Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 04.09.2018 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

           KARAR TARİHİ: 04.09.2018                                                     KARAR NO:08

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2018 Yılı Eylül ayı oturumu için 04.09.2018 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL-Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

          

MK.99: Başkanlı Makamı’ nın 27.08.2018 tarih ve 39317329-00-656 sayılı yazısı ekinde gelen 15.08.2018 tarihli İmar Komisyonu Raporu Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

           Hasan ÇOBAN’ IN 08.05.2018 tarihli dilekçesi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 25.05.2018 tarih 1195 sayılı yazısı ile; İlçemiz Şehsuvarbey Mahallesi 221 ada, 19 parsel sahiplerinin ilgili taşınmazlarının önünde bulunan kadastral yolun imar planlarına işlenmesini talep ettiği ve konu ile ilgili plan müellifinin görüşü incelendiğinde mevcut kadastral yolun 10 mt.lik yaya yolu olarak planlara işlenmesinde sakınca olmadığının belirtildiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda:

         Şehsuvarbey Mahallesi İpsala Caddesi’nden İnönü Caddesi’ ne bağlanan 17 mt.lik yolun planlama kuralları ve ilkeleri doğrultusunda, 221 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmazın önünde bulunan kadastral yolun üzerine kaydırılarak İnönü Caddesine bağlanması, oy birliği ile KABUL edilmiştir                

MK.100: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 14.08.2018 tarih ve 88701751-13-1700 sayılı yazısı ile İlçemiz Muradiye Mahallesi 126 ada 76 parselin Belediye Hizmet Alanı olan imar planının Yeşil Alan olarak plan değişikliği yapılması 03.07.2018 tarih 97 sayılı Belediye meclis Kararı ile onaylanmıştır. Yapılan askı ilanı süresi içinde imar plan değişikliğine Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19.07.2048 tarih 71846147-754-75158 sayılı yazısı ile 1 (bir) adet itiraz olmuştur. Yapılan itirazda Özelleştirme yüksek kurulu (ÖYK)’nun 12.08.2008 tarihli ve 2008/50 sayılı Kararı ile Özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. mülkiyetinde bulunan 6.477,48 m2 yüzölçümlü, Edirne İli Uzunköprü İlçesi, Muradiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 126 ada 76 parsele ait her ölçekte imar planı yapma yetkisi ÖYK’ya ait olduğu belirtilerek yapılan plana itiraz edilmiştir. Bu hususta belediye meclisince yapılan oylamada:  

               Yapılan itiraz 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (b) bendinde “İmar planları; Nazım İmar planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer” amir hükmü gereği imar plan tadilatı hazırlama ve hazırlatma yetkisi belediye meclisinde olduğundan yapılan itirazın reddedilmesi 05.06.2018 tarih 76 sayılı Belediye Meclis Kararı gereği İlçemiz Muradiye Mahallesi 126 ada 76 parselde kayıtlı taşınmaza ait hazırlanmış olan UİP-5000,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftaları (F-17-a-24-c-2-d), NİP- 11158,12 , plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftaları (F-17-a-24-c) ve plan açıklama raporunun kesinleşmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.101: Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ nün 27.07.2018 tarih ve 17 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ne,                                                                                                                                     2.000,00.-TL. (İkibin ) maddi yardım yapılması, oy birliği ile KABUL edilmiştir                

MK.102: Çalıköy Muhtarlığı ’nın 09.08.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Çalıköy piknik alanlarında kullanılmak üzere, 5 adet piknik masası ’nın yapılarak ilçemiz Çalıköy Muhtarlığı ’na teslim edilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.103: Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 31.08.2018 tarih ve 73 sayılı yazı ekinde gelen Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ nün 01.08.2018 tarih ve 78807835-804.01-E.9617068 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

               Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No:11 İş Merkezi’nde ki 27 No.lu işyeri’nin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi gereğince her türlü bakım, onarım, elektrik, yakıt ve sair giderlerin Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nce karşılanması şartıyla aylık 50.00 TL bedel karşılığında 30.09.2019 tarihine kadar arşiv olarak kullandırılmak üzere tahsisine; oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.104: Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği’ nin 31.08.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği’ ne,                                                                                                                                    10.000,00.-TL. (Onbin ) maddi yardım yapılması, oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.105: Su İşleri Müdürlüğü’ nün 03.09.2018 tarih ve 18834116-41-163 sayılı yazısı ’nın Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

                 Yeni içmesuyu şebekesine 5100 adet abone bağlantısı işinin %40’ nın 2018 mali yılı bütçesinden, %60’ nın 2019 mali yılı bütçesinden karşılanarak yapılmasına 5393 Sayılı Kanunun 67. Maddesi gereğince; oy birliği ile KABUL edilmiştir                

 

 Av. Enis İŞBİLEN    Hacer DOĞRUGÜVEN   Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü