Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2018 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ====================================================================================================

           KARAR TARİHİ: 03.04.2018                                                     KARAR NO:04

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2018 Yılı Nisan ayı oturumu için 03.04.2018 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL-Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.43: Başkanlı Makamı’ nın 20.03.2018 tarih ve 39317329-00-239 sayılı yazısı ekinde gelen 15.03.2018 tarihli İmar Komisyon Raporu Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

           Nazmi KOÇAŞ’ ın dilekçesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 936 ada, 937 ada ve 938 ada arasında kalan sokağa KOÇAŞ isminin verilmesi talep edildiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda;

           İlgili dilekçede belirtilen alanın 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılmadan önce Nazmi KOÇAŞ’ a ait olduğu, KOÇAŞ sokak olarak isim verilmesi talep edilen sokağa henüz bir sokak isminin verilmemiş olması ve belediyemiz mevcut sokak isimleri incelendiğinde KOÇAŞ isminin başka bir sokak için kullanılmadığının tespit edilmesi sebebiyle, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 936 ada, 937 ada ve 938 ada arasında kalan sokağın “ KOÇAŞ SOKAK” olarak isimlendirilmesi mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.44: Başkanlı Makamı’ nın 29.03.2018 tarih ve 39317329-00-268 sayılı yazısı ekinde gelen 19.03.2018 tarihli İmar Komisyon Raporu Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

               04/04/2017 tarih ve 38 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu olarak görevlendirilen, Hacer DOĞRUGÜVEN, Zeliha TOKATLI, Ali İhsan SARI, Sevinç KARAMOLLA’ ve Sabri ŞİMŞEK’ten oluşan Komisyonumuz 19.03.2018 Pazartesi günü saat 14.00’te Belediye Hizmet Binasında Komisyon Başkanı Hacer DOĞRUGÜVEN başkanlığında toplanmıştır.

            Komisyon Başkanı Hacer DOĞRUGÜVEN Başkanlığında 06/03/2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen İçkili Bölge Yerleri krokisinin, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine güncellenmesi ile ilgili yapılan görüşme sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre uygulamada olan İçkili Yerler Krokisinin incelenmesi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı Genelgesi doğrultusunda, işyeri ve adres bazında içkili yer bölgesi tespitinin yapılması, yönetmeliğin genel düzenlemesine ve bölge tespitinden beklenen amaca aykırılık göstermemesi de dikkate alınarak, aşağıda belirtilen maddeler halinde karara bağlanan konunun yüksek Belediye Meclisinin takdir ve onayına sunulmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

1-14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30.maddesinde belirtilen İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler;

  1. a) Hükümet Binaları, Hapishane ve Islah Evleri her türlü mabed, dini kurum ve kuruluşlar, sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,
  1. b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine 200 metreden yakın mesafe içinde,
  1. c) Otogar ve Otobüs Terminallerinde,
  1. d) Resmi ve Özel Okul Binaları, İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına 100 metreden yakın mesafe içinde tespit edilemez.
  1. e) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı Genelgesinde belirtilen;“daha önce İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen bölgelerin kaldırılması veya daraltılması yoluna gidilmesi durumunda işletmelerin kazanılmış haklarına uyulması gerekmektedir.” hükümleri göz önünde bulundurularak tespit edilmesine;

2- Bu tespitler doğrultusunda;

HAYRABOLU CADDESİ: Sol tarafı 1009 ada 5 parsel 91 numara, 92 ada 62 parsel 93 numaradan 60 parsel 97 numaraya kadar, 31 ada 1 parsel 99 numaradan 22 parsel 133 numaraya kadar, 32 ada 36 parsel 135 numaradan 25 parsel 173 numaraya kadar, Sağ taraf 51 ada 57 parsel 78 numaradan 58 parsel 126 numaraya kadar, İçkili Bölge Yerleri Krokisi dışına çıkarılmasına, İçkili Yer Bölgesi olarak kalan yerlerin krokisi ile birlikte Belediye Meclisi tarafından onaylanmasından sonra Belediye Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Bürosu tarafından aynen uygulanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir

MK.45: Ergene Camii Onarma ve Yaşatma Derneği’ nin 12.03.2018 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Ergene Camii Onarma ve Yaşatma Derneği’ nin talebi doğrultusunda Ergene Camii’ nin bahçesinde kullanılmak üzere, 1 adet kamelya, gül ve çiçek ihtiyacının Belediyemizce karşılanarak ilçemizde bulunan Ergene Camii Onarma ve Yaşatma Derneği’ ne teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.46: Kavacık Köyü Muhtarlığı’ nın 05.03.2018 tarih ve 4 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Kavacık Köyü İlköğretim Okulu yanında kullanılmak üzere, 1 adet yolcu bekleme durağının yapılarak ilçemize bağlı Kavacık Köyü Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.47: Yağmurca Köyü Muhtarlığı’ nın 05.03.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Yağmurca Köyü Camii ve Sağlık Ocağı önünde kullanılmak üzere, 5 adet oturma bankı ve 2 adet çöp konteynırın yapılarak ilçemize bağlı Yağmurca Köyü Muhtarlığı’ na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.48: Kurdu Köy Muhtarlığı’ nın 05.03.2018 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Kurdu Köy meydanında kullanılmak üzere, 6 adet piknik masası ve 200 metre bordür taşın Belediyemizce karşılanarak ilçemize bağlı Kurdu Köy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.49: Uzunköprü Süt Üreticileri Birliği Ticari İşletmesi’ nin  29.03.2018 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

               Belediyemiz mülkiyetindeki, Şehsuvarbey Mahallesi ada: 847 parsel: 1’deki taşınmazın, kuzeydoğu kısmında bulunan trafonun yanındaki alandan 7 m² lik alanın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi hükmüne dayanılarak, 1 (Bir) yıl süreli ve bedelsiz olarak, üreticiye destek amacıyla, Uzunköprü Süt Üreticileri Birliği Ticari İşletmesi’ ne tahsis edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.50: Uzunköprüspor Kulübü Derneği’ nin 28.03.2018 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprüspor Kulübü Derneğine, 20.000,00.- TL. (Yirmibin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir                

MK.51: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesi uyarınca, Belediye Encümeni’ne gizli oyla ve 1 yıl süreli iki üye seçilmesi konusundaki Başkanlık Makamı’nın 21.03.2018 tarih ve 242 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesi uyarınca gizli oy ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere, kullanılan 4 oy pusulasının boş olduğu görülerek, Belediye Encümen üyeliklerine Ahmet AKSOY 12 oy, Osman AKGÜN 12 oy alarak seçilmiştir.  

MK.52: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34’üncü maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar Komisyonu’na 5 üye seçilmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 21.03.2018 tarih ve 244 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar Komisyonu üyeliğine Ahmet AKSOY, Özcan ATAK, Hacer DOĞRUGÜVEN, Osman AKGÜN ve Sabri ŞİMŞEK, oy birliği ile seçilmişlerdir.

MK.53: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu’na 5 üye seçilmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 21.03.2018 tarih ve 245 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

               1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Recep GÜZEL, Necmettin AKIN, Muharrem ÖZGEN, Sevinç KARAMOLLA ve Azbiye ATAŞ oy birliği ile seçilmişlerdir.

MK.54: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34’üncü maddesi uyarınca; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu’na 5 üye seçilmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 21.03.2018 tarih ve 243 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu üyeliğine Ahmet AKSOY, Hacer DOĞRUGÜVEN, Sevinç KARAMOLLA, Zeliha TOKATLI ve Zafer KANLI, oy birliği ile seçilmişlerdir.

MK.55: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesinde; “Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur.” denmektedir. 2017 yılı çalışmalarıma dair Faaliyet Raporu eklidir. İncelenerek kararının alınması konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 27.03.2018 tarih ve 263 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla;

              Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN, 2017 yılı Faaliyet Raporu’nu Meclis’e sunması gereği, Meclis Başkanlığı görevini Meclis 1. Başkan Vekili Özcan ATAK’ a bıraktı. 2017 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü ve 1. Başkan Vekili Özcan ATAK tarafından oylamaya sunuldu.  

   Yapılan oylama sonunda; Belediye Başkanı’nın 1 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmalarına dair Faaliyet Raporu, 4 Ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile KABUL edilmiştir.  

MK.56: Başkanlık Makamı’ nın 30.03.2018 tarih ve 39617329-275 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

               Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, Dış Kapı No:160 adresindeki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi hükmüne dayanılarak, 2 (İki) yıl süreli ve bedelsiz olarak, faaliyetlerini yürütmek üzere Uzunköprü Belediyesi Personel Limited Şirketi’ ne tahsis edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.57: Zabıta Müdürlüğü’ nün 30.03.2018 tarih ve 63286656-15-317 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

               03.01.2006 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen şehir içinde çalışacak olan minibüslerin faaliyetlerine dair yönetmeliğin 5. Maddesi (a) fıkrasında “ Şehir içerisinde toplu taşımacılık yapacak olan minibüslere ne şekilde çalışma izni verileceğini ilgili Kanun gereğince Uzunköprü Belediye Meclisi tespit eder” hükmü doğrultusunda Çöpköy mahallesi ile Uzunköprü ilçe merkezi arası açılan 7 numaralı hatta çalışacak olan 7 aracın 5 yıl süre ile ihale yapılmasına, ihale işlemleri için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.58: Başkanlı Makamı’ nın 30.03.2018 tarih ve 39317329-00-281 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

               Trakya Kalkınma Ajansı’ nın desteklediği, 17-21 Nisan 2018 tarihlerinde, Ankara’ da düzenlenecek olan “1. Trakya Tanıtım Günleri” fuarına Uzunköprü Kaymakamlığı, Uzunköprü Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanlığı ve özel sektör temsilcileri ile birlikte Belediyemizin de katılım sağlaması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.59: Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ nün 01.04.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ ne 5.000,00.-TL. (Beşbin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.60: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 02.04.2018 tarih ve 88701751-13-787 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

             Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, İlçemiz Habib Hoca Mahallesi, tapuda pafta:---, ada:351, parsel:8’ de bulunan taşınmaza “200 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı”   yapılmak istendiğinden belirtilen taşınmaz için “Sağlık Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapmak istediklerini bildirmiştir. Söz konusu taşınmaza “200 Yataklı Devlet Hastanesi ” yapmak amacıyla uygun kurum görüşleri alındığı görülmüştür. Yapılan görüşme sonunda:

           Söz konusu taşınmaza kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak 200 Yataklı Devlet Hastanesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.61: Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’ nin 30.03.2018 tarih ve 4787077-46 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

               Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, Dış Kapı No:160 Kat:1 adresindeki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi hükmüne dayanılarak, 2 (İki) yıl süreli ve bedelsiz olarak, faaliyetlerini yürütmek üzere Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Personel Limited Şirketi’ ne tahsis edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

   Av. Enis İŞBİLEN                         Hacer DOĞRUGÜVEN                         Necmettin AKIN                                  

      Meclis Başkanı                               Meclis Kâtibi                                     Meclis Kâtibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü