Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 03.07.2018 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ====================================================================================================

           KARAR TARİHİ: 03.07.2018                                                     KARAR NO:07

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2018 Yılı Temmuz ayı oturumu için 03.07.2018 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL-Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

          

MK.93: Başkanlı Makamı’ nın 28.06.2018 tarih ve 39317329-00-533 sayılı yazısı ekinde gelen 13.06.2018 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 1. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:          

               Hasan ÇOBAN’ ın 08.05.2018 tarihli dilekçesi ve İmar ve Şehircililik Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 1195 sayılı yazısı ile; İlçemiz Şehsuvarbey Mahallesi 221 ada 19 parsel de kayıtlı taşınmazın sahiplerinin ilgili taşınmazlarının önünde bulunan kadastral yolun imar planlarına imar yolu olarak işlenmesini talep ettiği ve İmar komisyonunun plan değişikliği konusunda plan müellifinden görüş sorulmasına karar verdiği anlaşıldı. İlgili plan tadilat talebinin plan müellifinin görüşünden sonra Meclisimize sunulacak olan İmar Komisyon raporuna göre tekrar değerlendirilmesi hususu, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.94: Başkanlık Makamı’ nın 25.06.2018 tarih ve 39617329-00-518 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           Uzunköprü Belediye Meclisi’ nin, 2018 yılı için tatil yapacağı ayın Ağustos ayı olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

MK.95: Uzunköprüspor Kulübü Derneği’ nin 03.07.2018 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprüspor Kulübü Derneğine, 100.000,00.- TL. (Yüzbin) maddi yardım yapılması,   oy birliği ile KABUL edilmiştir.                

MK.96: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 02.07.2018 tarih ve 88701751-13-1457 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:

           05.06.2018 tarih ve 74 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz Mescit Mahallesi 783 ada 3 parselde kayıtlı Belediyemiz İmar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı taşınmazın, konut alanı olarak plan değişikliği yapılmasına karar alınmış olup, taşınmaza ait hazırlanmış olan F17-d-04-b 1/5000 Nazım İmar Planının NİP :11158,11 , F17-d-04-b-1-b 1/1000 Uygulama İmar Planının UİP: 5000,12 numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden onaylanması, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.97: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 02.07.2018 tarih ve 88701751-13-1457 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:

           05.06.2018 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz Muradiye Mahallesi 126 ada 76 parselde kayıtlı Belediyemiz İmar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı taşınmazın, Yeşil Alan olarak plan değişikliği yapılmasına karar alınmış olup, taşınmaza ait hazırlanmış olan F17-a-24c 1/5000 Nazım İmar Planının NİP :11158,12 , F17-a-24c-2d 1/1000 Uygulama İmar Planının UİP: 5000,13 numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden onaylanması, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.98: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 02.07.2018 tarih ve 88701751-13-1457 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:

           05.06.2018 tarih ve 75 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz Aşçıoğlu Mahallesi Asude sokak ve etrafında ki bölgede kadastral durum, mevcut yapılar ve imar planının birbirine uyumlu hale gelmesi için imar plan değişikliği yapılmasına karar alınmış olup, bölgeye ait hazırlanmış olan F17-a-24b, F17a-25a, F17-a-24c, F17-a-25d 1/5000 Nazım İmar Planının NİP :11158,13 , F17-a-24b-3c, F17-a-25a-4d, F17-a-24c-2b, F17-a-25d-1a 1/1000 Uygulama İmar Planının UİP: 5000,14 numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden onaylanması, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

 Av. Enis İŞBİLEN    Hacer DOĞRUGÜVEN   Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü