Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 02.10.2018 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

           KARAR TARİHİ: 02.10.2018                                                     KARAR NO:09

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2018 Yılı Ekim ayı oturumu için 02.10.2018 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Vekili Necmettin AKIN’ ın Başkanlığında: Recep GÜZEL-Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

          

MK.106: Başkanlık Makamı’ nın 24.09.2018 tarih ve 39317329-00-733 sayılı yazısı ekinde gelen 12.09.2018 tarihli İmar Komisyonu Raporu Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

          Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’ nın 05.07.2018 tarihli dilekçesi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 14.08.2018 tarih 1699 sayılı yazısı ile; yapı ruhsatı talebi aşamasında taşınmazda imar uygulaması görmüş parsellerde yola terkin bedelsiz yapılması durumunda emsal hesabının parselin terkten önceki alanı dikkate alınarak yapılmasının imar planı notlarına işlenmesinin talep edildiği anlaşıldı. Talep edilen plan hükmünün plan notlarına işlenmesi durumunda, bu güne kadar yapılan uygulamalarda net imar parseline göre hesap yapılarak inşaat ruhsatı alan vatandaşların mağduriyetin söz konusu olacağından ilgili Plan hükmünün plan notlarına işlenmesi, oy birliği ile RED edilmiştir                

MK.107:   Zabıta Müdürlüğü’ nün 27.09.2018 tarih ve 63286656-846 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

             Uzunköprü Belediyesi Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliğinin “Taksi Duraklarında Çalışacak Araçların Sayılarının Tespiti” başlıklı 6. Maddesi (a) fıkrası; “yeni kurulacak olan veya faaliyette olan taksi duraklarında çalışacak araç sayısı 5 ile 15 arası araç sayısı ile sınırlıdır.” hükmü gereği;

            İlçemiz mücavir alanları içerisinde bulunan ve araç sayıları 5’in altında olan Eren Taksi Durağına 3 (üç) adet, Çamlık Taksi Durağına 3 (üç) adet, Bey Taksi Durağına 3 (üç) adet, Kavak Taksi Durağına 3 (üç) adet ve 04.09.2012 tarih ve 104 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Akalın Sokak’ta 12 numaralı Taksi Durağı (Garden Taksi) olarak kurulmasına karar verilen Taksi Durağına 10 (on) adet Ticari Taksi plakasının 2886 Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale usulü ile verilmesine ve ihale işlemleri için Belediye Encümeni’ nin yetkilendirilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.108: Uzunköprüspor Kulübü Derneği’ nin 01.10.2018 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprüspor Kulübü Derneğine, 40.000,00.- TL. (Kırkbin) maddi yardım yapılması,   oy birliği ile KABUL edilmiştir                

MK.109:   18 Kasım Kurtuluş Spor Kulübü Derneği’ nin 29.09.2018 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

            5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; 18 Kasım Kurtuluş Spor Kulübü Derneği’ne, sporcularının eğitmen, barınma, gıda, malzeme, konaklama, ulaşım giderleri için 10,000,00.-TL. (Onbin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.    

MK.110: S.S. 91 Nolu Uzunköprü Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı’ nın 01.10.2018 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

         S.S. 91 Nolu Uzunköprü Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından Edirne İdare Mahkemesinin 2018/562 Esas sayılı dosyası ile Belediye Meclisimizin 06/02/2018 tarih ve 19 Sayılı kararının “yürütmesinin durdurulması” ve “iptali” için idaremize karşı açılmış olan davada, Edirne İdare Mahkemesi tarafından verilen 25/07/2018 tarihli karar 06/02/2018 tarih ve 19 Sayılı kararın “yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiş idaremiz tarafından yapılan itirazımız İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin Altıncı İdare Dava Dairesinin 12/09/2018 tarih 2018/805 Y.D. itiraz numaralı dosyası ile reddedilmiş olup, Belediye Meclisimizin 06/02/2018 tarih ve 19 Sayılı kararının yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

         Bu nedenle;

         a-) Uzunköprü Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 19 Sayılı kararın GERİ ALINMASINA,

         b-) 06/02/2018 tarih ve 19 Sayılı Meclis Kararına istinaden 28/02/2018 tarihinde verilmiş olan; İSMAİL ŞEKER-22 UP 180, ŞİNASİ CAYMAZ 22 UE 012, HAMİT ÖZMEN-22 LM 960, SERTAN SERBEST 22 LM 626, FİKRET KUŞÇU 22 LM 682, AHMET YEGÜL 22 UL 155, AHMET ÖZBALKAN 22 LY 760, ERDİNÇ KİREZ 22 UB 614, AHMET TOPÇU 22 LL 133, NESRİN ERGİN 22 LJ 108, FERSAN ÖZBALKAN 22 UB 521, İSMET ERDOĞAN 22 UD 009, ERDAL BAŞARAN 22 UP 035, COŞKUN TİRYAKİ 22 UC 601, KADİR ŞENOĞLU 22 LM 665, EMİN YILMAZ 22 LJ 250, KADER YAVUZ 22 LH 515, AHMET EŞİGÜL 22 UB 366, MEHMET ALİ MARMARA 22 UP 560, SAVAŞ ÖZEN 22 LM 395, YUSUF DEMİR 22 LM 599, ÜNSAL KANMAZ 22 UP 012, HÜSEYİN NALDELEN 22 UA 412, GÖKHAN GÜNER 22 LB 016, MUSTAFA KARA 22 UN 868, TARIK DEBRELİ 22 LJ 192, ZEKİ ÖZMEN 22 LM 880, İSMAİL TUNA 22 LB 734, SUAT KİREZ 22 LJ 068, LEVENT ŞAHİN 22 LS 144, MUSTAFA KAYNAK 22 LJ 078, HASAN YILMAZ 22 UD 509, MUSA KARTAL 22 UB 784, ERGUN KİREZ 22 LM 316, SEZGİN KOPUK 22 LF 776, HAMDİ ARSLAN 22 UB 887, ERHAN FİLİZ 22 UC 211, UFUK DİKME 22 UL 402, SEZER FİLİZ 22 LM 711, NECİP ŞEVİK 22 UN 495, HALİM YILGIN 22 LM 699, SELAHADDİN GÜZEL 22 LL 042, UMUT DİKME 22 UN 203, BİLAL PALAVUZLAR 22 LB 686, CEVAT ÜSTÜNEL 22 UP 681, SUVAT POLAT 22 LY 087, EMEL BALCI 22 LM 844, SERDAR TAŞKIN 22 UB 821, MURAT SEVGEN 22 LB 690 isim ve plakalı 49 adet RUHSATIN GERİ ALINMASINA,

       c-) Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinin kesintiye uğramaması adına konunun ulaşım komisyonuna havale edilmesine,

       d-) Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin 5393 Sayılı Kanunun 15. Mad. (I) bendinin 2. Fıkrasında “ Belediye (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın Görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirilebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirilebilir.” Hükmü gereği 31/12/2018 tarihine kadar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 21. Maddesinin (b) fıkrası gereğince ihale usulü verilmesine, oy birliği ile KABUL edilmiştir.    

 

 Necmettin AKIN  Hacer DOĞRUGÜVEN   Zeliha TOKATLI
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü