Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 06.02.2018 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   =========================================================================================================

            KARAR TARİHİ: 06.02.2018                                                     KARAR NO:02

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2018 Yılı Şubat ayı oturumu için 06.02.2018 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI- Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.16: Başkanlı Makamı’ nın 29.01.2018 tarih ve 39317329-00-88 sayılı  yazısı ekinde gelen 09.01.2018 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 1. maddesi  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

             Ercan İHTİYAR’ ın dilekçesinde İlçemiz Habib Hoca Mahallesi 920 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın imar planlarındaki B-5 Ticari ve Ayrık nizam 4 kat olan konut alanı  olan imar durumunun Konut + Ticaret Emsal:3 olarak değiştirilmesinin  talep edildiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda:

             Latif Bağmen Bulvarı boyunca yapılan mevcut yapılaşmanın B-5 olarak inşa edildiği, bu nedenle B-5 olan kısımda imar değişikliği uygun olmayacağı, A-4 konut TAKS: 0,30 KAKS:1,20 olan kısmın imar durumunun Emsal:1,20 sabit kalmak koşulu ile komşu imar adasında emsal yapılaşma koşulları dikkate alınarak hmax:21,50 konut + ticaret alanı olarak  plan değişikliğinin yapılması  Belediye Meclis Üyesi Muharrem ÖZGEN’ in RED oy’una karşılık oy çokluğu ile KABUL edilmiştir.  

MK.17: Başkanlı Makamı’ nın 29.01.2018 tarih ve 39317329-00-88 sayılı  yazısı ekinde gelen 09.01.2018 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 2. maddesi  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

             Ercan İHTİYAR’ ın dilekçesinde Halise Hatun Mahallesi 134 ada 14-15-17-18 ve 68 parsellerde kayıtlı taşınmazların B-4 ve B-5 kat olan yapılaşma koşullarının mevcut yapılacak inşaat alanının değiştirilmeden emsal belirtmek koşulu ile yüksekliğin arttırılması talep edilmektedir. Bu hususta yapılan görüşme sonunda:

             İlgili parsellerin bulunduğu alanda mevcut yapılaşmanın B-3. B-4, B-5 olduğundan ve bu alanda yapılacak daha yüksek katlı yapıların estetik açıdan uygun olmayacağı görülerek talebinin, mevcudun oy birliği ile REDDİNE karar verilmiştir.                                                         

MK.18: Başkanlı Makamı’ nın 29.01.2018 tarih ve 39317329-00-88 sayılı yazısı ekinde gelen 09.01.2018 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 3. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

              Ercan İHTYAR’ ın dilekçesinde Şehsuvarbey Mahallesi 827 ada 2 ve 4 te kayıtlı taşınmazların imar planlarındaki TAKS: 0,30 KAKS: 1,20 olan imar durumunun Emsal:2,00 ve Hmax:21,50 olarak değiştirilmesinin talep edildiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda:

              İlgili parsellerin bulunduğu alandaki imar adalarının yapılaşma koşularının TAKS:0,20 KAKS: 1,20 olduğu ve yapılan imar değişikliği uygun olmayacağı görülerek, mevcudun oy birliği ile RED edilmiştir.

MK.19: Başkanlı Makamı’ nın 29.01.2018 tarih ve 39317329-00-89 sayılı  yazısı ekinde gelen 09.01.2018 tarihli Ulaşım Komisyonu toplantısının 1. maddesi  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

             19/12/2017 tarihli Ulaşım Komisyonu raporu doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü birimince ilgili kurumlardan (Uzunköprü Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Odası- Uzunköprü Ticaret Sicil Müdürlüğü- Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası- Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tüik Edirne Bölge Müdürlüğü) istenen bilgi ve belgeler gelmiş olup, Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

           2009 yılından bu güne kadar Uzunköprü nüfusunda artış söz konusu olmadığı hatta nüfusta azalma meydana geldiği (Tüik verilerine göre) için, yeni hat açma ve araç artırımına gerek olmadığı, mevcut sistemdeki 6 hatta toplam 49 aracın çalışmalarının uygun olacağına, 03.01.2006 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen “Uzunköprü Belediyesi Şehir İçerisinde Çalışacak Olan Minibüslerin Faaliyetlerine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi  (a) fıkrasında “Şehir içerisinde toplu taşımacılık yapacak olan minibüslere ne şekilde çalışma izni verileceğini ilgili Kanun gereğince Uzunköprü Belediye Meclisi tespit eder.” hükmü doğrultusunda, 2019 yılında yapılacak Mahalli Yerel Seçimlerini 6 ay geçmemek üzere 30 Eylül 2019 tarihine kadar ruhsat verme yöntemi ile ruhsatlandırılması ve çalışmalarına izin verilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.  

MK.20: Başkanlı Makamı’ nın 29.01.2018 tarih ve 39317329-00-89 sayılı  yazısı ekinde gelen 09.01.2018 tarihli Ulaşım Komisyonu toplantısının 2. maddesi  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

        S.S. 91 Nolu Uzunköprü Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Şeref KARAKAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  Doğan KOYUNCU’nun Belediye Meclisine vermiş oldukları 04.12.2017 tarihli şehir içi yolcu taşımacılığı yapılacak hatların ve hatlarda çalışacak araç sayılarının tekrar gözden geçirilmesi ile ilgili talep dilekçelerine istinaden 19.12.2017 tarihli Ulaşım Komisyonu Raporu doğrultusunda ilgili  kurumlardan gelen bilgi ve belgeler neticesinde;

         S.S. 91 Nolu Kooperatif Başkanlığı olarak müracaat edilmiş ise de Kooperatife üye olan 19 üyenin durumları incelendiğinde;14 kişinin araçlarının bulunmadığı,(Uzunköprü Şoförler Odası kaydının olmadığı), Oda kaydı bulunan 5 üyenin 1’nin kurtarıcı-çekici sahibi olduğu, diğer 4 üyenin de D 4 Belgesi ile yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilmiştir.

         Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 26. Maddesi “Taşıtlar, sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir.” Maddesi gereği D 4 Belge sahibi üyelerin başka bir belge sahibi olamayacakları açıktır. Bu nedenle S.S. 91 Nolu Kooperatif Başkanlığının talebinin REDDİ, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.  

MK.21: Başkanlı Makamı’ nın 29.01.2018 tarih ve 39317329-00-89 sayılı  yazısı ekinde gelen 09.01.2018 tarihli Ulaşım Komisyonu toplantısının 3. maddesi  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

       S.S. 124 No.lu Çöpköy Birlik Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 11.12.2017 tarihli D:1343 sayılı ve 11.12.217 tarihli D:1344 sayılı talep dilekçelerine istinaden; yapılan görüşme neticesinde; Çöpköy Mahallesi ile Uzunköprü ilçe merkezi arasında arz/talep dengesi ve taşıma düzeni için yapılacak düzenlemeye esas olmak üzere Zabıta Müdürlüğü birimince Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç sayıları ve şoförlerin yetki belgesi türleri için yazı yazılmasına, gelecek bilgiler doğrultusunda talep dilekçelerinin değerlendirilmesine, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.  

MK.22:  Başkanlık Makamı’ nın 31.01.2018 tarih ve 39317329-00-94 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

                 30.01.2018 tarih ve 94 sayılı Başkanlık Makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;

               696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ nin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerden birine, bu nitelikte herhangi bir şirket bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürülebilir” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına ve Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 ‘üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28’ inci maddesinde yer verilen;

            (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24’ üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafında çalıştırılması gerekmektedir.

            (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve  bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam sağlamak için kurulan 50.000,00 TL. sermayeli Uzunköprü Belediyesi Personel Limited Şirketine belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 06.02.2018 tarihli birleşiminde mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.            

MK.23:  Başkanlık Makamı’ nın 31.01.2018 tarih ve 39317329-00-93 sayılı  yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

                696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ise 1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ıncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip oldukları şirketlerde işçi statüsüne istihdam edilmelerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

               Kurumumuzda bu amaçla kullanılabilecek mevcut bir şirket olmadığından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan  “il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerden birine, bu nitelikte herhangi bir şirket bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürülebilir” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına ve Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 ‘üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28’ inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24’ üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkında yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafında çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulan şirkete ait 13 maddeden oluşan şirket sözleşmesinin onaylanması mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.24:  Uzunköprü Musiki Derneği’ nin 12.01.2018 tarihli dilekçesi   Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Musiki  Derneği’ ne, 5.000,00.-TL. (Beşbin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir


MK.25:  Uzunköprüspor Kulübü’ nün 18.01.2018 tarihli dilekçesi   Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprüspor Kulübü’ ne 50.000,00.-TL. (Ellibin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.26:  Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü’ nün 25.01.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Aşçıoğlu Gençlik Spor  Kulübü’ ne 5.000,00.-TL. (Beşbin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

 

MK.27:  Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ nün 29.01.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi  Spor  Kulübü’ ne 5.000,00.-TL. (Beşbin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.28:  Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği’ nin 31.01.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:         

                 Mülkiyeti Belediyemize ait; Belediye İş Merkezinde bulunan 34 No.lu işyerinin; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. ve 75. maddesi gereğince tesisteki her türlü bakım, onarım, elektrik ve sair giderlerin Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği’nce karşılanması koşulu ile aylık 1,00 TL. bedel karşılığında 5 yıl süre ile kullandırılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.29:  18 Kasım Kurtuluş Spor Kulübü’ nün 31.01.2018 tarihli dilekçesi   Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; 18 Kasım Kurtuluş Spor Kulübü’ ne 10.000,00.-TL. (Onbin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.30:  Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 30.01.2018 tarih ve 62155231/12-145 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           Belediyemiz ile Devlet Su İşleri XI. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan Bülbüldere Gölet’inin kullanılmasına ilişkin devir sözleşmesinin iptali,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.31:  Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 05.02.2018 tarih ve 62155231/12-150 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

           Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi 847 Ada, 1 Parselde bulunan  128 No.lu işyerinin 5 yıl süre ile kiraya verilmesine, kira iş ve işlemleri için Belediye Encümeni’ ne yetki verilmesi,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

 

    Av. Enis İŞBİLEN                           Hacer DOĞRUGÜVEN                     Necmettin AKIN                                  

       Meclis Başkanı                                Meclis Kâtibi                                    Meclis Kâtibi 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü