gamsız sokak isminin Rumeli sokak olarak değiştirilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır.”   Şeklinde karara varılmıştır.

               İmar Komisyonu’nun kararı Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; ilçemiz Mescit Mahallesi, Gamsız Sokak isminin Rumeli Sokak olarak değiştirilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.68: 11.07.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 2. maddesi; “04.07.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen Kefeliler İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti’nin 22.06.2017 tarihli dilekçesindeki ilçemiz Tapuda Habibhoca Mahallesi ada:943, parsel:1-2-3’ün bulunduğu alanın imar durumunun TAKS:0.30 KAKS:1.20 olan durumunun EMSAL:1.20 olarak sabit kalmak koşulu ile hmax: serbest olarak plan değişikliği yapılması talebi komisyonumuzca incelendi.  Komisyonumuzca İmar Planı, Kadastro Paftası ve yerinde yapılan inceleme sonucunda; söz konusu alanın imar planı değişikliğinin yapılması durumunda mevcut yapılaşmanın siluetinin bozulacağı sebebi ile RED edilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır.” Şeklinde karara varılmıştır.

               İmar Komisyonu’nun kararı Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; Kefeliler İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti’nin 22.06.2017 tarihli dilekçesindeki ilçemiz Tapuda Habibhoca Mahallesi ada:943 Parsel:1-2-3’ün bulunduğu imar adasının imar durumunun TAKS:0.30, KAKS:1.20 olan durumunun EMSAL:1.20 olarak sabit kalmak koşulu ile hmax: serbest olarak plan değişikliği yapılması talebi İmar planları, Kadastra paftaları, tapu kayıtları ve yerinde yapılan inceleme sonucunda ilgili plan tadilatı talep edilen taşınmazların mülkiyetinin tamamının Kefeliler İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti adına kayıtlı olmaması sebebiyle, mevcudun oy birliği ile RED edilmiştir.

MK.69: : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 23.08.2017 tarih ve 1877 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

             Şinasi ÖKTEM’ in 20.07.2017 tarihli dilekçesiyle anılan  ilçemiz Yeniköy Mahallesi, tapuda pafta:…, ada:…, parsel:5593’te  taşınmazı için Tarımsal Depolama ve Paketleme amaçlı  imar planı paftalarının onanması talebi; hazırlanmış olan imar planı paftalarının ve imar planı açıklama raporunun, 1/100.000 ölçekli Ergene Havzası Trakya Alt Bölgesi Çevre Düzeni Revizyon Planı ve 1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı hükümlerine ve ilgili kurumlardan alınan görüşlerin uygun olarak tamamlandığı görülerek, 1/1000 ölçekli UİP-2477 no. ve 1/5000 ölçekli NİP-28478 no. ile imar planı paftalarının, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden onanması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.70: : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 23.08.2017 tarih ve 1864 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

             İlçemiz Muradiye Cami Mahallesi’nde tarihi eser olan ve onarımları tamamlanan, imar planlarında 1 Envanter no.lu tescilli eski yapı Kilise ile 42 Envanter no.lu tescilli eski yapı Eski Askerlik Şubesi binasının görünürlüğü için açık alan sağlamak amacıyla, Muradiye Cami Mahallesi,
 ada:97 parsel:9-34’te kayıtlı taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendine göre Belediyemizce satın alınması, ilgili mevzuat çerçevesinde alım iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.71: Su İşleri Müdürlüğü’ nün 28.08.2017 tarih ve 154 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           İlçemizde yapımı devam eden içmesuyu şebeke inşaatı kapsamında onarımları yapılacak olan 4.000 ton kapasiteli DM3 ve 500 ton kapasiteli DM2 depolarının; DM2 deposunun fiilen sisteme faydası olmaması ve DM3 deposunun’ da teknik zorluklar nedeniyle onarım işlerinin ihale kapsamından çıkarılması;      

           Mevcut isale hattından farklı zamanlarda döşenmiş olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış AÇB ve çelik borulardan oluşan bazı kısımlarının projelerinin hazırlanarak ihale kapsamına alınması;

            Kırcaslihte yapımı devam eden terfi merkezinin elektrik enerji ihtiyacını karşılaması planlanan 400 KVA’ lık mevcut trafo yeni açılan kuyular göz önüne alındığında yetersiz kalacağı için gücünün hazırlanacak proje ile 630 KVA’ ya çıkarılması için İLBANK A.Ş’ ye başvurunun yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL verilmiştir. 

MK.72: Kırkkavak Köy Muhtarlığı’nın 10.08.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Kırkkavak  Köy cami avlusunda kullanılmak üzere, 5 adet oturma bankının yapılarak ilçemiz Kırkkavak köy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.73: Hamidiye Köy Muhtarlığı’nın 22.06.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada: 

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Hamidiye Köy muhtarlığı önüne 5 adet oturma bankı ve köy halkının kullanması için 1 adet yolcu bekleme durağı’nın yapılarak ilçemiz Hamidiye Köy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.74: Çakmak Köy Muhtarlığı’nın 24.07.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada: 

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Çakmak Köyü piknik alanlarında kullanılmak üzere, 4 adet piknik masası’nın yapılarak ilçemiz Çakmak Köy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.75: Eskiköy Muhtarlığı’nın 24.07.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Eskiköy cami avlusunda kullanılmak üzere 130 m² alanı kaplayacak şekilde beton kilit taş temin edilmesine, mevcudun oy birliği ile KABUL verilmiştir. 

MK.76: Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ nün 29.06.2017 tarih ve 18 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ne,                                                                                                                                     4.000,00.-TL. (Dörtbin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir   

MK.77: İtfaiye Müdürlüğü’ nün 05.09.2017 tarih ve 85 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

             Uzunköprü Belediyesi 2017 Mali Yılı bütçe tarifesinde 5.1.2. de Belediyece Ruhsatlandırılmayan İşyerlerinin Yangın Rapor Ücreti olarak belirtilen başlığın, Belediye Mücavir Alan Dışında Kalan İşyerlerinin Yangın Rapor Ücreti olarak değiştirilmesine, 5.1.3 olarak Bakanlıklar, Diğer Kurum ve Kuruluşlarca Ruhsatlandırılan, İzin Verilen Yerlerin Yangın Rapor Ücreti başlığı altında Belediyece Mücavir Alanı İçinde Bulanan yerlerin 150.00.-TL., Belediye Mücavir Alan Dışında Kalan yerlerin 300.00.-TL. olarak belirlenmesine, raporu hazırlayacak ekibin gidiş ve dönüşünün talep eden tarafından karşılanmasına, mevcudun oy birliği ile KABUL verilmiştir. 

MK.78: Uzunköprüspor Kulübü Derneği’ nin 05.09.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada; 

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprüspor  Kulübü Derneğine,  20.000,00.- TL. (Yirmibin) maddi yardım yapılması,

 mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir            

 Av. Enis İŞBİLEN  Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü