Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 07.11.2017 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

            KARAR TARİHİ: 07.11.2017                                                     KARAR NO:11

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2017 Yılı Kasım ayı oturumu için 07.11.2017 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI- Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.85: 10.10.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 1. maddesi; “03.10.2017 tarihli Belediye Meclisi’nden komisyonumuza havale edilen, Süleyman ALÇİN vekili Mehmet ÖZABACI’nın 21.12.2016 tarihli dilekçesindeki; ilçemiz Atatürk Mahallesi tapunun Pafta: -- ada:403 Parsel:16’da Süleyman ALÇİN adına kayıtlı bulunan taşınmazın Büyükbaş Hayvan Ahırı, Küçükbaş Hayvan Ağılı, Balık Üretim Tesisi ve Kır Bahçesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000  ölçekli nazım imar planı yapılması talebi komisyonumuzca görüşüldü. Söz konusu taşınmaza Büyükbaş Hayvan Ahırı, Küçükbaş Hayvan Ağılı, Balık Üretim Tesisi ve Kır Bahçesi yapmak amacıyla uygun kurum görüşleri alındığı görülmüştür, ilgili taşınmaza Kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak imar planı yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklinde karara bağlanmıştır.

                 İmar Komisyonu’nun kararı Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; söz konusu taşınmaza kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak Büyükbaş Hayvan Ahırı, Küçükbaş Hayvan Ağılı, Balık Üretim Tesisi ve Kır Bahçesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000  ölçekli nazım imar planı yapılması talebi mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.86:10.10.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 2. maddesi; “03.10.2017 tarihli Belediye Meclisi’nden komisyonumuza havale edilen, İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 11.09.2017 tarih ve 88701751-13-1985 sayılı yazısı ekinde Şaziyar ATAŞ 21.08.2017 tarihli dilekçesinde İlçemiz Habibhoca Mahallesi tapuda pafta:64 ada:514 parsel:21 ve 82 de bulunan Belediyemize ait taşınmazların kendi arsasına bitişik olması nedeni ile tarafına satılmasını talep etmiştir. Satışı talep edilen taşınmazların alanı 138.73 + 784.00 = 922.73 m2 olduğundan ileriye dönük zamanlarda tek başına inşaat yapmaya elverişli olduğu, ayrıca Belediye tarafından yapılacak kamulaştırma işlemlerinde takas edilerek kullanılabileceği için satışı uygun görülmemiştir.” şeklinde karara bağlanmıştır.

                 Belediye Meclisi’nde yapılan görüşme sonucunda; ilçemiz Habibhoca Mahallesi tapuda pafta:64 ada:514 parsel:21 ve 82 de bulunan Belediyemize ait taşınmazların inşaata elverişli olması sebebiyle bitişiğindeki parsel sahibi Şaziye ATAŞ’a satılmasının usulen uygun olmadığı, ilgili parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendine istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri’ne göre satışının yapılmasının uygun olacağına, ilgili mevzuat çerçevesinde satış işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.87: 10.10.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 3. maddesi; “03.10.2017 tarihli Belediye Meclisi’nden komisyonumuza havale edilen, Şükrü ÇAM vekili Selahattin Hakan YENER bila tarihli dilekçesi ile; İlçemiz Habibhoca Mahallesi tapuda pafta:83 ada:1135 parsel:1’in Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak imar planlı olan taşınmazın imar planlarındaki durumunun Konut alanı olarak değiştirilmesini talep etmiştir. Konut Alanı olarak tadilatı istenen, ilçemiz Demirtaş Mahallesi 1135 ada 1 parseldeki taşınmaz önceki imar planlarında konut alanında olduğundan; talep edilen plan değişikliğinin dilekçe ekindeki imar plan tadilatı taslağında belirtilen şekline uyularak yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklinde karara bağlanmıştır             

                 İmar Komisyonu’nun kararı Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; söz konusu taşınmazda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak imar planlı olan taşınmazın imar planlarındaki durumunun Konut Alanı olarak değiştirilmesi talebi mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.    

MK.88: 10.10.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 4. maddesi; “03.10.2017 tarihli Belediye Meclisi’nden komisyonumuza havale edilen, Uzunköprü Şehsuvarbey Mahallesi ada:849 parsel:29 ve ada:849 parsel:31 ‘de kayıtlı taşınmazlar arasından geçen yeşil sokağa paralel olarak açılan yeni sokağa Av. Hüsnü PORTAKAL Sokağı isminin verilmesi, Av. Hüsnü PORTAKAL tarafından 29.09.2017 tarihli dilekçesi ile teklif edilmiştir. Açılacak olan sokağın Av. Hüsnü PORTAKAL’ın arsasının ortasından geçmiş olması nedeni ile yapılan kamulaştırma bedelinin Belediyemiz tarafından kendisine ödenmiş olması sebebi ile isminin verilmesi uygun görülmemiştir.” şeklinde karara bağlanmıştır             

          Belediye Meclisi’nde yapılan görüşme sonunda; ilçemiz Şehsuvarbey Mahallesi 849 ada 29 parsel ve 849 ada 31 parseller arasından geçen yeni sokağın “Portakal Sokak” olarak isimlendirilmesi mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.89: 10.10.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 5. maddesi; “03.10.2017 tarihli Belediye Meclisi’nden komisyonumuza havale edilen, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (GAZDAŞ) 29 Eylül 2017 tarih GAZTRK-626 sayılı yazısı ile, Bölge Basınç Düşürme İstasyonlarının kurulum ve montaj işlemlerinin yapılabilmesi için taraflarından yerleri belirlenen istasyon yerlerinin imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir. İlgili şirket tarafından tespit edilmiş olan Bölge Basınç Düşürme İstasyonlarının yerleri Belediye teknik Elemanı Kadir KIZILKAN ile birlikte tek tek gezilerek incelenmiş ve GAZDAŞ tarafından belirlenen noktalara Bölge Basınç Düşürme İstasyonlarının kurulum ve montajının uygun olduğu görülerek imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklinde karara bağlanmıştır             

            İmar Komisyonu’nun kararı Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; GAZDAŞ tarafından belirlenen söz konusu noktalara Bölge Basınç Düşürme İstasyonlarının kurulum ve montajının uygun olduğu görülerek imar planlarına işlenmesi talebi mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.90: 10.10.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 6. maddesi; “03.10.2017 tarihli Belediye Meclisi’nden komisyonumuza havale edilen, İlk Yavuz gıda Petrol Ürünleri ve Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 28.09.2017 tarihli dilekçesinde İlçemiz Kavak Mahallesi tapuda pafta:-- ada:1270, parsel:3 te imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan taşınmaz için imar plan tadilatı yapılarak taşınmazın bulunduğu alanın imar durumunun Akaryakıt ve LPG satış İstasyonu olarak değiştirilmesini talep etmektedir. Söz konusu taşınmaz hisseli olup diğer hisse sahiplerinin imar plan tadilatı talepleri olmadığı için talep edilen imar plan tadilatı komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.” şeklinde karara bağlanmıştır             

            İmar Komisyonu’nun kararı Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; ilçemiz Kavak Mahallesi tapuda pafta:-- ada:1270, parsel:3 te imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan taşınmaz için imar plan tadilatı yapılarak taşınmazın bulunduğu alanın imar durumunun Akaryakıt ve LPG satış İstasyonu olarak değiştirilmesi talebi mevcudun oy birliği ile RED edilmiştir.

MK.91:  Uzunköprü’ye Hizmet Vakfı Başkanlığı’nın  19.10.2017 tarih ve 1 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü’ye Hizmet Vakfı Başkanlığı’na,  5.000,00.-TL. (Beşbin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir                

MK.92:  Muhacırkadı Köy Muhtarlığı’nın 05.105.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Muhacırkadı Köy Camii ve köy muhtarlığı bahçesinde kullanılmak üzere, 5 adet oturma bankı ve 1 adet piknik masası yapılarak ilçemiz Muhacırkadı Köy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.93:  Kara Kuvvetleri Komutanlığı 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı 2’ inci Hudut Tabur Komutanlığı’nın 12.10.2017 tarih ve 17 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı 2’ inci Hudut Tabur Komutanlığı, berber hane ve çay ocağında kullanılmak üzere, gerekli olan dolapların yapılarak 2’ inci Hudut Tabur Komutanlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.94:  Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 07.11.2017 tarih ve 104 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ne, 3.000,00.-TL. (Üçbin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir  

 Av. Enis İŞBİLEN  Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü