Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2018 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ====================================================================================================

KARAR TARİHİ: 06.03.2018                                                                 KARAR NO:03

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2018 Yılı Mart ayı oturumu için 06.03.2018 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL-Ahmet AKSOY-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.32: Başkanlı Makamı’ nın 01.03.2018 tarih ve 39317329-00-185 sayılı yazısı ekinde gelen 28.02.2018 tarihli Ulaşım Komisyonu Raporu Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

        Çöpköy Mahallesi'nin Uzunköprü-Tekirdağ arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunması, Çöpköy Mahallesi’nde ilk ve orta dereceli okulların olması, Sağlık Ocağı, Tarım Kredi Kooperatifi ve 300 kişilik Tekstil Atölyesi’nin bulunması, Uzunköprü İlçe merkezi ile Çöpköy Mahallesi’nin 8 km. uzaklıkta yerleşim yeri olması nedeni ile mahallede bulunan halkın ve kurumlarda görev yapan memurların ulaşımlarının sağlanması için 7 numaralı yolcu taşıma hattının açılmasına,

         Açılacak olan bu yolcu taşıma hattında mahalle nüfusu, arz/talep ve yolcu koltuk kapasitesine uygun olarak 14+1 koltuk kapasiteli 7 aracın çalışmasının uygun olacağına;

         Açılacak olan 7 Nolu hattın güzergâh olarak Geliş; Çöpköy, Yağmurca, Hayrabolu Yol Kavşağı- Cami Önü- K.M. Tekstil Önü- Ömerbey Kavşağı- Sanayi Önü- Sağlık Ocağı Önü- Okul Önü- Muzaffer Atasay Kavşağı (Duble Yol)- Hayrabolu Caddesi- Arif Yayalar Sokak- E.M.L. Kavşağı- 2. Murat Ortaokul Caddesi- Kilise Önü- Terminal Dönüş: Terminal- Kilise Önü- 2. Murat Ortaokul Caddesi- E.M.L. Kavşağı- Arif Yayalar Sokak- Hayrabolu Caddesi- Muzaffer Atasay Kavşağı (Duble Yol)- Okul Önü- Sağlık Ocağı Önü- Sanayi Önü- Ömerbey Kavşağı- K.M. Tekstil Önü- Cami Önü- Çöpköy, Yağmurca, Hayrabolu Yol Kavşağını kullanması Belediye Meclis Üyesi Özcan DEBRELİ’ nin RED oyuna karşılık oy çokluğu ile KABUL edilmiştir.

MK.33: Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün 28.02.2018 tarih ve 11951246-18-23 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

               Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ nın 22.12.2017 tarih ve 1507 sayılı yazısı ile Belediyemize Hayvan Bakımevi Yapımı amacı ile proje bedelinin %50 si nispetinde verilmesi uygun bulunan Şartlı Hibenin kabulü ve bu hususta gerçekleştirilecek olan iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ e yetki verilmesi konusu, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.34: Başkanlı Makamı’ nın 02.03.2018 tarih ve 39317329-00-193 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           Interreg-IPA Türkiye – Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programın 2. Teklif çağrısı kapsamında “Sınır Ötesi Bölgelerdeki Nehir Havzalarında Sele Karşı Direnç İçin Ortak Girişimler Projesi – Taşkınlara Direnme (Joint Initiatines for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/FLOOD RESILIENCE)” adlı projenin Bulgaristan Dimitrovgrad Belediyesi ile ortak olarak hazırlanması, başvurulması ve kabulü halinde uygulanmasına, proje kapsamında ıslah edilecek olan alanların ve satın alınacak olan çalışma makinaların projenin sona ermesinden itibaren 5 (beş) yıl boyunca proje faaliyetlerinde ücretsiz olarak projeye tahsis edilmesine ve proje faaliyetleri doğrultusunda kullanılmasına, proje yapılacak görüşme, yazışma, resmi evrak imzalama vb. diğer faaliyetlerde bulunmak üzere, Temsil ve İlzama Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in yetkili kılınması, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.35: Başkanlı Makamı’ nın 02.03.2018 tarih ve 39317329-00-192 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           Interreg-IPA Türkiye – Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2. Teklif çağrısı kapsamında “Meriç Havzasında Selin Önlenmesi İçin Sınır Ötesi Girişimler – Sel Önleme (Cross – Border İnitiatives For Flood Prevention İn Maritsa Basin / FLOOD PREVENTION)” adlı projenin Bulgaristan Burgas Valiliği ile ortak olarak hazırlanması, başvurulması ve kabulü halinde uygulanmasına, projeye konu taşınmazların projenin sona ermesinden itibaren 5 (beş) yıl boyunca proje faaliyetlerin uygun olarak kullanılması için ücretsiz olarak projeye tahsis edilmesine, proje kapsamında yapılacak görüşme, yazışma, resmi evrakların imzalanması vb. diğer faaliyetlerde bulunmak üzere, Temsil ve İlzama Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in yetkili kılınması, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.36: Uzunköprü Engellileri Koruma Derneği’ nin 21.02.2018 tarihli dilekçesi   Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Engellileri Koruma Derneği’ ne, 5.000,00.-TL. (Beşbin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.37: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan memur dolu kadro değişiklik cetveli’nin (III Sayılı Cetvel) onanması hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 27.02.2018 tarih, 39617329-00-178 sayılı yazılarının, Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

            Belediyemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan ve 2018 yılı içerisinde hak kazandıkları derecelerini gösteren, çeşitli unvanlardaki memurlara ait, ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli’nin onanması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.38: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan memur boş kadro değişiklik cetvelinin (II sayılı cetvel) onanması konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 27.02.2018 tarih ve 39617329-00-178 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

     Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Belediyemiz memur boş kadro cetvelinin onaylanması, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.39: Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ nün 01.03.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ ne 5.000,00.-TL. (Beşbin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.40: Uzunköprü Evcil Kuşları Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği’ nin 01.02.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

               5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Evcil Kuşları Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği’ nin 01.04.2018 tarihinde yapacakları Güvercin Festivali için Ergene Kapalı Spor Salonu’nun tahsis edilmesi, 100 adet masa ile 50 adet sandalyenin kiralanması ve tanıtım için 300 adet takvim bastırılması konusu, mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

MK.41: 03.02.2015 tarih 11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Belediyemiz tarafından 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Edirne İl Çevre Düzeni Planı ile ilçemiz 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uyumlaştırılması için Uzunköprü merkez, Yeniköy ve Çöpköy Mahalleleri’ni de kapsayan alanda Revizyon İmar Planı yapılmasına karar alınmış, Uzunköprü merkez için GÜNEŞKENT MİMARLIK MÜHENDİSLİK ŞEHİRCİLİK İNŞAAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK TURİZM ANTİKA İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları 26.09.2017 tarihinde Belediyemize teslim edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 05.03.2018 tarih ve 88701751-13-553 sayılı yazısına istinaden Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

               03.02.2015 tarih 11 sayılı Belediye Meclis kararı gereği Uzunköprü Merkeze ait Hazırlanmış olan UİP-5000,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftaları, NİP-11158,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftaları ve plan açıklama raporunun 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden uygunluğu, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.42: Başkanlı Makamı’ nın 02.03.2018 tarih ve 39317329-00-194 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           Interreg-IPA Türkiye – Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programın 2. teklif çağrısı kapsamında “Sınır Ötesi Bölgesinin Cazibeliğin Yenilenmesi İçin Ortak Eylemler – Daha Cazip (Joint Actions to Regain Attractiveness in the Cross-border Area – More Attractive)” adlı projenin Bulgaristan Dimitrovgrad Belediye Başkanlığı ile ortak olarak hazırlanması, başvurulması ve kabulü halinde uygulanmasına, proje kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (e) ve (p) bendi gereğince, Belediye kullanımında olan Uzunköprü ilçesi Şehsuvarbey Mahallesi tapuda 136-137 pafta, 843 ada, 1 parselde oluşturulacak olan Vadi projesinin ve içerisinde yapılmış olan yatırım işlerin projenin sona ermesinden itibaren 5 (beş) yıl boyunca proje faaliyetlerine uygun olarak kullanılması için ücretsiz olarak projeye tahsis edilmesine, proje kapsamında yapılacak görüşme, yazışma, resmi evrakların imzalanması, vb. diğer faaliyetlerde bulunmak üzere, Temsil ve İlzama Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in yetkili kılınması, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

   Av. Enis İŞBİLEN                         Zeliha TOKATLI                         Necmettin AKIN                                  

      Meclis Başkanı                           Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü