Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 05.12.2017 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

            KARAR TARİHİ: 05.12.2017                                                     KARAR NO:11

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2017 Yılı Aralık ayı oturumu için 05.12.2017 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL-Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI- Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.95:  

A- 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesinde;

Madde 1- Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (71.700.000,00.-TL) yetmişbirmilyonyediyüzbin-TL ödenek verilmiştir.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (64.300.000,00.-TL) altmışdörtmilyonüçyüzbin-TL olarak tahmin edilmiştir.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 3- 2018 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. (7.400.000,00.-TL)

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici,   hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

  1- Bütçe kararnamesi

  2- Ödenek cetveli (A) (Örnek-14) ,

  3- Gelirlerin ekonomik sınıflandırması (B) cetveli (Örnek-15),

  4- Finansmanın ekonomik sınıflandırması cetveli (Örnek-16),

  5- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17),

  6- Çok yıllı gider bütçesi cetveli (Örnek-18),

  7- Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini Cetveli  (Örnek-8), 

  8- Çok yıllı gelir bütçesi cetveli (Örnek-19),

  9- Çok yıllı finansmanın ekonomik sınıflandırması cetveli (Örnek-20),

10- Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler (G) cetveli (Örnek-21),

11- Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) cetveli (Örnek-22),

12- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) cetveli (Örnek-23),

13- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek-24),

14- 237 Sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli (Örnek-25),   

15- Mevcut taşıtları gösterir (T-2) cetveli (Örnek-26),

16- Ayrıntılı harcama programı(Örnek-27)

17- Finansman programı (Örnek-28)

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda, 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.96:  

B- 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Görüşülmesi;

2018 Mali yılı Gelir bütçesi 5 ana gelir düzeyinde düzenlenmiş olup bütçe 64.300.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir.

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

 01-Vergi Gelirleri     5.137.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   11.616.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  330.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
 05-Diğer Gelirler  26.417.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
  06-Sermaye Gelirleri  20.800.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda, 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.97:  

C- 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin Görüşülmesi;

2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin 14 Ana birimden oluştuğu ve toplam gider bütçesinin 71.700.000,00.-TL olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

ÖZEL KALEM

Özel Kaleme ait bütçenin toplamı 6.443.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

 01- Personel Giderleri   346.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
 02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  11.000,00.-TL
 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri  1.404.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
 05-Cari Transferler    1.162.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
  07-Sermaye Transferler 3.500.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
  09-Yedek Ödenek 20.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 9.220.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

 01- Personel Giderleri   1.990.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
 02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  351.000,00.-TL 
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri  514.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
 04-Faiz Giderleri  2.500.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
 05-Cari Transferler  805.000,00.-TL
  Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
 09-Yedek Ödenek    3.060.000,00.-TL
Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 338.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              : 237.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :   44.000,00.-TL                               

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            :   32.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :   25.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 21.914.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :  1.818.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :     366.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            :  4.400.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-Sermaye Giderleri                                                           : 15.300.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :        30.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İtfaiye Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 3.633.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              : 1.515.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :    293.000,00.-TL   

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            :  1.655.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05-Cari Transferler                                                   :     120.000,00.-TL   

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :       50.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 3.229.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :    984.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :    179.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            : 2.006.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :      60.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Su İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 10.218.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :  1.669.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :     289.000,00.-TL  

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            :  4.290.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-Sermaye Giderleri                                                           :  3.900.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :       70.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 1.142.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :    137.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :      15.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            :     965.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :       25.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 1.427.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              : 611.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  : 117.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            : 409.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-Sermaye Giderleri                                                           : 250.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :   40.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Zabıta Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 1.592.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              : 840.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  : 117.000,00.-TL  

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            : 599.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05-Cari Transferler                                                   :     6.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :   30.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 3.000.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :    373.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :      54.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            : 1.161.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05-Cari Transferler                                                   :      72.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-Sermaye Giderleri                                                           : 1.300.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :      40.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 3.148.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :    170.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :      36.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            :  2.902.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :       40.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 3.884.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :   212.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :      33.000,00.-TL    

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            : 3.609.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :      30.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 2.512.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :     688.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :       90.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            :  1.699.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :       35.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2018 Mali Yılında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması;

 7.400.000,00.-TL İlbank’ tan iç borçlanma düşünülmüş olup 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda, 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.               

MK.98:  

D- 2018 Mali Yılı Ücret Tarifesinin Görüşülmesi;

1. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1.1. Bağlantı Kalite İzin Belgesi Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Atık Su debisi 50 m³/ günden düşük işletmeler için

765,00 TL

842,00 TL

Atık Su debisi 51-200 m³/ gün arası olan işletmeler için

944,00 TL

1.038,00 TL

Atık Su debisi 201-1000 m³/ gün arası olan işletmeler için

1.239,00 TL

1.363,00 TL

Atık Su debisi 1001-10.000 m³/ gün arası olan işletmeler için

3.127,00 TL

3.440,00 TL

Atık Su debisi 10.000 m³/ günden büyük işletmeler için

6.254,00 TL

6.880,00 TL

Belediyemizce içme suyu abonesi olmayıp kendi özel kuyu suyu kullananlara uygulanacak ücret

1.570,00 TL

1.727,00 TL

Kayıp, Çalıntı ve Yıpranma Sebebiyle Belge Yenileme Ücreti

65,00 TL

72,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

Notlar:

 1. Bağlantı kalite izin belgesi süresi 3 yıldır.
 2. Hem kuyu suyu hem de şehir şebeke suyu kullananlara, kuyu suyu tarifesi uygulanır.
 •  

1.2. Taşıma ile Atıksu Arıtma ve Atıksu Nakil Aracı İşletme İzin Belgesi Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Taşıma ile atıksu arıtma ücreti (10 Ton)

708,00 TL

779,00 TL

Atıksu nakil aracı işletme izin belgesi (1 Yıllık)

708,00 TL

779,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

1.3. Gürültü Yönetmeliğince Alınacak Ücretler

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Gündüz tek bir nokta için ses ölçüm ücreti

70,00 TL

35,00 TL

Gündüz ilave her nokta için ses ölçüm ücreti

14,00 TL

7,00 TL

Gece tek bir nokta için ses ölçüm ücreti

140,00 TL

70,00 TL

Gece ilave her nokta için ses ölçüm ücreti

28,00 TL

14,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

1.4. Hafriyat Ücretleri

             1.4.1. Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Ücretleri

 

2017 Yılı

2018 Yılı

a) Tır / Kamyon

472,00 TL

519,00 TL

b) Kamyonet / Traktör / Pikap

155,00 TL

170,00 TL

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi

8,00 TL

9,00 TL

Kayıp, Çalıntı ve Yıpranma Sebebiyle Belge Yenileme Ücreti

60,00 TL

66,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

             1.4.2.  Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama ve Satış Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

a) Tır / Kamyon

50,00 TL

55,00 TL

b) Kamyonet / Traktör / Pikap

15,00 TL

16,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

 

2. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2.1. Asfalt, Kaldırım ve Toprak Bozup Yapma Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Yeni yapılan abonelerden isçilik asfaltın m2 si

118,00 TL

130,00 TL

Yeni yapılan abonelerden işçilik kaldırım m2 si

118,00 TL

130,00 TL

Yeni yapılan abonelerden isçilik toprak m2 si

26,00 TL

28,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

    2.2. Asfalt Satış Bedeli

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Asfalt Şantiyesi Plent Çıkışı Bir Ton Bedeli

405,00 TL

445,00 TL

Serilmiş Asfalt (Belediye Sınırları İçerisinde) Bir Ton Bedeli

520,00 TL

572,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

    2.3. Fenni Temizlik Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

2464 S.K.97.Md. gereği vidanjör ile yapılan wc çukuru, su kuyusu mahzen temizlenmesi, arozözle su sıkılması. (3 tonluk araç)

90,00

100,00 TL

Şehir dışına çıkılan temizleme ve su nakillerinden km gidiş için                       

4,00 TL

5,00 TL

Kuka bedeli beher depo ücreti

75,00 TL

80,00 TL

Belirlenen fenni temizlik ücretlerine %18 KDV dahildir.

 

2.4. İş Makinası Kiralama ve Kantar Tartım Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

2464 S.K.97.Md. gereği her türlü düzenleme ve kırımlardan Kompresör geliri beher saati için

620,00 TL

680,00 TL

Greyder geliri beher saati için

1.160,00 TL

1.270,00 TL

 Kepçe geliri beher saati için

649,00 TL

710,00 TL

Kanalizasyon ve su abone bağlantı kepçe saat ücreti

130,00 TL

140,00 TL

Yeniköy ve Çöpköy Mahalleleri kepçe çalışma saati için

130,00 TL

140,00 TL

Asfalt, beton kesme makinası ve kompaktör kiralama saat ücreti

80,00 TL

88,00 TL

Büyük tonajlı damperli kamyon kiralama saat ücreti

255,00 TL

280,00 TL

Küçük tonajlı damperli kamyon kiralama saat ücreti

170,00 TL

187,00 TL

Silindir kiralama ücreti

428,00 TL

470,00 TL

Hilti kiralama ücreti

85,00 TL

90,00 TL

Büyük tonajlı damperli kamyon ile özel yerden alınacak çöp bedeli (Kamyon başına)

255,00 TL

280,00 TL

Belediye toplama alanına kendi kamyonu ile çöp dökülmesi (Kamyon başına)

130,00 TL

140,00 TL

Kantar Tartım Ücreti

15,00 TL

16,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

 

3. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

3.1. İmar Durum Ücretleri

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Parsel başı 1 kat için konutlar

14,00 TL

15,00 TL

Parsel başı 1 kat için ticarethaneler

22,00 TL

24,00 TL

2000 m2 kadar olan sanayi

940,00 TL

1.034,00 TL

2001-5000 m2 arası 

1.144,00 TL

1.258,00 TL

5000 m2 den yukarı

1.173,00 TL

1.290,30 TL

İfraz ve Tevhit harcı (plan içinde ve dışında kalan tarım alanları m2)

0,05 TL

0,05 TL

Cins değişikliği dosya hazırlama bedeli (Bağımsız bölüm sayısı 10' a kadar bölüm başı)

1,10 TL

1,20 TL

Cins değişikliği dosya hazırlama bedeli (10 bağımsız bölümden sonra bölüm başına)

0,60 TL

0,70 TL

İşletme ruhsat talebinde işyeri krokisi için

33,00 TL

36,00 TL

Jeolojik etüt raporu ücreti

11,00 TL

12,00 TL

İş bitirme belgesi (belge veya yazı) ücreti

165,00 TL

181,00 TL

Bankalardan gelen ekspertizlere fotokopi verilmesi durumunda

71,00 TL

78,00 TL

Bankalardan gelen ekspertizlerin fotoğraf çekmeleri durumunda

60,00 TL

66,00 TL

Karayolları geçiş izin belgesi ücreti

165,00 TL

181,00 TL

Asansör tescil belgesi ücreti

------

100,00 TL

3.2. Kanalizasyon Abone Ücreti

             3.2.1. 2464 S.K. 97. Maddesi Gereği Beher İşyerlerinden Alınacak Ücretler

 

2017 Yılı

2018 Yılı

1.Sınıf İşyeri

253,00 TL

278,00 TL

2.Sınıf İşyeri

320,00 TL

352,00 TL

3.Sınıf İşyeri

605,00 TL

665,00 TL

4.Sınıf İşyeri

725,00 TL

797,00 TL

5.Sınıf İşyeri

820,00 TL

902,00 TL

             3.2.2. 2464 S.K. 97. Maddesi Gereği Beher Konutlardan Alınacak Ücretler

 

2017 Yılı

2018 Yılı

1.Sınıf Konut

160,00 TL

176,00 TL

2.Sınıf Konut

200,00 TL

220,00 TL

3.Sınıf Konut

380,00 TL

418,00 TL

4.Sınıf Konut

485,00 TL

533,00 TL

5.Sınıf Konut

565,00 TL

621,00 TL

3.3. Bilgi Erişim Ücret Tarifesi

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Beher Proje 1 adedi

305,00 TL

335,00 TL

İmar Paftası için beher adedi

60,00 TL

66,00 TL

Harita Paftası için beher adedi

60,00 TL

66,00 TL

Belge için beher sayfa adeti

12,00 TL

13,00 TL

5 sayfadan sonra beher sayfası

6,00 TL

7,00 TL

Parsel Başı 1 kat için konutlar

12,00 TL

13,00 TL

Ticarethaneler

20,00 TL

22,00 TL

2000 m2 ye kadar olan Sanayi

975,00 TL

1.072,00 TL

2001 m2-5000 m2 arası

1.150,00 TL

1.265,00 TL

5001 m2 den yukarı

1.460,00 TL

1.606,00 TL

 

4. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

4.1. Yangın Rapor Ücretleri

             4.1.1. Belediyece Ruhsatlandırılan İş Yerlerinin Yangın Rapor Ücretleri

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Sıhhi müessese ve 3. sınıf GSM ruhsat yangın rapor ücreti

55,00 TL

60,00 TL

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. sınıf GSM yangın rapor ücreti

110,00 TL

120,00 TL

             4.1.2. Belediye Mücavir Alan Dışında Kalan İş Yerlerinin Yangın Rapor Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Sıhhi müessese ve 3. sınıf GSM ruhsat yangın rapor ücreti

110,00 TL

120,00 TL

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. sınıf GSM yangın rapor ücreti

275,00 TL

300,00 TL

1. sınıf GSM iş yerleri yangın rapor ücreti

2.926,00 TL

3.200,00 TL

Not: Raporu hazırlayacak ekibin gidiş – dönüşü raporu talep eden tarafından karşılanacaktır.

             4.1.3. Bakanlıklar Diğer Kurum ve Kuruluşlarca Ruhsatlandırılan Yerlerin Yangın Rapor Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Belediye Mücavir Alanında Kalan Yerler

150,00 TL

165,00 TL

Belediye Mücavir Alanı Dışında Kalan Yerler

300,00 TL

330,00 TL

4.2. Yangın Eğitim Ücretleri

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Yangın eğitimi ve tatbikat ücreti kişi başı (3saat)

36,00 TL

40,00 TL

Yangın eğitimi ve tatbikat ücreti kişi başı (6saat)

60,00 TL

66,00 TL

Yangın eğitimi ve tatbikat ücreti kişi başı (9saat)

85,00 TL

93,00 TL

4.3. Şehir İçi Baca Temizleme Ücretleri

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Üç bacaya kadar

39,00 TL

50,00 TL

Üç bacadan fazla olan binaların ek her baca için

14,00 TL

15,00 TL

Kat Kaloriferi Baca Temizleme Ücreti

65,00 TL

80,00 TL

Kalorifer Bacası (Baca Başına) 

260,00 TL

300,00 TL

Belirlenen baca temizlenmesi ücretlerine %18 KDV dahildir.

Not: Resmi kurum ve kuruluşlardan ücrete tabi değildir.

4.4. İtfaiye Merdiveni Kira Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Şehir içi itfaiye merdiveni kullanma (Kapı Açma Ücreti)

39,00 TL

45,00 TL

İtfaiye merdiveni kiralama beher  saat ücreti

130,00 TL

250,00 TL

Belirlenen itfaiye kiralama ücretlerine %18 KDV dahildir.

 

4.5. Su Nakil Ücret Tarifesi

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Arozözle su sıkılması (3 tonluk araç)

90,00 TL

100,00 TL

Şehir içi ve şehir dışı su nakillerinden (5 Ton)

195,00 TL

215,00 TL

Şehir içi ve şehir dışı su nakillerinden (8 Ton)

260,00 TL

285,00 TL

Şehir içi ve şehir dışı su nakillerinden (10 Ton)

325,00 TL

360,00 TL

Şahsın kendi aracı ile su alımlarında 1 ton su ücreti

17,00 TL

19,00 TL

Şehir dışına çıkılan su nakillerinden her km gidiş - dönüşler için                       

4,00 TL

5,00 TL

Motopomp kullanım ücreti her beher saati için

25,00 TL

30,00 TL

Belirlenen su nakil ücretlerine %18 KDV dahildir.

Not: Doğal afet olaylarında motopomp kullanımı ücrete tabi değildir.

4.6. Cenaze – Hasta Nakil ve Kurtarıcı Kiralama Ücret Tarifesi

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Hasta nakil ücreti gidiş dönüş km basına

0,85 TL

0,95 TL

Cenaze Aracı

0,85 TL

0,95 TL

Araç çekme ve kurtarma vinç ücreti

65,00 TL

70,00 TL

Şehir dışı araç çekim ve kurtarma ücretine her km gidiş - dönüşler için                       

1,75 TL

1,90 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

Not: Hasta nakil ve Cenaze araçlarının il sınırları içerisinde kullanımı ücrete tabi değildir.

 

4.7. Aile Mezarlığı Ücret Tarifesi

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Aile mezarlığı olarak ayrılan yerden mezar ücreti olarak (Kişi Başı)

260,00 TL

286,00 TL

Belirlenen aile mezar ücretine % 18 KDV uygulanır.

5. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.1. Kültür Merkezi Salon Tahsis Ücretleri

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Refik Martin Salonu tahsis ücreti (1 Saatlik)

205,00 TL

225,00 TL

Konferans Salonu Ücreti (550 Kişilik) (1 Saatlik)

325,00 TL

400,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

 

5.2. Kapalı Spor Salonu Tahsis Ücretleri

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Basketbol ve Voleybol sahası tahsis ücreti (Her saat için)

35,00 TL

40,00 TL

Tekvando, aerobik, plates alanı tahsis ücreti (Her saat İçin)

25,00 TL

30,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

Not: Bu tarife ücret karşılığı faaliyet gösterenlere uygulanır.

6. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

6.1 İlan Reklam Ücret Tarifesi

             6.1.1. Billboardlara Uygulanan Ücret Tarifesi

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Işıksız billboardlara asılacak ilan ve reklam bedeli (Haftalık)

100,00 TL

150,00 TL

Işıklı e billboardlara asılacak ilan ve reklam bedeli (Haftalık)

150,00 TL

200,00 TL

             6.1.2. Duraklara Uygulanacak Ücret Tarifesi

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Işıksız otobüs duraklarına asılacak ilan ve reklam bedeli (Haftalık)

70,00 TL

70,00 TL

Işıklı otobüs duraklarına asılacak ilan ve reklam bedeli (Haftalık)

100,00 TL

100,00 TL

6.2. Hoparlör İlan Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Belediye hoparlöründen alınacak ilanlardan 10 kelimeye kadar                                                  

39,00 TL

43,00 TL

 10 kelimeden 20 kelimeye kadar olanlar için

70,00 TL

77,00 TL

 20 kelimeden yukarı olanlar için

105,00 TL

115,00 TL

Belirlenen hoparlör ücretine % 18 KDV dahildir.

6.3. Bilgi Edinme Hakkı Konunu Gereği Bilgi Edinme Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Bilgi Edinme Ücreti

------

15,00 TL

Belirlenen hoparlör ücretine % 18 KDV dahildir.

7. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

7.1. Ağaç Budama Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Ağaç Budama (Saat başı,İtfaiye merdiveni veya sepetli araç dâhil)

130,00 TL

250,00 TL

Belirlenen ücrete % 18 KDV dahildir.

8. SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8.1. Su Tüketim Ücretleri

             8.1.1. Ön Ödemeli Sayaç Kullananlara Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Mesken Suyun Beher Tonu

2,35 TL

2,35 TL

Ticarethane, İşyeri Suyun Beher Tonu

5,22 TL

5,22 TL

Belirtilen su tüketim ücretlerine % 8 KDV dahildir.

        

8.1.2. Meskenlere Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

20 tona kadar suyun beher tonu

3,07 TL

3,07 TL

21 Tondan 30 tona kadar

4,61 TL

4,61 TL

31 Tondan 50 tona kadar

7,66 TL

7,66 TL

51 Tondan 100 tona kadar

10,58 TL

10,58 TL

101 ton ve üstü

54,00 TL

54,00 TL

Yeniköy ve Çöpköy Mahallesi mesken 20 tona kadar beher tonu

2,21 TL

2,21 TL

21 tondan 30 tona kadar

3,29 TL

3,29 TL

31 tondan 80 tona kadar

6,60 TL

6,60 TL

81 tondan 100 tona kadar

15,12 TL

15,12 TL

101 ton ve üstü

37,80 TL

37,80 TL

Belirtilen su tüketim ücretlerine % 8 KDV dahildir.

Notlar:

 1. Belediyeden fakir ailesi maaşı alan ve Ziraat Bankasından Yaşlılık aylığı almakta olanlar ile Şehit ve Gazi Ailelerinden 10 tona kadar su sarfiyatında ücret alınmaz. 1 ayda 10 tondan fazla su sarfiyatı yapanlardan, meskene uygulanan tarife üzerinden 10 tondan sonraki her ton başına ücret alınır.
 2. İlçemizde ikamet eden en az % 40 özrü bulunan vatandaşlara ve 1. Derece yakınlarına (aynı evde ikamet etmek koşulu ile) su ücret tarifesinin % 50 si uygulanır.
 • Şehir içinde halka açık tuvaletlerde meskenlere verilen su Ücretinin ilk tarifesi Üzerinden Ücret uygulanır.
 1. 2981 ve 3290 Sayılı Kanuna göre geçici meskenlere, meskenlere uygulanan tarife uygulanır.

8.1.3 Ticarethanelere Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

20 tona kadar suyun beher tonu

6,24 TL

6,24 TL

21 tondan 30 tona kadar

7,56 TL

7,56 TL

31 tondan 50 tona kadar

12,96 TL

12,96 TL

51 tondan 100 tona kadar

21,60 TL

21,60 TL

101 ton ve üstü

32,40 TL

32,40 TL

Yeniköy ve Çöpköy Mahallesi Ticarethaneler beher tonu              

4,40 TL

4,40 TL

Belirtilen su tüketim ücretlerine % 8 KDV dahildir.

8.1.4 İnşaatlara ve Prikethanelere Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

20 tona kadar suyun beher tonu

-----

6,86 TL

21 tondan 30 tona kadar

-----

8,31 TL

31 tondan 50 tona kadar

-----

14,25 TL

51 tondan 100 tona kadar

-----

23,76 TL

101 ton ve üstü

-----

35,64 TL

Yeniköy ve Çöpköy Mahallesi Ticarethaneler beher tonu              

-----

4,84 TL

Belirtilen su tüketim ücretlerine % 8 KDV dahildir.

8.1.5 Resmi Dairelere Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Askeri birlikler, Resmi Dairelere ve Sağlık Kuruluşlarına Huzurevi, Yüksekokul, Denetimi Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan Öğrenci Yurtları m³

6,50 TL

6,50 TL

Belirtilen su tüketim ücretlerine % 8 KDV dahildir.

Not: Milli Eğitime Bağlı İlköğretim, Ortaöğretim Okulları ile Resmi Öğrenci yurtlarına resmi daire tarifesinin %50' si uygulanır.

8.1.6 Sayaçsız Tüketim Yapanlara Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Konutlar, bakkal ve marketler

50 Ton

50 Ton

Ticarethaneler, kasap, lokanta, kahvehane, kuaför vs.)

75 Ton

75 Ton

İnşaatlar

100 Ton

100 Ton

Araba yıkama ve Bahçe sulama

150 Ton

150 Ton

Fabrikalar ve Benzinlikler

500 Ton

500 Ton

 

8.1.7 Su Abonelik ve Bakım Ücretleri

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Ön Ödemeli Sayaç Su Abone Ücreti

30,00 TL

30,00 TL

Su abonelik ücreti

205,00 TL

205,00 TL

Su tesisat kontrol, aparat, hasar bedeli

205,00 TL

205,00 TL

Borçtan dolayı kesilip açılan aboneler

35,00 TL

35,00 TL

Su depozitosu 1 defalık

145,00 TL

145,00 TL

Numarataş geliri

35,00 TL

35,00 TL

Bakım Ücreti aylık

2,60 TL

2,60 TL

Su Depozitosu hariç, tüm su abonelik ve bakım ücretlerine %18 KDV dahildir.

Notlar:

 1. Belediyeden fakir ailesi yardımı ve Ziraat Bankasından Yaşlılık ve Fakir aylığı alanlardan su abone ücreti olarak yeni abone olanlardan sadece abonman bedeli (teminat) ve damga vergisi tahsil edilir. Su abonelerinin dededen toruna, babadan oğula ve eşinden devam eden abone güncelleştirilmesi yapılacak abone değişikliğinden sadece 1.-TL teminat ücreti alınır.   
 2. Arızalı sayaç kullanan abonelere bir önceki dönem tahakkuku aynen tahakkuk ettirilecek, aboneye arızalı olduğunu bildirir tebligattan sonra arızalı sayacını değiştirmediği takdirde sayacın çalıştığı döneme ait en son uygulanan tahakkukun  % 25 fazlası uygulanır.

8.2. Sepetli Araç Kiralama Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Şehir içi 1 saat kiralama ücreti

39,00 TL

150,00 TL

Şehir dışına çıkan işlerde kira ücretine ilave olarak km. başına alınacak ücret

2,65 TL

5,00 TL

Belirlenen sepetli araç kiralama bedellerine % 18 KDV dahildir.

9. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

9.1. Cüruf Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Kaloriferli dairenin cüruf atım bedeli daire başına aylık (2017 Mali yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım ve Aralık)

5,50 TL

6,00 TL

Sobalı daireler daire başı aylık (2017 Mali yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım Aralık)

3,50 TL

3,80 TL

Oteller aylık (2017 Mali yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım Aralık)

45,00 TL

50,00 TL

Belirlenen cüruf atım bedellerine % 18 KDV dahildir.

Not: Ön ödemeli sayaçlar mali yılın ilk yüklemesinde 6 aylık cüruf bedel yükleme tarihine göre peşin alınır.

9.2. Çöp Depolama Alanına Dökülen Çöplerden Alınan Ücretler

 

2017 Yılı

2018 Yılı

10 – 15 ton arası damperli kamyon ile özel yerden alınacak çöp bedeli (Kamyon başına)

260,00 TL

286,00 TL

Belediye toplama alanına kendi kamyonu ile çöp dökülmesi (15 Tona kadar kamyon başına)

130,00 TL

143,00 TL

Belediye toplama alanına kendi kamyonu ile çöp dökülmesi (15 Ton ve üzeri kamyon başına)

260,00 TL

286,00 TL

Belirlenen bedellere % 18 KDV dahildir.

10. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

10.1. 2464 Sayılı Kanunun 97.Maddesi ve 5393 Sayılı Kanun Gereği İlan Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

İcra Dairesi Sulh Hukuk Mahkemesi menkul satış ilanlarından

82,00 TL

100,00 TL

Belirlenen bedellere % 18 KDV dahildir.

 

10.2. Canlı Müzik İzin Belgesi Ücreti 

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Canlı müzik izin belgesi ücreti (Günlük)

150,00 TL

165,00 TL

 

10.3. İşyeri Açma ve Çalışma İzin Harcı Ücretleri

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Ruhsatlar İçin Aslı Gibidir Beher Âdeti

15,00 TL

16,00 TL

Mesul müdür belge ücreti

500,00 TL

550,00 TL

 

10.4. Oto Garaj Çıkış Ücretleri

             10.4.1. 100 km. Üstü (Uluslararası- Şehirlerarası taşımalar için (A,B,D))

 

2017 Yılı

2018 Yılı

8 Koltuk ve altı

3,00 TL

3,00 TL

9-15 Koltuklu

6,00 TL

6,00 TL

16-24 Koltuklu

12,00 TL

12,00 TL

25-34 Koltuklu

18,00 TL

18,00 TL

35-45 Koltuklu

24,00 TL

24,00 TL

46 Koltuk ve üzeri

32,00 TL

32,00 TL

             10.4.2. 100 km. Altı (Uluslararası- Şehirlerarası taşımalar için (A,B,D))

 

2017 Yılı

2018 Yılı

8 Koltuk ve altı

1,00 TL

1,00 TL

9-15 Koltuklu

3,00 TL

3,00 TL

16-24 Koltuklu

6,00 TL

6,00 TL

25-34 Koltuklu

10,00 TL

10,00 TL

35-45 Koltuklu

12,00 TL

12,00 TL

46 Koltuk ve üzeri

16,00 TL

16,00 TL

10.4.3. İl içi Yolcu Taşıması Yapanlardan (D)

 

2017 Yılı

2018 Yılı

8 Koltuk ve altı

1,00 TL

1,00 TL

9-15 Koltuklu

2,00 TL

2,00 TL

16-24 Koltuklu

4,00 TL

4,00 TL

25-34 Koltuklu

6,00 TL

6,00 TL

35-45 Koltuklu

8,00 TL

8,00 TL

46 Koltuk ve üzeri

11,00 TL

11,00 TL

             10.4.4. Transit -Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan (A,B,D)

 

2017 Yılı

2018 Yılı

8 Koltuk ve altı

1,00 TL

1,00 TL

9-15 Koltuklu

2,00 TL

2,00 TL

16-24 Koltuklu

4,00 TL

4,00 TL

25-34 Koltuklu

6,00 TL

6,00 TL

35-45 Koltuklu

8,00 TL

8,00 TL

46 Koltuk ve üzeri

11,00 TL

11,00 TL

             10.4.5. Köy Minibüsleri ve Kooperatiflerden Alınacak Ücret

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Köylere çalışan minibüsler ve kooperatiflerden araç başı aylık ücret

55,00 TL

55,00 TL

Not:

 1. Bakanlık Tebliğine göre düzenlenir.
 2. Oto garaj çıkış ücretlerine KDV dahildir.

 

10.5. Otopark Ücretleri

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Otopark ücreti günlük

7,00 TL

8,00 TL

Otopark ücreti geceli gündüzlü

13,00 TL

14,00 TL

Aylık otopark abonman ücreti

175,00 TL

190,00 TL

Belirlenen ferî gelirlere % 18 KDV uygulanır.

Notlar:

 1. Resmi kurum abonelerinden mevcut tarifenin % 75 i oranında indirimli ücret uygulanır.
 2. Yeddi emine bırakılan araçlara mevcut tarifenin 2 katı ücret uygulanır.

 

10.6. Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Öğrenci servis güzergâh izin belgesi harcı (1 yıllık)

230,00 TL

255,00 TL

Diğer servis güzergâhları izin belgesi harcı (1 yıllık ) (Fabrika, market, personel)

350,00 TL

385,00 TL

10.7. Şehir İçi Minibüsleri Ruhsat Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Şehir içi minibüsleri ruhsat ücreti (aylık)

120,00 TL

120,00 TL

10.8. Şehir İçi Taksi ve Minibüslerden Alınan Ücretler

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Ticari Taksilerden Ruhsat Harcı Aylık Olarak

15,00 TL

15,00 TL

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı D-4 Ruhsat Belgesini İlk Defa Alacaklar için gerekli izin yazısı

1.000,00 TL

1.100,00 TL

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı D-4 Ruhsat Belgesini Yenilemek için gerekli izin yazısı

500,00 TL

550,00 TL

Ruhsatlar İçin Aslı Gibidir Beher Âdeti

12,00 TL

13,00 TL

Not: İlçemize bağlı köylerden ilk defa D-4 belgesi alacak veya yenileyecek olanlardan belirlenen tarifenin %50’si uygulanır.

 

10.9.     Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi Ücreti

 

2017 Yılı

2018 Yılı

Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi ücreti (Yıllık)

1.600,00 TL

1.760,00 TL

Ticari Araç Reklam İzin Belgesi Ücreti (Araç başı)

220,00 TL

242,00 TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan  oylama sonucunda, 2018 Mali Yılı Ücret Tarifesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.99:

Tablo 1. Enerji ve yakıt maliyet bilgileri

Yeri

Miktarı

Tutarı

Terfi merkezleri elektrik giderleri

 

31.149,36-TL

Terfi merkezleri akaryakıt giderleri (dizel jeneratör)

670 lt

2.361,00-TL

Vidanjörün akaryakıt gideri

1702,97 lt

6.000,00-TL

Kanal Temizleme Makinesinin akaryakıt gideri

3964 lt

13.973,23-TL

AAT Elektrik Gideri (9 aylık)24.184,20-TL

 

32.245,60-TL

AAT Akaryakıt gideri 

400 lt

1312.19-TL

Not: Kanalizasyon           :   47.483,59-TL

       Foseptik                    :     6.000,00-TL

         AAT                           :   33.557,79-TL

Tablo 2. Direkt personel maliyet bilgileri

 

Sayı
(a)

Yıllık Birim
Maliyet (b)

Yıllık Toplam Maliyet ©=(a)x(b)x(d)

Paylaşım
Oranı (d)

Tam Zamanlı Personel

       

Şoför (N.K)(9 aylık) 69.298,76-TL

1

92.398,32-TL

92.398,32-TL

100%

İşçi (C.Y) (9 aylık) 69.918,35-TL

1

93.224,40-TL

93.224,40-TL

100%

İşçi  (S.A) (9 aylık) 65.459,52-TL

1

87.279,36-TL

87.279,36-TL

100%

Toplam Tam Zamanlı Personel

3

 

 

 

Paylaşılan Personel

       

Müdür (E.A) (9 aylık) 71.599,77-TL

1

95.466,36-TL

2.863,99-TL

3%

Memur (C.İ) (9 aylık) 47.934,79-TL

1

63.913,05-TL

1.917,39-TL

3%

Tekniker (Ö.C) (9 aylık) 57.767,84-TL

1

77.023,79-TL

2.310,71-TL

3%

Mühendis (H.U.Ö) (9 aylık) 48.380,46-TL

 

64.507,28-TL

1.935,22-TL

3%

Çevre Koruma Müdürlüğü (9 aylık) 78.783,69-TL

1

105.044,88-TL

3.151,34-tl

3%

Toplam Paylaşılan Personel

 

     

TOPLAM

3

 

285.080,71-TL

 

Dağıtım katsayısı (d) = Atıksu personeli + (Atıksu personeli / Toplam personel) x paylaşılan personel)  =  3 + (3/125) x 22  = 0,03 

                                                                       Toplam personel                                                                              125

    Belediyede çalışan personel sayısı ( Memur + İşçi) : 66 + 59  = 125  

 

Tablo 3. Diğer Direkt Maliyetlere ait bilgiler

Bakım-Onarım (Muhasebe kayıtlarından alınmıştır.)

23.855,70-TL

Amortisman (24.849.741,36/ 50) = 496.994,82-TL)

(Kanalizasyon sistemi)

496.994,82-TL

Amortisman (178.626,32 /10 = 17.862,63-TL)

(6m3 mercedes kamyon)

17.862,63-TL

İş ve hizmet sözleşmelerinden doğan maliyet (Fen İşleri Müdürlüğü 2016 yılı hizmet alımı maliyetinin % 10’u = 789.979,36,40 x 0,10 = 78.997,93-TL) Vidanjör hizmetleri

78.997,93-TL

Atıksu Arıtma Tesisi Hizmet Alımından doğan maliyet (9 Aylık) 78.783,66-TL

105.044,88-TL

Toplam

722.755,90-TL

Kanalizasyon yenileme maliyeti hesaplaması :  1.065.205 TL x 19,770x 1,18 = 24.849.741,36- TL

Tablo 4. Dolaylı personel maliyet bilgileri

Personel

 

 

Adet

(1)

Yıllık birim maliyet

(2)

Yıllık toplam maliyet

(3)= (1)x(2)

Paylaşım oranı

(4)

Atıksu hizmetlerine yansıtılan yıllık maliyet

(3)x(4)

Tahsildar

4

63.633,96 TL

254.535,84-TL

3%

7.633,07-TL

Endeks hizmetleri

5

 

108.927,44-TL

3%

3.267,82-TL

Toplam

9

 

 

 

10.900,89-TL

YILLIK MALİYET ÖZET TABLOSU

Maliyetler

FOSSEPTİK

KANALİZASYON

ARITMA

TOPLAM

Direkt Maliyetler

84.997,93-TL

1.063.009,63-TL

138.602,67-TL

1.286.610,17- TL

Malzeme, kimyasallar

   

 

0,00-TL

Enerji

 

31.149,36-TL

32.245,60-TL

63.394,96-TL

Yakıt

6.000,00-TL

16.334,23-TL

1.312,19-TL

23.646,42-TL

Personel

 

285.080,71-TL

105.044,88-TL

390.125,59-TL

Amortisman

 

514.857,45-TL

 

514.857,45-TL

Bakım-onarım

 

  23.855,70-TL

 

23.855,64-TL

Diğer(hizmet alımı)

78.997,93-TL

-

 

78.997,93-TL

Yatırım

 

191.732,18-TL

 

191.732,18-TL

Dolaylı Maliyetler

 

10.900,89-TL

 

10.900,89-TL

Diğer Personel Maliyetleri

 

10.900,89-TL

 

10.900,89-TL

Diğer Dolaylı Maliyetler (Diğer değişken
işletme maliyeti, paylaşılan maliyetler)

 

 

 

0,00-TL

Finansman Maliyeti

   

 

0,00-TL

Kurumlar Vergisi

 

 

 

0,00-TL

Özkaynak Getirisi

 

 

 

0,00-TL

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ

 

 

 

0,00-TL

Satış Gelirleri (Biyo-katı)

 

 

 

0,00-TL

NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ

84.997,93-TL

 

1.073.910,52-TL

 

138.602,62-TL

1.297.511,12-TL

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ        =  1.297.511,12-TL

ÇTV gelirinin %25’i                        =     133.373,61-TL

Vidanjör geliri                                =         2.853,24-TL

Kuka geliri                                     =        22.500,00-TL

Kanal bağlama harç geliri             =       123.606,60-TL  

TAAHHUK EDİLEN SU MİKTARI  =        1.435.340- m3

 

 

 BİRİM FİYAT=        TOPLAM SİSTEM MALİYETİ - GELİRLER (ÇTV, VİDNJÖR KUKA)   
                                                     TAAHHUK EDİLEN SU MİKTARI (M3)

BİRİM FİYAT=                     1.297.511,12    -     282.333,45               = 0,71 TL/m3
                                                        1.435.340 

 

Yeniden değerleme oranına göre birim fiyat: 0,71x1,1447=0,81 TL/m3

Mesken ve mesken harici yerlerden elde edilen gelir oranlarına göre birim fiyat hesabı:

Mesken harici yerlerden elde dilen su geliri/toplam su gelirine oranı                     : 1.314.364,80-TL (%23)

Meskenlerde elde edilen su geliri/toplam su gelirine oranı                                    : 4.383.065,33-TL (%77)

Toplam su geliri                                                                                                      : 5.697.430,13-TL

Meskenlerdeki su tüketimi                                                                                      : 1.231.073,33 m3

Mesken harici yerlerdeki su tüketimi                                                                      : 204.266,67 m3

Atıksu toplam maliyeti                                                                                             : 1.015.177,67-TL

Mesken harici yerler için birim maliyet                                                                    :1.015.177,67/204.266,6x0,23=1,14

2017 yeniden değerleme oranına göre birim fiyat                                                   :1,14x1,1447=1,30-TL/m3

(mesken harici yerler)

 Meskenler için birim maliyet                                                                                    : 1.015.177,67/1.231.073x0,77=0,63

2017 yeniden değerleme oranına göre birim fiyat (meskenler)                                :0,63x1,1447=0,72-TL/m3

 Evsel Atıksu Ücretlerinin Tahsilatına İlişkin Usul ve Esaslar:

1- 27.10.2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı “Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Faturalandırma başlıklı 22 - (1) maddesinin; “Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır.” hükmü gereğince atıksu ücretleri su faturaları aracılığı ile tahsil edilecektir.

2- 27.10.2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı “Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Hizmet sözleşmesi başlıklı 12 - (1) maddesi; “Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler.” İle Faturalandırma başlıklı 22 - (2) maddesi; “Sözleşme, abonenin ve/veya atık üreticisinin hangi hizmetlerden yararlandığını ve hangi tarife türü üzerinden ücretlendirileceğini tanımlar. Hükmü doğrultusunda; “Evsel Atıksu Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44 üncü Md. gereği Ç.T.V. beyanında bulunan mükellefler 27.10.2010 tarih 27742 sayılı R.G’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılır.

3- Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’a göre takip edilecek ve 51 inci maddesine göre gecikme zammı alınacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri su faturaları ile yapılacak tahsilâtlarda fatura son ödeme tarihi diğer tahsilâtlarda ise Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihleridir. 

4- Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından  münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi  ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, Bakanlar kurulu kararı ile tespit edilmiş kamu yararına çalışan dernekler ile umuma açık  ibadet yerleri ile bunların müştemilatı bu ücret tarifesinden muaftır.

5- 27.10.2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı “Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Halkın Bilgilendirilmesi başlıklı 23. maddesinde;

(1) 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.

(2) Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerince hazırlanan raporlar meclis kararlarının duyurulması yöntemi ile halka duyurulur. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur.

(3) Yorumların toplanması, yorum verme süresi, atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından uygun bir süreye göre düzenlenir.

(4) Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ücret ve tarifelere ilişkin aldıkları meclis kararlarını diğer meclis kararları gibi duyururlar. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından halkın atıksu ve evsel katı atık ücret ve tarifeler için görüş ve önerilerini değerlendirildikten sonra yerel gazeteler ve diğer haber alma kaynakları kullanılarak halka duyurulur.

Hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince; Yukarıda belirtilen ücret tarifeleri kesinleşen meclis kararımızı müteakip yapılacak halkın bilgilendirilmesinden sonra…./…./20…. tarihi itibari ile uygulanmaya başlayacaktır.

SONUÇ:  

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 27.10.2010 tarihli 27742 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince;          

1- Atıksu ücretinin meskenler için 0,72/mesken harici yerler için 1,30-TL/m3 olarak belirlenmesine,            

2- Evsel Atıksu Ücreti su aboneliği bulunan konutlardan ve işyerlerinden su faturaları içinde aylık olarak tahsil edilmesine,   

3-Kanal bağlantısı yapılmamış inşaat abonelerinden atıksu ücreti alınmamasına,

4-İçme suyu dışında başka bir kaynaktan su kullanarak atık suyunu kanalizasyona verenlerden ayrıca 110.00-TL/ay ücret su abanesi olanlardan su faturasına yansıtırılarak içme suyu aboneliği olmayanlardan emlak vergisi veya atıksu aboneliği ile faturalandırılarak tahsil edilmesine,

5-Kanal hizmeti götürülmemiş olan atıklarını fosseptik çukuruna boşaltan mesken abonelerinden atıksu ücreti alınmasına, vidanjör ücreti alınmamasına,

6-Atıksu ücreti alınması başlamasından itibaren mükerrerlik oluşturmaması için 2464 sayılı kanunun 87 inci maddesi uyarınca alınan kanalizasyon harcamalarına katılım payının alınmamasına;

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan  oylama sonucunda, 2018 Mali Yılı Evsel Atıksu Bertaraf Ücret Tarifesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.100:  

 TOPLAM SİSTEM MALİYETİ (TABLO 2)

Atık Toplama Maliyetleri

Maliyet Tutarı

Direk Maliyetler

 

Temizlik Hizmet Alımı

Katı Atık Taşıma Bedeli

Konteyner Alımı

OREKAB Payı

Personel Giderleri

Araç Tamir Bakım

Diğer Giderler

2.370.057,32.-TL

509.608,44.-TL

23.000,00.-TL

196.800,05.-TL

202.447,61.-TL

159.616,17.-TL

56.612,08.-TL

Toplam Sistem Maliyeti

3.518.141,67.-TL

Dolaylı Maliyet

 

Tahsildar, İdari Personel, Muhasebeci Gideri

5.905,17.-TL

Toplam Maliyet

3.524.046,84.-TL

Düşülecek Evsel Nitelikte Olmayan Atık Giderleri (%35) (Curuf Toplama ve Taşıma ve Genel Temizlik Giderleri)

1.233.416,39.-TL

ÇTV Payı % 75

400.120,85.-TL

Net Toplam Sistem Maliyeti (ÇTV) Düşülerek

1.890.509,60.-TL

Konutlara Ait Sistem Maliyeti (%75)

1.417.882,20.-TL

İşyerlerine Ait Sistem Maliyeti (%25)

472.627,40.-TL

Mesken Abonelerinin Kullandığı Su m3’ ü

1.435.340,00 m3

Meskenlerin m3 Başına Maliyeti

0,99.-TL

2018 yılı için yeniden değerleme oranına göre fiyat 0,99x 0,1447 : 1,14 tl m3 başına maliyet

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRETLERİ

TL

a)

Mesken m3

1,14.-TL

b)

Fabrika

148,58.-TL

c)

Market

 

 

Büfe-Tekel bayii

11.69.-TL

 

0 – 30 m2’ ye kadar

14,85.-TL

 

31 – 100 m2’ ye kadar

37,13.-TL

 

101 – 500 m2’ ye kadar

89,10.-TL

 

500 m2’ den büyük

178,20.-TL

d)

Düğün Salonu

118,80.-TL

e)

Resmi Daire

29,70.-TL

f)

Akaryakıt ve LPG İstasyonu

59,40.-TL

g)

Dershane, Kreş, Yurt, Pansiyon, Ana Okulu

 
 

Dershane, Sürücü Kursu

44.55.-TL

 

Kreş – Ana Okulu

74,25.-TL

 

Yurt (500 Kişilik)

297,00.-TL

 

Yurt (500 ve üzeri)

594,00.-TL

 

Pansiyon

74,25.-TL

h)

Resmi ve Özel Bankalar

148,50.-TL

ı)

Otel

 

 

0 – 50 Kişilik

118,80.-TL

 

51 ve Üstü

148,50.-TL

i)

Kafe – Bar – Birahane

 

 

Bar, Birahane

89,10.-TL

j)

Ekmek ve Simit Fırını

29,70.-TL

k)

Atölye

 

 

2.Sınıf GSM atölye (0-200 m2 kadar )

20,00.-TL

 

2.Sınıf GSM Atölye(200m2 den büyük)

30,00.-TL

 

3.sınıf GSM Atölye (0-200 m2 kadar)

14,85.-TL

 

3.Sınıf GSM Atölye(200m2 den büyük)

20,00.-TL

l)

Tekstil Atölyesi

 

 

2.Sınıf GSM Tekstil Atölyesi(0-200m2 kadar)

30,00-.TL

 

2.Sınıf GSM Tekstil Atölyesi(200 m2 den büyük)

45,00.-TL

 

3.Sınıf GSM Tekstil Atölyesi(0-200m2 kadar)

18,00.-TL

 

3.Sınıf GSM Tekstil Atölyesi(200 m2 den büyük)

35,00.-TL

m)

İmalathane

 

 

2.sınıf GSM İmalathane (0-50 m2 ye kadar)

44.55.-TL

 

2.sınıf GSM İmalathane (50 m2 den büyük)

55,00.-TL

 

3.sınıf GSM İmalathane (0-50 m2 ye kadar)

25,00.-TL

 

3.sınıf GSM İmalathane (50 m2 den büyük

40.00,-TL

n)

Diğer İşyerleri

14,85.-TL

o)

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullar (İlköğretim, Ortaöğretim)

118,80.-TL

 

Yüksek Okul - Üniversite

222,75.-TL

ö)

Restaurant (İçkili - İçkisiz Lokanta, Sulu Yemek Satışı, Pizza Salonu ve Pide Kebap Lahmacun Salonu)

 

 

İçkili Lokanta –Pizza Salonu-Pide Kebap Salonları vb. yerler

 

 

0-50 m2 kadar

70,00.-TL

 

50 m2 den büyük

118,80.-TL

 

İçkisiz Lokanta –Sulu Yemek satışı Köfteci-Ciğerci,kokoreççi

 

 

0-50 m2 kadar

44,55.-TL

 

50 m2 den büyük

55,00.-TL

 

Kafe

118.80.-TL

 

Çay Bahçesi

29.70.-TL

 

Pastane

25,00.-TL

p)

Kasap-Balık,sakatat,Et ve Tavuk Satışı yapan yerler-Tavuk Döner Satışı yapan yerler,

  74,25,- TL

r)

Askeri Birlikler

 
 

Jandarma

148,50.-TL

 

2. Hudut Taburu

371,26.-TL

 

Topçu Alayı

1.485,01.-TL

ş)

Hastane

1.485,01.-TL

t)

Su Aboneliği Bulunmayan Mesken (Hane Başı)

8,92.-TL

u)

Huzurevi

297,00.- TL

ü)

Mezbaha

742,51.-TL

v)

Sebze ve meyve satışı yapan yerler

74,25.-TL

 

Bu ücretler aylık olup, su parasıyla birlikte alınır. Ücrete Kdv dahildir. Belediyemize su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinin mükellefiyetlerinin ayrıca tespit edilerek emlak vergisi ve/veya çevre temizlik vergisi sicillerine tahakkukları yapılacaktır.

 

27 Ekim 2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Atık Su Altyapı ve Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

Evsel Katı Atık Ücretlerinin Tahsilatına ilişkin Usul ve Esaslar:

1- 27/10/2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı "Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” in Faturalandırma başlıklı 22 - (1) maddesinin; "Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır." hükmü gereğince atıksu ücretleri su faturaları aracılığı ile tahsil edilecektir.

2- 27/10/2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı "Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" in Hizmet sözleşmesi başlıklı 12 - (1) maddesi; "Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler." İle Faturalandırma başlıklı 22 - (2) maddesi; "Sözleşme, abonenin ve/veya atık üreticisinin hangi hizmetlerden yararlandığını ve hangi tarife türü üzerinden ücretlendirileceğini tanımlar. Hükmü doğrultusunda; "Evsel Katı Atık Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü Md. gereği Ç.T.V beyanında bulunan mükellefler 27/10/2010 tarih 27742 sayılı R.G' de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılır.

3- Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.' a göre takip edilecek ve 51 inci maddesine göre gecikme zammı alınacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri su faturaları ile yapılacak tahsilatlarda fatura son ödeme tarihi diğer tahsilatlarda ise Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihleridir.

4- Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, Bakanlar kurulu kararı ile tespit edilmiş kamu yararına çalışan dernekler ile umuma açık ibadet yerleri ile bunların müştemilatı bu ücret tarifesinden muaftır.

5- 27/10/2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı "Atık su Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" in Halkın Bilgilendirilmesi başlıklı 23. maddesinde;

(1) 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.

(2) Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerince hazırlanan raporlar meclis kararlarının duyurulması yöntemi ile halka duyurulur. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur.

(3) Yorumların toplanması, yorum verme süresi, atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından uygun bir süreye göre düzenlenir.

(4) Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ücret ve tarifelere ilişkin aldıkları meclis kararlarını diğer meclis kararları gibi duyururlar. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından halkın atıksu ve evsel katı atık ücret ve tarifeler için görüş ve önerilerini değerlendirildikten sonra yerel gazeteler ve diğer haber alma kaynakları kullanılarak halka duyurulur.

          Hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince; Yukarıda belirtilen ücret tarifeleri kesinleşen meclis kararımızı müteakip yapılacak halkın bilgilendirilmesinden sonra 01/01/2018 tarihi itibari ile uygulanmaya başlayacaktır.

SONUÇ:

         Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince;

1- Katı Atık ücretinin m³ başına 1,14-TL olarak belirlenmesine.

2- Evsel Katı Atık Ücretinin su aboneliği bulunan konutlardan ve işyerlerinden su faturaları içinde aylık olarak tahsil edilmesine, Su aboneliği bulunmayan konut ve işyerlerinden kategorilerine göre oluşturulmuş tarifelerine Mayıs ve Kasım Ayları dönemi olarak Yılda 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilmesine.

3-Kategorilerine göre sınıflandırılarak ücret tarifeleri belirlenen işyerlerinin bu tarifeler üzerinden ücretlendirilmesine.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan  oylama sonucunda, 2018 Mali Yılı Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.101:  Zabıta Müdürlüğü’ nün 05.12.2017 tarih ve 1247 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           Belediye Meclis Üyesi Necmettin AKIN konu hakkında söz talep ederek ilgili konunun doğru ve sağlıklı değerlendirilebilmesi için komisyon oluşturulmasını teklif etti. Teklif meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylamada;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “ Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15. maddesinin (p) fıkrasında; “ Kara deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” hükmü gereğince konuyu değerlendirmek üzere kurulacak olan Ulaşım Komisyonu üyeliklerine; Muharrem

MK.102:  Başkanlık Makamı’ nın 28.11.2017 tarih ve 1028 sayılı yazısı  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

    4688 sayılı Kanuna istinaden; Belediyemizde 657 sayılı DMK’ ya tâbi çalışan memurlar ve 5393 sayılı Kanunun 49’uncu maddesine göre memur norm kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan personel ile Belediye Başkanlığı arasında imzalanacak, 2018 yılı toplu sözleşmesi için Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ e yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.103: Kadıköy Muhtarlığı’nın 20.11.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Kadıköy Camii ve köy muhtarlığı bahçesinde kullanılmak üzere, 5 adet oturma bankı yapılarak ilçemiz Kadıköy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.104:  Edirne İli Uzunköprü İlçesi Romanları Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği’ nin  04.12.2017 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Edirne İli Uzunköprü İlçesi Romanları Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği’ ne 2.000,00.-TL. (İkibin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir                

MK.105:  Başkanlık Makamı’nın 05.12.2017 tarih ve 1048 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

           İlçemiz Muradiye Camii Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 109 ada 17 parsel 4 No.lu bağımsız bölüm 64 m2 iş yerinin kira sözleşmesinin sona erdiği, müstecirin söz konusu taşınmazı tahliye etmesi sonucunda, işyerinde yapılan incelemede taşınmazın mevcut haliyle kiralanması mümkün olmadığı, çekme katının çökmek üzere olduğu, zeminde bulunan ahşap zemin kaplamasının tamamen çürümüş olduğu, yüksek maliyetli tadilat gerektirdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendine istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri’ne göre satışının yapılmasına, ilgili mevzuat çerçevesinde satış işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.                 

 

 Av. Enis İŞBİLEN  Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü