Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 03.10.2017 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ================================================================================================

            KARAR TARİHİ: 03.10.2017                                                     KARAR NO:09

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2017 Yılı Ekim ayı oturumu için 03.10.2017 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL- Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.79: Başkanlık Makamı’ nın 17.05.2017 tarih ve 39617329-00-484 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            İmar Komisyon Raporu Başkanlıkça oylamaya sunuldu: Yapılan oylama sonunda; Uzunköprü Kaymakamlığı’nın 10.08.2017 tarih 53766671-507.01-E.2443 sayılı yazıları ile Halise Hatun Mahallesi 132 ada 5 parsele ait yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi talebi komisyonumuzca incelendi. Komisyonumuzca imar planı kadastro paftası ve yerinde yapılan inceleme sonucunda; söz konusu taşınmazın yapı yaklaşma mesafesinin Ön cepheden 10 metre sabit kalma koşulu ile (19 Mayıs Caddesi) Arka bahçe mesafesinin (Adalet Meydanına Bakan Cephede) 5 metreye düşürülmesi için imar planı değişikliğinin yapılmasının uygun olacağı,   mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.80: Su İşleri Müdürlüğü’ nün 27.09.2017 tarih ve 18834116-41-163 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            İlçemizde yapımı devam eden şebeke çalışmaları kapsamında, Kırcasalih Beldesi, Bahçelievler 3  No.lu Sokak’ta yapılan kazı çalışmaları nedeni ile bozulan 700 metrelik yolun yapılmasının uygun olacağı,   mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.81: Uzunköprü Ziraat Odası Başkanlığı’ nın 21.09.2017 tarih ve 177 sayılı  yazısının  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada; 

           Mülkiyeti Belediyemize ait;  İlçemiz Çöpköy Mahallesi  Pafta:19, Parsel:1832’ de bulunan tohum temizleme selektörünün ; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. ve 75. maddesi gereğince tesisteki her türlü bakım, onarım, elektrik ve sair giderlerin Uzunköprü Ziraat Odası Başkanlığı’nca karşılanması koşulu ile  aylık 5,00 TL. bedel karşılığında 3 yıl süre ile kullandırılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir                

MK.82: 18 Kasım Kurtuluş Spor Kulübü Derneği’ nin 28.09.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada; 

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; 18 Kasım Kurtuluş Spor Kulübü Derneğine,  10.000,00.- TL. (Onbin) maddi yardım yapılması,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.83: Uzunköprüspor Kulübü Derneği’ nin 28.09.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada; 

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprüspor  Kulübü Derneğine,  10.000,00.- TL. (Onbin) maddi yardım yapılması,

mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir            

 Av. Enis İŞBİLEN  Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü