Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2018 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

            KARAR TARİHİ: 02.01.2018                                                     KARAR NO:01

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2018 Yılı Ocak ayı oturumu için 02.01.2018 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL-Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI- Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.01: 12.12.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 1. maddesi; “Ramazan KARACA, Ogan ERSOY ve Musa OKUR dilekçeleri ile İlçemiz Büyük Şehsuvarbey Mahallesi tapuda pafta:-- ada: 841’ in ayrık nizam 4 kat Taks: 0,30 Kaks: 1,20 konut alanı olan imar planının ayrık nizam konut alanı Emsal:1,20 Hmax: 15,50 mt. olarak emsal inşaat alanı değişmeden imar plan tadilatı yapılmasını talebi komisyonumuzca görüşüldü.

           İmar planı Komisyonunda yapılan görüşme sonunda talep sahiplerinin anılan taşınmazın tapulu maliki oldukları, taşınmazlarına inşaat yapmak üzere Belediyemize müracaat edip imar durumu aldıkları, bu şartlara uygun olarak ilgili parsele proje hazırlandığı ve belediyemize başvurulduğu, İmar Müdürlüğümüzce kendilerine inşaat ruhsatı verildiği, dâhil oldukları imar adasında kendileri gibi mevcut imar durumuna uyularak yapılan yapıların olduğu, sair yapılarında merii imar durumu gözetilerek yapıldığı, bu noktada imar değişikliğine gidildiğinde diğer inşaat sahiplerine haksızlık edileceği, adaletli bir durum oluşmayacağı buda kamu hizmeti veren yerel idarenin adaletli ve tarafsızlık ilkelerini çiğneyebileceği bahisle mevcut imar değişikliğinin talebinin oy birliği ile reddine karar verilmiştir.”

şeklinde karara bağlanmıştır.

                   İmar Komisyonu’nun kararı Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; İlçemiz Büyük Şehsuvarbey Mahallesi tapuda pafta:-- ada: 841 in ayrık nizam 4 kat Taks: 0,30 Kaks: 1,20 konut alanı olan imar planının ayrık nizam konut alanı Emsal:1,20 Hmax: 15,50 mt. olarak emsal inşaat alanı değişmeden imar plan tadilatı yapılması talebi, mevcudun oy birliği ile RED edilmiştir.

MK.02: Başkanlık Makamı’ nın 29.12.2017 tarih ve 39317329-00-1124 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

         Belediye Zabıta Müdürlüğü’nün 28/11/2017 tarih ve 63286656-15-1247 sayılı “Şehir içerisinde toplu taşımacılık yapacak olan minibüsler ve S.S. 91. Nolu Uzunköprü Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Şeref KARAKAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan KOYUNCU’nun Belediye Meclisine vermiş oldukları 04.12.2017 tarihli şehir içi yolcu taşımacılığı yapılacak hatların ve hatlarda çalışacak araç sayılarının tekrar  gözden geçirilmesi ile talep dilekçelerine istinaden yapılan görüşme sonunda;

 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15. maddesinin (p)  fıkrasında; “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” denmektedir.

           03.01.2006 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Şehir içinde çalışacak olan minibüslerin faaliyetlerine dair yönetmeliğin 5. maddesi (a) fıkrasında “Şehir içerisinde toplu taşımacılık yapacak olan minibüslere ne şekilde çalışma izni verileceğini ilgili Kanun gereğince Uzunköprü Belediye Meclisi tespit eder.”  Hükmü doğrultusunda;

           Zabıta Müdürlüğü birimince Ulaşım ile ilgili yapılacak düzenleme ve kararlara esas olmak üzere ilgili kurumlardan (Uzunköprü Şoförler Odası- Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası- Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü –Türkiye İstatistik Kurumu) veri ve bilgiler istenmesine karar verilmiştir. Konu ile ilgili bilgi ve veriler şehir içi minibüs ve hat sayılarını belirleyici olduğundan ve süresinde gelmediğinden dolayı talep edilen bilgi ve belgelerin tamamlanmasının beklenmesine, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.03: Su İşleri Müdürlüğü’ nün 28.12.2017 tarih ve 18834116-41-201 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

          05.12.2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı Kanunun 86. maddesi gereğince, Belediye ücret tarifesi’ nin 8.1.5.maddesinde bulunan Resmi Dairelere Uygulanacak su ücretinin 2018 yılı için 4.60 TL/m3, Milli Eğitime bağlı İlköğretim, Ortaöğretim Okulları ile Resmi Öğrenci Yurtlarına uygulanacak su ücretinin 3,25 TL/m3 olarak uygulanması,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.04: Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 26.12.2017 tarih ve 13427578-11-447 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           05.12.2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı Kanunun 86. maddesi gereğince, Belediye Meclisi’ nin 05.12.2017 tarih ve 99 sayılı karı ile kabul ettiği 2018 yılı Evsel Atık Su Bertaraf Ücret Tarifesi’nde Resmi Kurumlar için Atık Su ücretin 1.08 TL/m3 olarak uygulanması,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.05: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32’nci ve 39’uncu maddelerine göre; meclis başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkının belirlenmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 19.12.2017 tarih, 39617329-00-1100 sayılı yazılarının  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;    

     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32’nci maddesindeki, Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı kanunun 39’uncu maddesi uyarınca, 2018 yılında, Belediye Başkanı’na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere hesaplanarak elde edilen miktarda huzur hakkı ödenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.06:  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan memur dolu kadro değişiklik cetveli’nin (III Sayılı Cetvel) onanması hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 19.12.2017 tarih, 39617329-00-1098 sayılı yazılarının, Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

   Belediyemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan ve 2018 yılı içerisinde hak kazandıkları derecelerini gösteren, çeşitli unvanlardaki memurlara ait, ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli’nin onanması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir. 

MK.07: Belediyemizde, memur norm kadro karşılığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan ; Mühendis Ertuğrul TOKATLI, Hüseyin   Uğur ÖZCAN, Mimar Soner TUKTA, Avukat Erhan EREN, Ekonomist Uğur PARAN, Özlem YILAN, Zeynep KOÇAŞ,  ve Teknisyen Can TOSUN’ un sözleşmeleri 31.12.2017 tarihinde sona erecektir. 2018 yılında da çalışmaya devam etmesi uygun görülen dokuz tam zamanlı sözleşmeli personele, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek aylık net ücretleri ile aylık brüt ek ödemelerinin belirlenmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 19.12.2017 tarih ve 39617329-00-1101 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere; Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmaya devam etmesi uygun görülen, Mühendis Ertuğrul TOKATLI’ nın aylık net ücretinin 2.162,20.-TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.340,59.- TL.; Mühendis Hüseyin Uğur ÖZCAN’ ın aylık net ücretinin 2.162,20.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.340,59.- TL; Mimar Soner TUKTA’ nın aylık net ücretinin 2.162,20.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.340,59.-TL; Avukat Erhan EREN’in aylık net ücretinin 2.162,20.-TL. aylık brüt ek ödemesinin 1.340,59.-TL; Ekonomist Uğur PARAN’ ın aylık net ücretinin 1.922,80.- TL aylık brüt ek ödemesinin 876,54.- TL; Ekonomist Özlem YILAN’ ın aylık net ücretinin 1.922,80.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 876,54.- TL; Ekonomist Zeynep KOÇAŞ’ ın aylık net ücretinin 1.922,80.- TL. aylık brüt ek ödemesinin 876,54.- TL; Teknisyen Can TOSUN’ un aylık net ücretinin 1.570,00.- TL aylık brüt ek ödemesinin 876,54.- TL. olarak belirlenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.  

MK.08: 2018 yılı Bütçe Kanunu Uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan K cetvelindeki müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz belediyelerin Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin yükselmesi sonucu; Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personeline, 2018 yılında ödenecek fazla çalışma ücretlerinin 01/01/2018 tarihinden itibaren aylık olarak K cetveline göre ödenmesi konusundaki, Zabıta Müdürlüğü’nün 27.12.2017 tarih ve 63286656-15-1366 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 31.12.2017 tarihli Mükerrer 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan genelge ile K cetvelinde açıklanan, belediye nüfusu 10.001’ den 50.000’ e kadar olanlar için tespit edilen, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, 2018 yılında Belediye Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü memur personeline aylık, brüt 282,00.-TL. fazla mesai ücreti ödenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.09: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi uyarınca, gizli oyla ve 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere, Denetim Komisyonu’na 5 (Beş) üye seçilmesi teklifindeki, Başkanlık Makamı’nın 19/12/2017 tarih, 39617329-00-1102 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla, kullanılan gizli oy ve açık tasnif sonucunda;                         

   Meclis üyeleri Özcan ATAK 16 oy, Osman AKGÜN 16 oy, Ahmet AKSOY 16 oy, Hacer DOĞRUGÜVEN 15 oy, Özcan DEBRELİ 16 oy, Zeliha TOKATLI 1 oy alarak, 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere, Denetim Komisyonu üyeliğine  Özcan ATAK, Osman AKGÜN, Ahmet AKSOY, Hacer DOĞRUGÜVEN  ve Özcan DEBRELİ seçilmişlerdir. 

MK.10: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereği, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi teklifindeki, Başkanlık Makamı’nın 19.12.2017 tarih ve 39617329-00-1099 sayılı yazılarının, Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada; 

   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32 ve 39’uncu maddeleri uyarınca; Denetim Komisyonu üyelerine,  komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 2018 yılında Belediye Başkanı’na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere hesaplanarak elde edilen miktarda huzur hakkı ödenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.11: İller Bankası A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğü’ nün 28.12.2017 tarih ve 76925085-301-E.2296 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           İlçemizde yapımı devam eden içmesuyu inşaatı için kullanılan kredinin ilave işler, fiyat farkı ve K.D.V.  bedelleri dikkate alındığında yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Bu doğrultuda projenin tamamlanabilmesi için İller Bankası A.Ş.’ den kullanılan mevcut krediye ilave olarak 1.500.000,00.-TL. (birmilyonbeşyüzbin) kredi kullanılması, kredi kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ e yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.12: Su İşleri Müdürlüğü’ nün 28.12.2017 tarih ve 18834116-41-201 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           İlçemiz Çöpköy ve Yeniköy Mahalleleri’ nin içmesuyu kesin projelerinin hazırlanması için, İller Bankası A.Ş.’ den 70.000,00.-TL. (yetmişbin) kredi kullanılması, kredi kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ e yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.13: Belediyelerimizin sorunlarına beraberlik içerisinde çözümler üretmek ve ortak çalışmalarda birlikte hareket etmek birliklerinin temel amacı ve öncelikli görevlerinden olması sebebiyle Belediyemizle ortak çalışmalarda buluşmak istediklerini, birlik meclisi için 2 asil ve 2 yedek üye belirlenmesi talebindeki, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’nın 3 Kasım 2017 tarih ve 13792088-554 sayılı Birliğe Katılım konulu yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

   Birlik merkezinin ilçemize çok uzak olması, toplantı tarihlerinde ulaşımın güç olacağı, bu nedenlerden dolayı birlik çalışmalarına verimli bir katkı sağlanamayacağından, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’ nın davetinin, mevcudun oy birliği ile REDDİNE karar verilmiştir.   

MK.14:  İlçemiz Kavacık İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde kullanılmak üzere 3 adet piknik masası ve 5 adet bank talebinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün, 27.12.2017 tarihli yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

                5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Kavacık İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde kullanılmak üzere 3 adet piknik masası ve 5 adet oturma bankının yapılarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne teslim edilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.15: Uzunköprü Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün 15.11.2017 tarih ve 81715195-813.01.01.01.E-19296538 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

                Mülkiyeti Belediyemize ait pafta:126 ada: 635, parsel: 1 de kayıtlı bulunan çay bahçesi’nin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi gereğince her türlü bakım, onarım, elektrik ve sair giderlerin Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce karşılanması koşulu ile aylık 526.00 TL bedel karşılığında 1 yıl süre ile çay bahçesi, park, tüm okulların sergi, gösteri ve eğlence etkinliklerinde kullandırılmak üzere tahsisine;  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir. 

    Av. Enis İŞBİLEN                           Hacer DOĞRUGÜVEN                     Necmettin AKIN                                  

       Meclis Başkanı                                     Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü