Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 04.12.2018 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

            KARAR TARİHİ: 04.12.2018                                                     KARAR NO:11

 

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2018 Yılı Aralık ayı oturumu için 04.12.2018 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL-Ahmet AKSOY-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Azbiye ATAŞ ve Özcan DEBRELİ’nin iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

             

MK.120: Başkanlık Makamı’ nın 27.11.2018 tarih ve 39317329-00-887 sayılı yazısı ekinde gelen 09.11.2018 tarihli İmar Komisyonu Raporu  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;   

                 Emine DAĞ’ ın 09.10.2018 tarihli dilekçesi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 25.10.2018 tarih 2116 sayılı yazısı ile; ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi tapuda 134 pafta 927 ada 3 parselin imar planlarında TAKS:0,30, KAKS:1,50, Ayrık nizam 5 kat konut alanı olan imar durumunun EMSAL: 1,50 sabit kalmak koşuluyla yüksekliğini 6 kat konut alanı olacak şekilde plan değişikliği yapılmasının talep edildiği anlaşıldı: Bu hususta yapılan görüşme sonunda;

                Mevcut emsalin değişmemesi, ilgili parsele yapılabilecek inşaat alanının sabit kalması, talep edilen taşınmazın bütün bir adayı kapsaması, plan değişikliği  talep edilen taşınmazın mülkiyetinin tamamının talepte bulunan Emine DAĞ’ a ait olması, plan değişikliğinin daha fazla yeşil alan, sosyal donatı alanı ve otopark alanı oluşturmayı amaçlaması sebebiyle plan değişikliği talebi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir. 

MK.121:  Zabıta Müdürlüğü’ nün 30.11.2018 tarih ve 63286656-1090 sayılı yazısı ekinde gelen 11.09.2018 tarihli İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon  Raporu’ nun 1. maddesi  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;   

            03/04/2018 tarih ve 54 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu olarak görevlendirilen, Hacer DOĞRUGÜVEN, Zeliha TOKATLI, Sevinç KARAMOLLA, Ahmet AKSOY ve Zafer KANLI’dan  oluşan Komisyonumuz 11.09.2018 Salı günü saat 14.00’de Belediye Hizmet Binasında toplanmıştır. 

            Yapılan oylama sonucu Komisyon Başkanlığına Hacer DOĞRUGÜVEN seçilmiş olup; Komisyon Başkanı Hacer DOĞRUGÜVEN Başkanlığında, 04/09/2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen Vicdan ATMACA’nın mülkiyeti kendisine ait olan, İlçemiz Mescit Mahallesi Ethemi Çeşmesi Mevkii Ada:785, pafta:131, parsel:10’ da kayıtlı taşınmazın İçkili Bölge Yerleri Krokisi içine alınması ile ilgili yapılan görüşme sonucunda; 

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre uygulamada olan İçkili Yerler Krokisinin incelenmesi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı Genelgesi doğrultusunda, işyeri ve adres bazında içkili yer bölgesi tespitinin yapılması, yönetmeliğin genel düzenlemesine ve bölge tespitinden beklenen amaca aykırılık göstermemesi de dikkate alınarak, aşağıda belirtilen maddeler halinde karara bağlanan konunun yüksek Belediye Meclisinin takdir ve onayına sunulmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

1-14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30.maddesinde belirtilen İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler;

 1. a) Hükümet Binaları, Hapishane ve Islah Evleri her türlü mabed, dini kurum ve kuruluşlar, sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,
 2. b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine 200 metreden yakın mesafe içinde, 
 3. c) Otogar ve Otobüs Terminallerinde, 
 4. d) Resmi ve Özel Okul Binaları, İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına 100 metreden yakın mesafe içinde tespit edilemez.
 5. e) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı Genelgesinde belirtilen;“daha önce İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen bölgelerin kaldırılması veya daraltılması yoluna gidilmesi durumunda işletmelerin kazanılmış haklarına uyulması gerekmektedir.” hükümleri göz önünde bulundurularak tespit edilmesine;

2- Bu tespitler doğrultusunda;

   - Vicdan ATMACA’nın Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçesine istinaden; İlçemiz Mescit Mahallesi Ethemi Çeşmesi Mevkii ada:785, pafta:131, parsel:10’da kayıtlı bulunan taşınmazın Sanayi Bölgesinde kaldığı için İçkili Yer Bölgesi içerisine nokta olarak alınmasına;

3- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerin adres bilgilerini gösteren ölçekli krokinin hazırlanarak karar tutanağına eklenmesine,

4- Tespit edilen içkili yer bölgesi hakkında Kaymakamlık Makamının genel güvenlik ve asayiş yönünden görüşünün alınmasına,

5- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerin açılacak İçkili Yerler ile ilgili olarak yapılan tahkikat sırasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. maddesindeki şartlara aykırı durumlar tespit edilmesi halinde, uygulamada doğacak ihtilaflar zuhurunda yeniden tespit ve tahdit edilecek yerlerin belirlenmesinin Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine,

6- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerin krokisi ile birlikte Belediye Meclisi tarafından onaylanmasından sonra Belediye Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Bürosu tarafından aynen uygulanmasına , mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir

MK.122:  Zabıta Müdürlüğü’ nün 30.11.2018 tarih ve 63286656-1090 sayılı yazısı ekinde gelen 13.11.2018 tarihli İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon  Raporu’ nun 2. maddesi  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;   

             03/04/2018 tarih ve 54 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu olarak görevlendirilen, Hacer DOĞRUGÜVEN, Zeliha TOKATLI, Sevinç KARAMOLLA, Ahmet AKSOY ve Zafer KANLI’dan  oluşan Komisyonumuz 13.11.2018 Salı günü saat 14.00’de Belediye Hizmet Binasında toplanmıştır. 

            Komisyon Başkanı Hacer DOĞRUGÜVEN Başkanlığında, 06/11/2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen;

             Varol DALGIÇ’ın, mülkiyeti kendisine ait pafta:136, ada:1034, parsel:4’te kayıtlı, İlçemiz Mescit Mahallesi Efe Sokak Elit İş Merkezi No: sayılı yeri Cavit ÇOLAKLAR’a kiraya verebilmesi ve Cavit ÇOLAKLAR’ın “İçkili Lokanta” faaliyet konulu “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri” ruhsatı alabilmesi için kayıtlı yerin İçkili Bölge Yerleri krokisi içerisine dahil edilmesi talebi ile;

             

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre uygulamada olan İçkili Yerler Krokisinin incelenmesi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı Genelgesi doğrultusunda, işyeri ve adres bazında içkili yer bölgesi tespitinin yapılması, yönetmeliğin genel düzenlemesine ve bölge tespitinden beklenen amaca aykırılık göstermemesi de dikkate alınarak, aşağıda belirtilen maddeler halinde karara bağlanan konunun yüksek Belediye Meclisinin takdir ve onayına sunulmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

1-14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30.maddesinde belirtilen İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler;

 1. a) Hükümet Binaları, Hapishane ve Islah Evleri her türlü mabed, dini kurum ve kuruluşlar, sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,
 2. b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine 200 metreden yakın mesafe içinde, 
 3. c) Otogar ve Otobüs Terminallerinde, 
 4. d) Resmi ve Özel Okul Binaları, İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına 100 metreden yakın mesafe içinde tespit edilemez.
 5. e) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı Genelgesinde belirtilen;“daha önce İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen bölgelerin kaldırılması veya daraltılması yoluna gidilmesi durumunda işletmelerin kazanılmış haklarına uyulması gerekmektedir.” hükümleri göz önünde bulundurularak tespit edilmesine;

2- Bu tespitler doğrultusunda;

İlçemiz Mescit Mahallesi Efe Sokak pafta: 136, ada:1034, parsel:4’te kayıtlı bulunan taşınmazın Sanayi Bölgesinde kaldığı için İçkili Yer Bölgesi Krokisi içerisine alınmasına;

 

   

3- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerlerin adres bilgilerini gösteren ölçekli krokinin hazırlanarak karar tutanağına eklenmesine,

4- Tespit edilen içkili yer bölgeleri hakkında Kaymakamlık Makamının genel güvenlik ve asayiş yönünden görüşünün alınmasına,

     5- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerin açılacak İçkili Yerler ile ilgili olarak yapılan tahkikat sırasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. maddesindeki şartlara aykırı durumlar tespit edilmesi halinde, uygulamada doğacak ihtilaflar zuhurunda yeniden tespit ve tahdit edilecek yerlerin belirlenmesinin Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine,

6- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerin krokisi ile birlikte Belediye Meclisi tarafından onaylanmasından sonra Belediye Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Bürosu tarafından aynen uygulanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir

  

MK.123:  Zabıta Müdürlüğü’ nün 30.11.2018 tarih ve 63286656-1090 sayılı yazısı ekinde gelen 13.11.2018 tarihli İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon  Raporu’ nun 3. maddesi  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;   

             03/04/2018 tarih ve 54 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu olarak görevlendirilen, Hacer DOĞRUGÜVEN, Zeliha TOKATLI, Sevinç KARAMOLLA, Ahmet AKSOY ve Zafer KANLI’dan  oluşan Komisyonumuz 13.11.2018 Salı günü saat 14.00’de Belediye Hizmet Binasında toplanmıştır. 

            Komisyon Başkanı Hacer DOĞRUGÜVEN Başkanlığında, 06/11/2018 tarihli Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen;

            Uzunköprü Beşiktaşlılar Derneği’nin 30.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden, İlçemiz Habib Hoca Mahallesi 2 Nolu Büyük Başarlar Çıkması Sokak No:84 sayılı yerin İçkili Bölge Yerleri krokisi içerisine nokta olarak alınması ile ilgili yapılan görüşme sonucunda; 

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre uygulamada olan İçkili Yerler Krokisinin incelenmesi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı Genelgesi doğrultusunda, işyeri ve adres bazında içkili yer bölgesi tespitinin yapılması, yönetmeliğin genel düzenlemesine ve bölge tespitinden beklenen amaca aykırılık göstermemesi de dikkate alınarak, aşağıda belirtilen maddeler halinde karara bağlanan konunun yüksek Belediye Meclisinin takdir ve onayına sunulmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

1-14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30.maddesinde belirtilen İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler;

 1. a) Hükümet Binaları, Hapishane ve Islah Evleri her türlü mabed, dini kurum ve kuruluşlar, sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,
 2. b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine 200 metreden yakın mesafe içinde, 
 3. c) Otogar ve Otobüs Terminallerinde, 
 4. d) Resmi ve Özel Okul Binaları, İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına 100 metreden yakın mesafe içinde tespit edilemez.
 5. e) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı Genelgesinde belirtilen;“daha önce İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen bölgelerin kaldırılması veya daraltılması yoluna gidilmesi durumunda işletmelerin kazanılmış haklarına uyulması gerekmektedir.” hükümleri göz önünde bulundurularak tespit edilmesine;

2- Bu tespitler doğrultusunda;

  Uzunköprü Beşiktaşlılar Derneğinin vermiş olduğu dilekçelerine istinaden; İlçemiz Habib Hoca Mahallesi 2 Nolu Büyük Başarlar Sokak No:84 yerin Dernek ve Lokal İşletmeciliğini kendi yönetimi yaptığından dolayı Dernek İşletmesinde kaldığı sürece İçkili Yer Bölgesi içerisine nokta olarak alınmasına;

3- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerlerin adres bilgilerini gösteren ölçekli krokinin hazırlanarak karar tutanağına eklenmesine,

4- Tespit edilen içkili yer bölgeleri hakkında Kaymakamlık Makamının genel güvenlik ve asayiş yönünden görüşünün alınmasına,

5- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerin açılacak İçkili Yerler ile ilgili olarak yapılan tahkikat sırasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. maddesindeki şartlara aykırı durumlar tespit edilmesi halinde, uygulamada doğacak ihtilaflar zuhurunda yeniden tespit ve tahdit edilecek yerlerin belirlenmesinin Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine,

6- İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilen yerin krokisi ile birlikte Belediye Meclisi tarafından onaylanmasından sonra Belediye Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Bürosu tarafından aynen uygulanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir

MK.124:  

A- 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesinde;

 

Madde 1- Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (67.849.000,00.-TL) altmışyedimilyonsekizyüzkırkdokuzbin-TL ödenek verilmiştir.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (64.549.000,00.-TL) altmışdörtmilyonbeşyüzkırkdokuzbin-TL olarak tahmin edilmiştir.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 3- 2019 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. (3.300.000,00.-TL)

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici,   hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

  1- Bütçe kararnamesi

  2- Ödenek cetveli (A) (Örnek-14) ,

  3- Gelirlerin ekonomik sınıflandırması (B) cetveli (Örnek-15),

  4- Finansmanın ekonomik sınıflandırması cetveli (Örnek-16),

  5- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17),

  6- Çok yıllı gider bütçesi cetveli (Örnek-18),

  7- Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini Cetveli       

     (Örnek-8),

  8- Çok yıllı gelir bütçesi cetveli (Örnek-19),

  9- Çok yıllı finansmanın ekonomik sınıflandırması cetveli (Örnek-20),

10- Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler (G) cetveli (Örnek-21),

11- Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) cetveli (Örnek-22),

12- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) cetveli (Örnek-23),

13- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek-24),

14- 237 Sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli (Örnek-25),   

15- Mevcut taşıtları gösterir (T-2) cetveli (Örnek-26),

16- Ayrıntılı harcama programı(Örnek-27)

17- Finansman programı (Örnek-28)

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda, 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.125:  

B- 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Görüşülmesi;

 

2019 Mali yılı Gelir bütçesi 5 ana gelir düzeyinde düzenlenmiş olup bütçe 64.549.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir.

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince;

01-Vergi Gelirleri                                                                 :   5.820.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                         : 11.070.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                     :      330.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05-Diğer Gelirler                                                                   : 34.107.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-Sermaye Gelirleri                                                            : 13.222.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda, 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.126:  

C- 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Görüşülmesi;

2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin 15 Ana birimden oluştuğu ve toplam gider bütçesinin 67.849.000,00.-TL olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

 

ÖZEL KALEM

Özel Kaleme ait bütçenin toplamı 5.732.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

 

01- Personel Giderleri                                              :    490.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri    :      26.000,00.-TL  

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               : 1.551.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05-Cari Transferler                                                   : 1.330.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

07-Sermaye Transferler                                            : 2.300.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :      35.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 10.335.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :  2.057.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :     345.000,00.-TL  

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            :     473.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

04-Faiz Giderleri                                                      :  3.500.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05-Cari Transferler                                                   :     910.000,00.-TL   

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :  3.050.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 388.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;;

01- Personel Giderleri                                              : 278.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri    :   46.000,00.-TL                                

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                              :   34.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                    :   30.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 13.807.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :  2.107.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri    :     370.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                              :  4.300.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-Sermaye Giderleri                                               :  7.000.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                    :       30.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İtfaiye Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 4.213.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                                : 1.735.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri       :    285.000,00.-TL   

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               :  1.793.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05-Cari Transferler                                                   :     150.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-Sermaye Gideri                                                    :     200.000,00.-TL   

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :       50.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 3.927.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              : 1.069.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :    187.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             : 2.611.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                  :      60.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Su İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 8.494.000,00.-TL olduğu görülmüş olup;

10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;;

01- Personel Giderleri                                              :  1.666.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri     :     308.000,00.-TL  

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               :  5.090.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-Sermaye Giderleri                                              :  1.350.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :       80.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 1.733.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :    168.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri     :      21.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                : 1.514.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :      30.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 1.820.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              : 725.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  : 141.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             : 414.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-Sermaye Giderleri                                             : 500.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                   :   40.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Zabıta Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 1.824.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              : 948.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri    : 140.000,00.-TL  

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                              : 621.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05-Cari Transferler                                                   :   85.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :   30.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 4.070.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :    456.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :      73.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             : 1.171.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

05-Cari Transferler                                                   :      70.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-Sermaye Giderleri                                                : 2.300.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 3.385.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :    265.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :      40.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            : 3.040.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :      40.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 5.170.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :    250.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :      40.000,00.-TL    

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                              : 4.500.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

06-Sermaye Gideri                                                  :    350.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :      30.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 2.661.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :     675.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :     105.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            :  1.841.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                   :       40.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin toplamı 290.000,00.-TL olduğu görülmüş olup; 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

01- Personel Giderleri                                              :     210.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Primi Giderleri  :       28.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            :       42.000,00.-TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

09-Yedek Ödenek                                                     :       10.000,00.-TL

 Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2019 Mali Yılında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması;

 

3.300.000,00.-TL İlbank’ tan iç borçlanma düşünülmüş olup 10/03/2006 Tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince;

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda, 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.127:  

D- 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesinin Görüşülmesi;

1. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1.1. Bağlantı Kalite İzin Belgesi Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Atık Su debisi 50 m³/ günden düşük işletmeler için

842,00 TL

1.010,00 TL

Atık Su debisi 51-200 m³/ gün arası olan işletmeler için

1.038,00 TL

1.245,00 TL

Atık Su debisi 201-1000 m³/ gün arası olan işletmeler için

1.363,00 TL

1.635,00 TL

Atık Su debisi 1001-10.000 m³/ gün arası olan işletmeler için

3.440,00 TL

4.128,00 TL

Atık Su debisi 10.000 m³/ günden büyük işletmeler için

6.880,00 TL

8.256,00 TL

Belediyemizce içme suyu abonesi olmayıp kendi özel kuyu suyu kullananlara uygulana

ak ücret

1.727,00 TL

2.072,00 TL

Kayıp, Çalıntı ve Yıpranma Sebebiyle Belge Yenileme Ücreti

72,00 TL

86,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

Notlar:

 1. Bağlantı kalite izin belgesi süresi 3 yıldır.
 2. Hem kuyu suyu hem de şehir şebeke suyu kullananlara, kuyu suyu tarifesi uygulanır.

1.2. Taşıma ile Atıksu Arıtma ve Atıksu Nakil Aracı İşletme İzin Belgesi Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Taşıma ile atıksu arıtma ücreti (10 Ton)

779,00 TL

935,00 TL

Atıksu nakil aracı işletme izin belgesi (1 Yıllık)

779,00 TL

935,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

1.3. Gürültü Yönetmeliğince Alınacak Ücretler

 

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Gündüz tek bir nokta için ses ölçüm ücreti

35,00 TL

42,00 TL

Gündüz ilave her nokta için ses ölçüm ücreti

7,00 TL

8,00 TL

ce tek bir nokta için ses ölçüm ücreti

70,00 TL

84,00 TL

Gece ilave her nokta için ses ölçüm ücreti

14,00 TL

16,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

1.4. Hafriyat Ücretleri

            1.4.1. Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Ücretleri

 

2018 Yılı

2019 Yılı

a) Tır / Kamyon

519,00 TL

622,00 TL

b) Kamyonet / Traktör / Pikap

170,00 TL

204,00 TL

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi

9,00 TL

10,00 TL

Kayıp, Çalıntı ve Yıpranma Sebebiyle Belg

 Yenileme Ücreti

66,00 TL

79,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

            1.4.2.  Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama ve Satış Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

a) Tır / Kamyon

55,00 TL

66,00 TL

b) Kamyonet / Traktör / Pikap

16,00 TL

19,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

 

2. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.1. Asfalt, Kaldırım ve Toprak Bozup Yapma Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Yeni yapılan abonelerden isçilik asfaltın m2 si

130,00 TL

156,00 TL

Yeni yapılan abonelerden işçilik kaldırım m2 si

130,00 TL

156,00 TL

Yeni yapılan abonelerden isçilik toprak m2 si

28,00 TL

33,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

2.2. Asfalt Satış Bedeli

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Asfalt Şantiyesi Plent Çıkışı Bir Ton Bedeli

445,00 TL

534,00 TL

Serilmiş Asfalt (Belediye Sınırları İçerisinde) Bir Ton Bedeli

572,00 TL

686,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

2.3. Fenni Temizlik Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

2464 S.K.97.Md. gereği vidanjör ile yapılan wc çukuru, su kuyusu mahzen temizlenmesi, arozözle su sıkılması. (3 tonluk araç)

100,00 TL

120,00 TL

Şehir dışına çıkılan temizleme ve su nakillerinden km gidiş için                       

5,00 TL

6,00 TL

Kuka bedeli beher depo ücreti

80,00 TL

96,00 TL

Belirlenen fenni temizlik ücretlerine %18 KDV dahildir.

 

2.4. İş Makinası Kiralama ve Kantar Tartım Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

2464 S.K.97.Md. gereği her türlü düzenleme ve kırımlardan Kompresör geliri beher saati için

680,00 TL

816,00 TL

Greyder geliri beher saati için

1.270,00 TL

1.524,00 TL

 Kepçe geliri beher saati için

710,00 TL

852,00 TL

Kanalizasyon ve su abone bağlantı kepçe saat ücreti

140,00 TL

168,00 TL

Yeniköy ve Çöpköy Mahalleleri kepçe çalışma saati için

140,00 TL

168,00 TL

Asfalt, beton kesme makinası ve kompaktör

kiralama saat ücreti

88,00 TL

105,00 TL

Büyük tonajlı damperli kamyon kiralama saat ücreti

280,00 TL

336,00 TL

Küçük tonajlı damperli kamyon kiralama saat ücreti

187,00 TL

224,00 TL

Silindir kiralama ücreti

470,00 TL

564,00 TL

Hilti kiralama ücreti

90,00 TL

108,00 TL

Büyük tonajlı damperli kamyon ile özel yerden alınacak çöp bedeli (Kamyon başına)

280,00 TL

336,00 TL

Belediye toplama alanına kendi kamyonu ile çöp dökülmesi (Kamyon başına)

140,00 TL

168,00 TL

Kantar Tartım Ücreti

16,00 TL

19,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

3. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

3.1. İmar Durum Ücretleri

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Parsel başı 1 kat için konutlar

15,00 TL

18,00 TL

Parsel başı 1 kat için ticarethaneler

24,00 TL

28,00 TL

2000 m2 kadar olan sana

1.034,00 TL

1.240,00 TL

2001-5000 m2 arası 

1.258,00 TL

1.510,00 TL

5000 m2 den yukarı

1.290,30 TL

1.548,00 TL

İfraz ve Tevhit harcı (plan içinde ve dışında kalan tarım alanları m2)

0,05 TL

0,06 TL

Cins değişikliği dosya hazırlama bedeli (Bağımsız bölüm sayısı 10' a kadar bölüm başı)

1,20 TL

1,40 TL

Cins değişikliği dosya hazırlama bedeli (10 bağımsız bölümden sonra bölüm başına)

0,70 TL

0,80 TL

İşletme ruhsat talebinde işyeri krokisi için

36,00 TL

43,00 TL

Jeolojik etüt raporu ücreti

12,00 TL

14,00 TL

İş bitirme belgesi (belge veya yazı) ücreti

181,00 TL

217,00 TL

Bankalardan gelen ekspertizlere fotokopi verilmesi durumunda

78,00 TL

93,00 TL

Bankalardan gelen ekspertizlerin fotoğraf çekmeleri durumunda

66,00 TL

79,00 TL

Karayolları geçiş izin

elgesi ücreti

181,00 TL

217,00 TL

Asansör tescil belgesi ücreti

100,00 TL

120,00 TL

 

 

 

3.2. Kanalizasyon Abone Ücreti

            3.2.1. 2464 S.K. 97. Maddesi Gereği Beher İşyerlerinden Alınacak Ücretler

  

2018 Yılı

2019 Yılı

1.Sınıf İşyeri

278,00 TL

333,00 TL

2.Sınıf İşyeri

352,00 TL

422,00 TL

3.Sınıf İşyeri

665,00 TL

798,00 TL

4.Sınıf İşyeri

797,00 TL

956,00 TL

5.Sınıf İşyeri

902,00 TL

1.082,00 TL

            4.2.2. 2464 S.K. 97. Maddesi Gereği Beher Konutlardan Alınacak Ücretler

 

2018 Yılı

2019 Yılı

1.Sınıf Konut

176,00 TL

211,00 TL

2.Sınıf Konut

220,00 TL

264,00 TL

3.Sınıf Konut

418,00 TL

501,00 TL

4.Sınıf Konut

533,00 TL

639,00 TL

5.Sınıf Konut

621,00 TL

745,00 TL

4.3. Bilgi Erişim Ücret Tarifesi

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Beher Proje 1 adedi

335,00 TL

402,00 TL

İmar Paftası için beher adedi

66,00 TL

79,00 TL

Harita Paftası için beher adedi

66,00 TL

79,00 TL

Belge için beher sayfa adeti

13,00 TL

15,00 TL

5 sayfadan sonra beher sayfası

7,00 TL

8,00 TL

Parsel Başı 1 kat için konutlar

13,00 TL

15,00 TL

Tica

thaneler

22,00 TL

26,00 TL

2000 m2 ye kadar olan Sanayi

1.072,00 TL

1.286,00 TL

2001 m2-5000 m2 arası

1.265,00 TL

1.518,00 TL

5001 m2 den yukarı

1.606,00 TL

1.927,00 TL

5. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

5.1. Yangın Rapor Ücretleri

              

            5.1.1. Belediyece Ruhsatlandırılan İş Yerlerinin Yangın Rapor Ücretleri

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Sıhhi müessese ve 3. sınıf GSM ruhsat yangın rapor ücreti

60,00 TL

72,00 TL

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. sınıf GSM yangın rapor ücreti

120,00 TL

144,00 TL

            5.1.2. Belediye Mücavir Alan Dışında Kalan İş Yerlerinin Yangın Rapor Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Sıhhi müessese ve 3. sınıf GSM ruhsat yangın rapor ücreti

120,00 TL

144,00 TL

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. sınıf GSM yangın rapor ücreti

300,00 TL

360,00 TL

1. sınıf GSM iş yerleri yangın rapor ücreti

3.200,00 TL

3.200,00 TL

Not: Raporu hazırlayacak ekibin gidiş – dönüşü raporu talep eden tarafından karşılanacaktır.

            5.1.3. Bakanlıklar Diğer Kurum ve Kuruluşlarca Ruhsatlandırılan Yerlerin Yangın Rapor Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Belediye Mücavir Alanında Kalan Yerler

165,00 TL

198,00 TL

Belediye Mücavir Alanı Dışında Kalan Yerler

330,00 TL

396,00 TL

5.2. Yangın Eğitim Ücretleri

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Yangın eğitimi ve tatbikat ücreti kişi başı (3saat)

40,00 TL

48,00 TL

Yangın eğitimi ve tatbikat ücreti kişi başı (6saat)

66,00 TL

79,00 TL

Yangın eğitimi ve tatbikat ücreti kişi başı (9saat)

93,00 TL

111,00 TL

5.3. Şehir İçi Baca Temizleme Ücretleri

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Üç bacaya kadar

50,00 TL

60,00 TL

Üç bacadan fazla olan binaların ek her baca için

15,00 TL

18,00 TL

Kat Kaloriferi Baca Temizleme Ücreti

80,00 TL

96,00 TL

Kalorifer Bacası (Baca Başına) 

300,00 TL

360,00 TL

Belirlenen baca temizlenmesi ücretlerine %18 KDV dahildir.

Not: Resmi kurum ve kuruluşlardan ücrete tabi değildir.

5.4. İtfaiye Merdiveni Kira Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Şehir içi itfaiye merdiveni kullanma (Kapı Açma Ücreti)

45,00 TL

54,00 TL

İtfaiye merdiveni kiralama beher  saat ücreti

250,00 TL

300,00 TL

Belirlenen itfaiye kiralama ücretlerine %18 KDV dahildir.

5.5. Su Nakil Ücret Tarifesi

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Arozözle su sıkılması (3 tonluk araç)

100,00 TL

120,00 TL

Şehir içi ve şehir dışı su nakillerinden (5 Ton)

215,00 TL

258,00 TL

Şehir içi ve şehir dışı su naki

lerinden (8 Ton)

285,00 TL

342,00 TL

Şehir içi ve şehir dışı su nakillerinden (10 Ton)

360,00 TL

432,00 TL

Şahsın kendi aracı ile su alımlarında 1 ton su ücreti

19,00 TL

22,00 TL

Şehir dışına çıkılan su nakillerinden her km gidiş - dönüş

er için                       

5,00 TL

6,00 TL

Motopomp kullanım ücreti her beher saati için

30,00 TL

36,00 TL

Belirlenen su nakil ücretlerine %18 KDV dahildir.

Not: Doğal afet olaylarında motopomp kullanımı ücrete tabi değildir.

5.6. Cenaze – Hasta Nakil ve Kurtarıcı Kiralama Ücret Tarifesi

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Hasta nakil ücreti gidiş dönüş km basına

0,95 TL

1,15 TL

Cenaze Aracı

0,95 TL

1,15 TL

Araç çekme ve kurtarma vinç ücreti

70,00 TL

84,00 TL

Şehir dışı araç çekim ve kurtarma ücretine her km gidiş - dönüşler için                  

    

1,90 TL

2,20 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

Not: Hasta nakil ve Cenaze araçlarının il sınırları içerisinde kullanımı ücrete tabi değildir.

5.7. Aile Mezarlığı Ücret Tarifesi

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Aile mezarlığı olarak ayrılan yerden mezar ücreti olarak (Kişi Başı)

286,00 TL

343,00 TL

Hasanpınar yolu şehir mezarlığında aile mezarlığı bir mezar yeri ücreti (4 adetten fazla yer satın alanlar 1. derece akrabalarından başkasına devredemez.)

1.500,00 TL

1.800,00 TL

Gömü hali ücretsiz (Yanında mezar yeri ayırtma)

1.000,00 TL

1.200,00 TL

Belirlenen aile mezar ücretine % 18 KDV uygulanır.

Not: İlçemiz ve bağlı köylerinde; cenaze ve defin işlerinde kullanılmak üzere mezar tahtası, kefen ve yıkama hizmeti talep halinde Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilecektir.

6. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

6.1. Kültür Merkezi Salon Tahsis Ücretleri

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Hafta İçi

Hafta Sonu

Refik Martin Salonu tahsis ücreti  (Gündüz) (1

aatlik)

225,00 TL

270,00 TL

300,00 TL

Tiyatro Tek Oyun (Gündüz)

-----

500,00 TL

600,00 TL

Tiyatro Tek Oyun (Gece)

-----

600,00 TL

700,00 TL

Tiyatro Matine-Süare (Gündüz)

-----

1.200,00 TL

1.400,00 TL

Tiyatro Matine-Süare (Gece)

-----

1.400,00 TL

1.600,00 TL

Özel Üniversite (Gündüz) (1 Saatlik)

-----

400,00 TL

450,00 TL

Özel Üniversite (Gece) (1 Saatlik)

-----

480,00 TL

530,00 TL

MEB’e bağlı Okullar ve Devlet Üniversiteleri

-----

Ücretsizdir

Ücretsizdir

Konser, Panel, Söyleşi, Seminer, Şahıs Kiralama ve vb.           (Gündüz) (1 Saatlik)

-----

500,00 TL

600,00 TL

Konser, Panel, Söyleşi, Seminer, Şahıs Kiralama ve vb.               (Gece) (1 Saatlik)

-----

600,00 TL

700,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

Notlar:

 1. Kamu, kurum ve kuruluşları ile derneklerden ücret alınmaz.
 2. Matine-Suare 3 Seans olarak kabul edilmektedir.
 • Gündüz 10.00-18.00 Arası saatler olarak belirlenmiştir.
 1. Gece 18.00-24.00 Arası saatler olarak belirlenmiştir.

6.2. Kapalı Spor Salonu Tahsis Ücretleri

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Basketbol ve Voleybol sahası tahsis ücreti (Her saat için)

40,00 TL

48,00 TL

Tekvando, aerobik, plates alanı tahsis ücreti (Her saat İçin)

30,00 TL

36,00 TL

Belirlenen ücretlere % 18 KDV dahildir.

Not: Bu tarife ücret karşılığı faaliyet gösterenlere uygulanır.

7. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.1 İlan Reklam Ücret Tarifesi

            7.1.1. Billboardlara Uygulanan Ücret Tarifesi

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Işıksız billboardlara asılacak ilan ve reklam bedeli (Haftalık)

150,00 TL

180,00 TL

Işıklı e billboardlara asılacak ilan ve reklam bedeli (Haftalık)

200,00 TL

240,00 TL

            7.1.2. Duraklara Uygulanacak Ücret Tarifesi

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Işıksız otobüs duraklarına asılacak ilan ve reklam bedeli (Haftalık)

70,00 TL

84,00 TL

Işıklı otobüs duraklarına asılacak ilan ve reklam bedeli (Haftalık)

100,00 TL

120,00 TL

7.2. Hoparlör İlan Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Belediye hoparlöründen alınacak ilanlardan 10 kelimeye kadar                                                  

43,00 TL

51,00 TL

 10 kelimeden 20 kelimeye kadar olanlar için

77,00 TL

92,00 TL

 20 kelimeden yukarı olanlar için

115,00 TL

138,00 TL

Belirlenen hoparlör ücretine % 18 KDV dahildir.

7.3. Bilgi Edinme Hakkı Konunu Gereği Bilgi Edinme Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Bilgi Edinme Ücreti

15,00 TL

18,00 TL

Belirlenen bilgi edinme ücretine % 18 KDV dahildir.

 

 

8. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

8.1. Ağaç Budama Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Ağaç Budama (Saat başı,İtfaiye merdiveni veya sepetli araç dâhil)

250,00 TL

300,00 TL

Belirlenen ücrete % 18 KDV dahildir.

9. SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

9.1. Su Tüketim Ücretleri

            9.1.1. Ön Ödemeli Sayaç Kullananlara Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Mesken Suyun Beher Tonu

2,35 TL

2,35 TL

Ticarethane, İşyeri Suyun Beher Tonu

5,22 TL

5,22 TL

Belirtilen su tüketim ücretlerine % 8 KDV dahildir.

            9.1.2. Meskenlere Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

20 tona kadar suyun beher tonu

3,07 TL

3,07 TL

21 Tondan 30 tona kadar

4,61 TL

4,61 TL

31 Tondan 50 tona kadar

7,66 TL

7,66 TL

51 Tondan 100 tona kadar

10,58 TL

10,58 TL

101 ton ve üstü

54,00 TL

54,00 TL

Yeniköy ve Çöpköy Mahallesi mesken 20 tona kadar beher tonu

2,21 TL

2,21 TL

21 tondan 30 tona kadar

3,29 TL

3,29 TL

31 tondan 80 tona kadar

6,60 TL

6,60 TL

81 tondan 100 tona kadar

15,12 TL

15,12 TL

101 ton ve üstü

37,80 TL

37,80 TL

Belirtilen su tüketim ücretlerine % 8 KDV dahildir.

Notlar:

 1. Belediyeden fakir ailesi maaşı alan ve Ziraat Bankasından Yaşlılık aylığı almakta olanlar ile Şehit ve Gazi Ailelerinden 10 tona kadar su sarfiyatında ücret alınmaz. 1 ayda 10 tondan fazla su sarfiyatı yapanlardan, meskene uygulanan tarife üzerinden 10 tondan sonraki her ton başına ücret alınır.
 2. İlçemizde ikamet eden en az % 40 özrü bulunan vatandaşlara ve 1. Derece yakınlarına (aynı evde ikamet etmek koşulu ile) su ücret tarifesinin % 50 si uygulanır.
 • Şehir içinde halka açık tuvaletlere ve hamamlara meskenlere verilen su Ücretinin ilk tarifesi Üzerinden Ücret uygulanır.
 1. 2981 ve 3290 Sayılı Kanuna göre geçici meskenlere, meskenlere uygulanan tarife uygulanır.

9.1.3 Ticarethanelere Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

20 tona kadar suyun beher tonu

6,24 TL

6,24 TL

21 tondan 30 tona kadar

7,56 TL

7,56 TL

31 tondan 50 tona kadar

12,96 TL

12,96 TL

51 tondan 100 tona kadar

21,60 TL

21,60 TL

101 ton ve üstü

32,40 TL

32,40 TL

Yeniköy ve Çöpköy Mahallesi Ticarethaneler beher tonu              

4,40 TL

4,40 TL

Belirtilen su tüketim ücretlerine % 8 KDV dahildir.

9.1.4 İnşaatlara ve Prikethanelere Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

20 tona kadar suyun beher tonu

6,86 TL

6,86 TL

21 tondan 30 tona kadar

8,31 TL

8,31 TL

31 tondan 50 tona kadar

14,25 TL

14,25 TL

51 tondan 100 tona kadar

23,76 TL

23,76 TL

101 ton ve üstü

35,64 TL

35,64 TL

Yeniköy ve Çöpköy Mahallesi Ticarethaneler beher tonu              

4,84 TL

4,84 TL

Belirtilen su tüketim ücretlerine % 8 KDV dahildir.

9.1.5 Resmi Dairelere Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Askeri birlikler, Resmi Dairelere ve Sağlık Kuruluşlarına Huzurevi, Yüksekokul, Denetimi Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan Öğrenci Yurtları m³

6,50 TL

6,50 TL

Belirtilen su tüketim ücretlerine % 8 KDV dahildir.

Not: Milli Eğitime Bağlı İlköğretim, Ortaöğretim Okulları ile Resmi Öğrenci yurtlarına resmi daire tarifesinin %50' si uygulanır.

9.1.6 Sayaçsız Tüketim Yapanlara Uygulanacak Su Tüketim Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Konutlar, bakkal ve marketler

50 Ton

50 Ton

Ticarethaneler, kasap, lokanta, kahvehane, kuaför vs.)

75 Ton

75 Ton

İnşaatlar

100 Ton

100 Ton

Araba yıkama ve Bahçe sulama

150 Ton

150 Ton

Fabrikalar ve Benzinlikler

500 Ton

500 Ton

 

9.1.7 Su Abonelik ve Bakım Ücretleri

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Ön Ödemeli Sayaç Su Abone Ücreti

30,00 TL

36,00 TL

Su abonelik ücreti

205,00 TL

246,00 TL

Su tesisat kontrol, aparat, hasar bedeli

205,00 TL

246,00 TL

Borçtan dolayı kesilip açılan aboneler

35,00 TL

42,00 TL

Su depozitosu 1 defalık

145,00 TL

174,00 TL

Numarataş geliri

35,00 TL

42,00 TL

Bakım Ücreti aylık

2,60 TL

3,10 TL

Su Depozitosu hariç, tüm su abonelik ve bakım ücretlerine %18 KDV dahildir.

Notlar:

 1. Belediyeden fakir ailesi yardımı ve Ziraat Bankasından Yaşlılık ve Fakir aylığı alanlardan su abone ücreti olarak yeni abone olanlardan sadece abonman bedeli (teminat) ve damga vergisi tahsil edilir. Su abonelerinin dededen toruna, babadan oğula ve eşinden devam eden abone güncelleştirilmesi yapılacak abone değişikliğinden sadece 1.-TL teminat ücreti alınır.   
 2. Arızalı sayaç kullanan abonelere bir önceki dönem tahakkuku aynen tahakkuk ettirilecek, aboneye arızalı olduğunu bildirir tebligattan sonra arızalı sayacını değiştirmediği takdirde en son uygulanan tahakkukun  % 25 fazlası uygulanır.

9.2. Sepetli Araç Kiralama Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Şehir içi 1 saat kiralama ücreti

150,00 TL

180,00 TL

Şehir dışına çıkan işlerde kira ücretine ilave olarak km. başına alınacak ücret

5,00 TL

6,00 TL

Belirlenen sepetli araç kiralama bedellerine % 18 KDV dahildir.

10. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

10.1. Cüruf Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Kaloriferli dairenin cüruf atım bedeli daire başına aylık (2019 Mali yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım ve Aralık)

6,00 TL

7,20 TL

Sobalı daireler daire başı aylık (2019 Mali yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım Aralık)

3,80 TL

4,55 TL

Oteller aylık (2019 Mali yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım Aralık)

50,00 TL

60,00 TL

Belirlenen cüruf atım bedellerine % 18 KDV dahildir.

Not: Ön ödemeli sayaçlar mali yılın ilk yüklemesinde 6 aylık bedel yükleme tarihine göre peşin alınır.

10.2. Çöp Depolama Alanına Dökülen Çöplerden Alınan Ücretler

 

2018 Yılı

2019 Yılı

0 – 9 ton arası damperli kamyon ile özel yerden alınacak çöp bedeli (Kamyon başına)

-----

150,00 TL

10 – 15 ton arası damperli kamyon ile özel yerden alınacak çöp bedeli (Kamyon başına)

286,00 TL

343,00 TL

Belediye toplama alanına kendi kamyonu ile çöp dökülmesi (15 Tona kadar kamyon başına)

143,00 TL

171,00 TL

Belediye toplama alanına kendi kamyonu ile çöp dökülmesi (15 Ton ve üzeri kamyon başına)

286,00 TL

343,00 TL

Belirlenen bedellere % 18 KDV dahildir.

11. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

11.1. 2464 Sayılı Kanunun 97.Maddesi ve 5393 Sayılı Kanun Gereği İlan Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

İcra Dairesi Sulh Hukuk Mahkemesi menkul satış ilanlarından

100,00 TL

120,00 TL

Belirlenen bedellere % 18 KDV dahildir.

11.2. Canlı Müzik İzin Belgesi Ücreti 

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Canlı müzik izin belgesi ücreti (Günlük)

165,00 TL

200,00 TL

11.3. Mesul Müdür Belge Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Ruhsatlar İçin Aslı Gibidir Beher Âdeti

16,00 TL

19,00 TL

Mesul müdür belge ücreti

550,00 TL

660,00 TL

11.4. Oto Garaj Çıkış Ücretleri

            11.4.1. 100 km. Üstü (Uluslararası- Şehirlerarası taşımalar için (A,B,D))

 

2018 Yılı

2019 Yılı

8 Koltuk ve altı

3,00 TL

3,00 TL

9-15 Koltuklu

6,00 TL

6,00 TL

16-24 Koltuklu

12,00 TL

12,00 TL

25-34 Koltuklu

18,00 TL

18,00 TL

35-45 Koltuklu

24,00 TL

24,00 TL

46 Koltuk ve üzeri

32,00 TL

32,00 TL

            11.4.2. 100 km. Altı (Uluslararası- Şehirlerarası taşımalar için (A,B,D))

 

2018 Yılı

2019 Yılı

8 Koltuk ve altı

1,00 TL

1,00 TL

9-15 Koltuklu

3,00 TL

3,00 TL

16-24 Koltuklu

6,00 TL

6,00 TL

25-34 Koltuklu

10,00 TL

10,00 TL

35-45 Koltuklu

12,00 TL

12,00 TL

46 Koltuk ve üzeri

16,00 TL

16,00 TL

11.4.3. İl içi Yolcu Taşıması Yapanlardan (D)

 

2018 Yılı

2019 Yılı

8 Koltuk ve altı

1,00 TL

1,00 TL

9-15 Koltuklu

2,00 TL

2,00 TL

16-24 Koltuklu

4,00 TL

4,00 TL

25-34 Koltuklu

6,00 TL

6,00 TL

35-45 Koltuklu

8,00 TL

8,00 TL

46 Koltuk ve üzeri

11,00 TL

11,00 TL

            11.4.4. Transit -Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan (A,B,D)

 

2018 Yılı

2019 Yılı

8 Koltuk ve altı

1,00 TL

1,00 TL

9-15 Koltuklu

2,00 TL

2,00 TL

16-24 Koltuklu

4,00 TL

4,00 TL

25-34 Koltuklu

6,00 TL

6,00 TL

35-45 Koltuklu

8,00 TL

8,00 TL

46 Koltuk ve üzeri

11,00 TL

11,00 TL

            11.4.5. Köy Minibüsleri ve Kooperatiflerden Alınacak Ücret

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Köylere çalışan minibüsler ve kooperatiflerden araç başı aylık ücret

55,00 TL

66,00 TL

Not:

 1. Bakanlık Tebliğine göre düzenlenir.
 2. Oto garaj çıkış ücretlerine KDV dahildir.

11.5. Otopark Ücretleri

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Otopark ücreti günlük

8,00 TL

9,00 TL

Otopark ücreti geceli gündüzlü

14,00 TL

16,00 TL

Aylık otopark abonman ücreti

190,00 TL

228,00 TL

Belirlenen ferî gelirlere % 18 KDV uygulanır.

Notlar:

 1. Resmi kurum abonelerinden mevcut tarifenin % 75 i oranında indirimli ücret uygulanır.
 2. Yeddi emine bırakılan araçlara mevcut tarifenin 2 katı ücret uygulanır.

11.6. Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Öğrenci servis güzergâh izin belgesi harcı (1 yıllık)

255,00 TL

306,00 TL

Diğer servis güzergâhları izin belgesi harcı (1 yıllık ) (Fabrika, market, personel)

385,00 TL

462,00 TL

11.7. Şehir İçi Minibüsleri Ruhsat Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Şehir içi minibüsleri ruhsat ücreti (aylık)

120,00 TL

144,00 TL

11.8. Şehir İçi Taksi ve Minibüslerden Alınan Ücretler

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Ticari Taksilerden Ruhsat Harcı Aylık Olarak

15,00 TL

18,00 TL

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı D-4 Ruhsat Belgesini İlk Defa Alacaklar için gerekli izin yazısı

1.100,00 TL

1.320,00 TL

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı D-4 Ruhsat Belgesini Yenilemek için gerekli izin yazısı

550,00 TL

660,00 TL

Ruhsatlar İçin Aslı Gibidir Beher Âdeti

13,00 TL

15,00 TL

11.9.   Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi Ücreti

 

2018 Yılı

2019 Yılı

Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi ücreti (Yıllık)

1.760,00 TL

2.112,00 TL

Ticari Araç Reklam İzin Belgesi Ücreti (Araç başı)

242,00 TL

290,00 TL

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan  oylama sonucunda, 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.128  

 

Tablo 1. Enerji ve yakıt maliyet bilgileri

Yeri

Miktarı

Tutarı

Terfi merkezleri elektrik giderleri

 

30.747,06-TL

Terfi merkezleri akaryakıt giderleri (dizel jeneratör)

517,33 lt

3.285,06-TL

Vidanjörün akaryakıt gideri

2.002,68 lt

12.717,18-TL

Kanal Temizleme Makinesinin akaryakıt gideri

5.551,03 lt

35.249,04-TL

AAT Elektrik Gideri (9 aylık)86.664,00-TL

 

115.551,99-TL

AAT Akaryakıt gideri 

533,33 lt

3.386,66-TL

Not: Kanalizasyon           :   49.281,16-TL

       Foseptik                    :   12.717,18-TL

        AAT                            :   118.938,65-TL

Tablo 2. Direkt personel maliyet bilgileri

 

Sayı
(a)

Yıllık Birim
Maliyet (b)

Yıllık Toplam Maliyet ©=(a)x(b)x(d)

Paylaşım
Oranı (d)

Tam Zamanlı Personel

       

Şoför (N.K)(9 aylık) 62.326,11

TL

1

83.101,47-TL

83.101,47-TL

100%

İşçi (C.Y) (9 aylık) 61.538,92-TL

1

82.051,89-TL

82.051,89-TL

100%

İşçi  (S.A) (9 aylık) 58.426,74-TL

1

77.902,32-TL

77.902,32-TL

100%

Toplam Tam Zamanlı Personel

3

 

 

 

Paylaşılan Personel

       

Müdür (E.A) (9 aylık) 61.521,13-TL

1

82.028,17-TL

2.460,84-TL

3%

Memur (C.İ) (9 aylık) 41.529,81-TL

1

55.373,07-TL

1.661,19-TL

3%

Tekniker (Ö.C) (9 aylık) 49.822,47-TL

1

66.429,96-TL

1.992,89-TL

3%

Mühendis (H.U.Ö) (9 aylık) 51.250,59-TL

 

68.334,12-TL

2.050,02-T

3%

ÇK.Müdür(D.U)(9 aylık)56.320,81-TL

1

75.094,42-TL

2.253,83-TL

3%

ÇK.Tekniker(A.Y)(9 alık)44.400,99-TL

 

59.201,33-TL

1.776,03-TL

3%

Toplam Paylaşılan Personel

 

     

TOPLAM

3

 

255.250,48-TL

 

   Dağıtım katsayısı (d) = Atıksu personeli + (Atıksu personeli / Toplam personel) x paylaşılan personel)  =  3 + (3/125) x 22  = 0,03 

                                                                                                Toplam personel                                                                              125

    Belediyede çalışan personel sayısı ( Memur + İşçi) : 66 + 59  = 125  

 

Tablo 3. Diğer Direkt Maliyetlere ait bilgiler

Bakım-Onarım (Muhasebe kayıtlarından alınmıştır.)

23.855,70-TL

Amortisman (27.775.902,10/ 50) = 555.518,04-TL)

(Kanalizasyon sistemi)

555.518,04-TL

Amortisman (286.607,62 /10 = 28.660,76-TL)

(6m3 mercedes kamyon)

28.660,76-TL

İş ve hizmet sözleşmelerinden doğan maliyet  Vidanjör hizmetleri (A.Ö.,T.Ş.,T.Ç.,S.S.)

156.571,14-TL

Atıksu Arıtma Tesisi Hizmet Alımından doğan maliyet (9 Aylık) 52.407,67-TL

69.876,89-TL

Toplam

834.482,53-TL

 

Kanalizasyon yenileme maliyeti hesaplaması :  1.065.205 TL x 22,098x 1,18 = 27.775.902,10- TL

   6 m3 mercedes kamyon: 178.626,32x 31.895,45/19.878,63 (TÜFE Ekim 2018/ Aralık 2016) =   286.607,62-TL

Tablo 4. Dolaylı personel maliyet bilgileri

Personel

 

 

Adet

(1)

Yıllık birim maliyet

(2)

Yıllık toplam maliyet

(3)= (1)x(2)

Paylaşım oranı

(4)

Atıksu hizmetlerine yansıtılan yıllık maliyet

(3)x(4)

Tahsildar

4

 

249.795,02-TL

3%

7.493,85-TL

Endeks hizmetleri

5

 

165.818,11-TL

3%

4.974,54-TL

Toplam

9

 

 

 

12.468,39-TL

YILLIK MALİYET ÖZET TABLOSU

Maliyetler

FOSSEPTİK

KANALİZASYON

A

ITMA

TOPLAM

irekt Maliyetler

169.288,32-TL

1.069.434,26-TL

188.815,54-TL

1.427.538,12- TL

Malzeme, kimyasallar

   

 

0,00-TL

Enerji

 

30.747,06-TL

115.551,99-TL

146.299,05-TL

Yakıt

12.717,18-TL

16.002,24-TL

3.386,66-TL

32.106,08-TL

Personel

 

255.250,48-

L

69.876,89-T

323.196,81-TL

Amortisman

 

584.178,80-TL

 

584.178,80-TL

Bakım-onarım

 

  23.855,70-TL

 

23.855,64-TL

Diğer(hizmet alımı)

156.571,14-TL

-

 

15.657,11-TL

Yatırım

 

161.330,54-TL

 

58.235,07-TL

Dolaylı Maliyetler

 

12.468,39-TL

 

12.468,39-

L

Diğer

Personel M

liyetleri

 

12.468,39-TL

 

12.468,39-TL

Diğer Dolaylı Maliyetler (Diğer değişken
işletme maliyeti, paylaşılan maliyetler)

 

 

 

0,00-TL

Finansman Maliyeti

   

 

0,00-TL

Kurumlar Vergisi

 

 

 

0,00-TL

Özkaynak Getirisi

 

 

 

0,00-TL

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ

 

 

 

0,00-TL

Satış Gelirleri (Biyo-katı)

 

 

 

0,00-TL

NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ

169.288,32-TL

 

 

1.081.902,65-TL

 

 

188.815,54-TL

1.440.006,51-TL

         

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ         =

ÇTV gelirinin %25’i                            =

Vidanjör geliri                                      =

Kuka geliri                                           =

Kanal bağlama harç geliri                    =      

TAAHHUK EDİLEN SU MİKTARI  =

1.440.006,51-TL

   148.161,28-TL

       1.864,46-TL

     21.362,61-TL

   172.342,66-TL

 1.435.340    - m3

 

 

     

 BİRİM FİYAT =  TOPLAM SİSTEM MALİYETİ - GELİRLER (ÇTV, VİDNJÖR KUKA)
                                                  TAAHHUK EDİLEN SU MİKTARI (M3)

 BİRİM FİYAT =        1.440.006,51-343.731,01  =  0,69 TL/m3     
                                        .568.794,66

 Yeniden değerlendirme oranına göre birim fiyat: 0,60x1,1447=0,78 TL/m3

 

Mesken ve mesken harici yerlerden elde edilen gelir oranlarına göre birim fiyat hesabı:

Mesken harici yerlerden elde dilen su geliri/toplam su gelirine oranı       : 2.025.762,66-TL (%21)

Meskenlerde elde edilen su geliri/toplam su gelirine oranı                      : 7.368.756,17-TL (%79)

Toplam su geliri                                                                                  : 9.394.518,83-TL

Meskenlerdeki su tüketimi                                                                    : 1.327.114,66 m3

Mesken harici yerlerdeki su tüketimi                                                     : 241.680,00 m3

Atıksu toplam maliyeti                                                                         : 1.299.092,48-TL

Mesken harici yerler için birim maliyet                                                 :1.440.006,51/241.680x0,21=1,24

2017 yeniden değerleme oranına göre birim fiyat (mesken harici yerler):1,24x1,1447=1,41-TL/m3

 

Meskenler için birim maliyet                                                                : 1.440.006,51/1.327.114x0,79=0,85

2017 yeniden değerleme oranına göre birim fiyat (meskenler)                 :0,85x1,1447=0,97TL/m3

Evsel Atıksu Ücretlerinin Tahsilatına İlişkin Usul ve Esaslar:

1- 27.10.2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı “Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Faturalandırma başlıklı 22 - (1) maddesinin; “Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır.” hükmü gereğince atıksu ücretleri su faturaları aracılığı ile tahsil edilecektir.

   

2- 27.10.2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı “Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Hizmet sözleşmesi başlıklı 12 - (1) maddesi; “Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler.” İle Faturalandırma başlıklı 22 - (2) maddesi; “Sözleşme, abonenin ve/veya atık üreticisinin hangi hizmetlerden yararlandığını ve hangi tarife türü üzerinden ücretlendirileceğini tanımlar. Hükmü doğrultusunda; “Evsel Atıksu Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44 üncü Md. gereği Ç.T.V. beyanında bulunan mükellefler 27.10.2010 tarih 27742 sayılı R.G’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılır.

 

3- Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’a göre takip edilecek ve 51 inci maddesine göre gecikme zammı alınacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri su faturaları ile yapılacak tahsilâtlarda fatura son ödeme tarihi diğer tahsilâtlarda ise Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihleridir. 

4- Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından  münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi  ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, Bakanlar kurulu kararı ile tespit edilmiş kamu yararına çalışan dernekler ile umuma açık  ibadet yerleri ile bunların müştemilatı bu ücret tarifesinden muaftır.

5- 27.10.2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı “Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Halkın Bilgilendirilmesi başlıklı 23. maddesinde;

(1) 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.

(2) Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerince hazırlanan raporlar meclis kararlarının duyurulması yöntemi ile halka duyurulur. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur.

(3) Yorumların toplanması, yorum verme süresi, atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından uygun bir süreye göre düzenlenir.

(4) Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ücret ve tarifelere ilişkin aldıkları meclis kararlarını diğer meclis kararları gibi duyururlar. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından halkın atıksu ve evsel katı atık ücret ve tarifeler için görüş ve önerilerini değerlendirildikten sonra yerel gazeteler ve diğer haber alma kaynakları kullanılarak halka duyurulur.

Hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince; Yukarıda belirtilen ücret tarifeleri kesinleşen meclis kararımızı müteakip yapılacak halkın bilgilendirilmesinden sonra 01/01/2019 tarihi itibari ile uygulanmaya başlayacaktır.

SONUÇ:  

 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 27.10.2010 tarihli 27742 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince;          

 1- Atıksu ücretinin meskenler için 0,97/mesken harici yerler için 1,41-TL/m3 olarak belirlenmesine,            

2- Evsel Atıksu Ücreti su aboneliği bulunan konutlardan ve işyerlerinden su faturaları içinde aylık olarak tahsil edilmesine,   

3-Kanal bağlantısı yapılmamış inşaat abonelerinden atıksu ücreti alınmamasına,

4-İçme suyu dışında başka bir kaynaktan su kullanarak atık suyunu kanalizasyona

verenlerden ayrıca 125.00-TL/ay ücret su abanesi olanlardan su faturasına yansıtırılarak içme suyu aboneliği olmayanlardan emlak vergisi veya atıksu aboneliği ile faturalandırılarak tahsil edilmesine,

5-Kanal hizmeti götürülmemiş olan atıklarını fosseptik çukuruna boşaltan mesken

abonelerinden atıksu ücreti alınmasına, vidanjör ücreti alınmamasına,

6-Atıksu ücreti alınması başlamasından itibaren mükerrerlik oluşturmaması için 2464 sayılı kanunun 87 inci maddesi uyarınca alınan kanalizasyon harcamalarına katılım payının alınmamasına;

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan  oylama sonucunda, 2019 Mali Yılı Evsel Atıksu Bertaraf Ücret Tarifesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.129:  

 TOPLAM SİSTEM MALİYETİ (TABLO 2)

Atık Toplama Maliyetleri

Maliyet Tutarı

Direk Maliyetler

 

Temizlik Hizmet Alımı

Katı Atık Taşıma Bedeli

Konteyner Alımı

OREKAB Payı

Personel Giderleri

Araç Tamir Bakım

Diğer Giderler

2.611.801,00.-TL

642.430,00.-TL

223.440,00.-TL

198.391,00.-TL

238.185,00.-TL

149.500,00.-TL

405.698,00.-TL

Toplam Sistem

aliyeti

4.469.445,00.-TL

Dolaylı Maliyet

 

Tahsildar, İdari Personel, Muhasebeci Gideri

6.905,91.-TL

Toplam Maliyet

4.476.350,91.-TL

Düşülecek Evsel Nitelikte Olmayan Atık Giderleri (%40) (Curuf Toplama ve Taşıma ve Genel Temizlik Giderleri)

1.790.540

36.-TL

ÇTV Payı % 75

444.483,87.-TL

Net Toplam Sistem Maliyeti (ÇTV) Düşülerek

2.235.024,23.-TL

Konutlara Ait Sistem Maliyeti (%75)

1.676.268,17.-TL

İşyerlerine Ait Sistem Maliyeti (%25)

558.756,06.-TL

Mesken Abonelerinin Kullandığı Su m3’ ü

1.330.677 m3

Meskenlerin m3 Başına Maliyeti

1.26.-TL

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRETLERİ

TL

a)

Mesken m3

1,26.-TL

b)

Fabrika

178,30.-TL

c)

Market

 

 

Büfe-Tekel bayii

14,03.-TL

 

0 – 30 m2’ ye kadar

17,82.-TL

 

31 – 100 m2’ ye kadar

44,56.-TL

 

101 – 500 m2’ ye kadar

106,92.-TL

 

500 m2’ den büyük

213,84.-TL

d)

Düğün Salonu

142,56.-TL

e)

Resmi Daire

35,64.-TL

f)

Akaryakıt ve LPG İstasyonu

71,28.-TL

g)

Dershane, Kreş, Yurt, Pansiyon, Ana Okulu

 
 

Dershane, Sürücü Kursu

53,46.-TL

 

Kreş – Ana Okulu

89,10.-TL

 

Yurt (500 Kişilik)

356,40.-TL

 

Yurt (500 ve üzeri)

712,80.-TL

 

Pansiyon

89,10.-TL

h)

Resmi ve Özel Bankalar

178,20.-TL

ı)

Otel

 

 

0 – 50 Kişilik

142,56.-TL

 

51 ve Üstü

178,20.-TL

i)

Cafe – Bar – Birahane

 

 

Bar, Birahan

106,92.-TL

 

Cafe

 

 

100 m2 ye kadar

70,80.-TL

 

101-200 m2 ye kadar

106,20.-TL

 

200 m2 den büyük

142,56.-TL

j)

Ekmek ve Simit Fırını

35,64.-TL

k)

Atölye

 

 

2.Sınıf GSM atölye (0-200 m2 kadar )

24,00.-TL

 

2.Sınıf GSM Atölye(200m2 den büyük)

36,00.- TL

 

3.sınıf GSM Atölye (0-200 m2 kadar)

17,82.-TL

 

3.Sınıf GSM Atölye(200m2 den büyük)

24,00.-TL

l)

Tekstil Atölyesi

 

 

2.Sınıf GSM Tekstil Atölyesi(0-200m2 kadar)

36,00-.TL

 

2.Sınıf GSM Tekstil Atölyesi(200 m2 den büyük)

54,00.-TL

 

3.Sınıf GSM Tekstil Atölyesi(0-200m2

adar)

21,60.-TL

 

3.Sınıf GSM Tekstil Atölyesi(200 m2 den büyük)

42,00.-TL

m)

İmalathane

 

 

2.sınıf GSM İmalathane (0-50 m2 ye kadar)

53,46.-TL

 

2.sınıf GSM İmalathane (50 m2 den büyük)

66,00.-TL

 

3.sınıf GSM İmalathane (0-50 m2 ye kadar)

30,00.-TL

 

3.sınıf GSM İmalathane (50 m2 den büyük

48.00,-TL

n)

Diğer İşyerleri

17,82.-TL

o)

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullar (İlköğretim, Ortaöğretim)

142,56.-TL

 

Yüksek Okul - Üniversite

267,30.-TL

ö)

Restaurant (İçkili - İçkisiz Lokanta, Sulu Yemek Satışı, Pizza Salonu v

 Pide Kebap Lahmacun Salonu)

 

 

İçkili Lokanta –Pizza Salonu-Pide Kebap Salonları vb. yerler

 

 

0-50 m2 kadar

84,00.-TL

 

50 m2 den büyük

142,56.-TL

 

İçkisiz Lokanta –Sulu Yemek satışı Köfteci-Ciğerci,kokoreççi

 

 

0-5

 m2 kadar

53,46.-TL

 

50 m2 den büyük

66,00.-TL

 

Kahvehane

20,00.-TL

 

Çay Bahçesi

35,64.-TL

 

Pastane

30,00.-TL

p)

Kasap-Balık,sakatat,Et ve Tavuk Satışı yapan yerler-Tavuk Döner Satışı yapan yerler,

89,10,- TL

r)

Askeri Birlikler

 
 

Jandarma

178,20 -TL

 

2. Hudut Taburu

445,51.-TL

 

Subay Gazinosu

250,00.-TL

 

Topçu Alayı

1.782,01.-TL

ş)

Hastane

1.782,01.-TL

t)

Su Aboneliği Bulunmayan Mesken (Hane Başı)

10.70.-TL

u)

Huzurevi

356,40.- TL

ü)

Mezbaha

891,01.-TL

v)

Sebze ve meyve satışı yapan yerler

89,10.-TL

 

Bu ücretler aylık olup, su parasıyla birlikte alınır. Ücrete Kdv dahildir. Belediyemize su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinin mükellefiyetlerinin ayrıca tespit edilerek emlak vergisi ve/veya çevre temizlik vergisi sicillerine tahakkukları yapılacaktır.

 

27 Ekim 2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Atık Su Altyapı ve Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

Evsel Katı Atık Ücretlerinin Tahsilatına ilişkin Usul ve Esaslar:

1- 27/10/2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı "Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” in Faturalandırma başlıklı 22 - (1) maddesinin; "Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır." hükmü gereğince atıksu ücretleri su faturaları aracılığı ile tahsil edilecektir.

2- 27/10/2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı "Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" in Hizmet sözleşmesi başlıklı 12 - (1) maddesi; "Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler." İle Faturalandırma başlıklı 22 - (2) maddesi; "Sözleşme, abonenin ve/veya atık üreticisinin hangi hizmetlerden yararlandığını ve hangi tarife türü üzerinden ücretlendirileceğini tanımlar. Hükmü doğrultusunda; "Evsel Katı Atık Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü Md. gereği Ç.T.V beyanında bulunan mükellefler 27/10/2010 tarih 27742 sayılı R.G' de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılır.

3- Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.' a göre takip edilecek ve 51 inci maddesine göre gecikme zammı alınacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri su faturaları ile yapılacak tahsilatlarda fatura son ödeme tarihi diğer tahsilatlarda ise Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihleridir.

4- Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, Bakanlar kurulu kararı ile tespit edilmiş kamu yararına çalışan dernekler ile umuma açık ibadet yerleri ile bunların müştemilatı bu ücret tarifesinden muaftır.

5- 27/10/2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı "Atık su Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" in Halkın Bilgilendirilmesi başlıklı 23. maddesinde;

(1) 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.

 

(2) Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerince hazırlanan raporlar meclis kararlarının duyurulması yöntemi ile halka duyurulur. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur.

 

(3) Yorumların toplanması, yorum verme süresi, atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından uygun bir süreye göre düzenlenir.

 

(4) Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri ücret ve tarifelere ilişkin aldıkları meclis kararlarını diğer meclis kararları gibi duyururlar. Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından halkın atıksu ve evsel katı atık ücret ve tarifeler için görüş ve önerilerini değerlendirildikten sonra yerel gazeteler ve diğer haber alma kaynakları kullanılarak halka duyurulur.

 

          Hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince; Yukarıda belirtilen ücret tarifeleri kesinleşen meclis kararımızı müteakip yapılacak halkın bilgilendirilmesinden sonra 01/01/2019 tarihi itibari ile uygulanmaya başlayacaktır.

 

SONUÇ:

 

         Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince;

 

1- Katı Atık ücretinin m³ başına 1,26-TL olarak belirlenmesine.

 

2- Evsel Katı Atık Ücretinin su aboneliği bulunan konutlardan ve işyerlerinden su faturaları içinde aylık olarak tahsil edilmesine, Su aboneliği bulunmayan konut ve işyerlerinden kategorilerine göre oluşturulmuş tarifelerine Mayıs ve Kasım Ayları dönemi olarak Yılda 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilmesine.

 

3-Kategorilerine göre sınıflandırılarak ücret tarifeleri belirlenen işyerlerinin bu tarifeler üzerinden ücretlendirilmesine.

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyonun almış olduğu karar Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Ad okunmak suretiyle yapılan  oylama sonucunda, 2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.130: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 28.11.2018 tarih ve 88701751-13-2363 sayılı yazısı ile Meclis gündeminde yer alan; ilçemiz Mescit Mahallesi ada:172, parsel:6-7-8-11, ada:690, parsel:1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, ada:691: parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21, ada:1106, parsel:1-24-25, ada:1107, parsel:1-2-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33, ada:1108, parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29, ada:1109, parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20, ada:1110, parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24’te kayıtlı taşınmazların 1 m2 için rayiç bedeli 22.11.2018 tarih 344 sayılı Belediye Encümen kararı ile 20,00 TL olarak belirlenmiş olup, Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde yapısı bulunup 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine göre yapı kayıt belgesi alarak ilgili taşınmazların taraflarına satılmasını talep eden;

1-) 36790278046 T.C. kimlik numaralı Cüneyt DARI’ya ilçemiz Mescit Mahallesi 690 ada 11 parselin (123,50 m2 X 20,00 TL) 2470,00 TL bedelle,

2-) 22057769402 T.C. kimlik numaralı Hasan ÇELİKEZEN’e ilçemiz Mescit Mahallesi 1109 ada 1 parselin (74,14 m2 X 20,00 TL) 1482,80 TL bedelle,

3-) 16189965566 T.C. kimlik numaralı Serhat KALAY’a ilçemiz Mescit Mahallesi 1107 ada 30 parselin (148,37 m2 X 20,00 TL) 2967,40 TL bedelle,

4-) 11012138254 T.C. kimlik numaralı Cafer AKAR’a ilçemiz Mescit Mahallesi 1107 ada 25 parselin (173,37 m2 X 20,00 TL) 3467,40 TL bedelle,

5-) 38011237948 T.C. kimlik numaralı Nazmi KALAYCI’ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 14 parselin (134,53 m2 X 20,00 TL) 2690,60 TL bedelle,

6-) 10700147684 T.C. kimlik numaralı Mehmet ÇİÇEKDAĞ’a ilçemiz Mescit Mahallesi 691 ada 1 parselin (170,38 m2 X 20,00 TL) 3407,60 TL bedelle,

7-) 22951725160 T.C. kimlik numaralı Ahmet DEMİRCAN’a ilçemiz Mescit Mahallesi 691 ada 2 parselin ( 127,92 m2 X 20,00 TL) 2.558,40 TL bedelle,

8-) 42769071556 T.C. kimlik numaralı Cengiz BİÇER’ e ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 5 parselin (225,31 m2 X 20,00 TL) 4.506,20 TL bedelle,

9-) 42730072858 T.C. kimlik numaralı Aykut BİÇER’e ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 4 parselin (427,42 m2 X 20,00 TL) 8.548,40 TL bedelle,

10-) 27928573812 T.C. kimlik numaralı Ahmet ASUTAY’a ilçemiz Mescit Mahallesi 691 ada 14 parselin (166,61 m2 X 20,00 TL) 3.332,20 TL bedelle,

11-) 15751972490 T.C. kimlik numaralı Cavit GÜÇLÜ’ ye ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 21 parselin (171,78 m2 X 20,00 TL) 3.435,60 TL bedelle,

12-) 42772071482 T.C. kimlik numaralı Kıymet BİÇER’ e ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 2 parselin (177,54 m2 X 20,00 TL) 3.550,80 TL bedelle,

13-) 37843243554 T.C. kimlik numaralı Metin KALAYCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 15 parselin (99,56 m2 X 20,00 TL) 1.991,20 TL bedelle,

14-) 37921240918 T.C. kimlik numaralı Yaşar KALAYCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 9 parselin (83,80 m2 X 20,00 TL) 1.676,00 TL bedelle,

15-) 37999238336 T.C. kimlik numaralı Cemal KALAYCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 23 parselin (107,39 m2 X 20,00 TL) 2.147,80 TL bedelle,

16-) 37993238554 T.C. kimlik numaralı Necatin KALAYCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1109 ada 14 parselin (122,10 m2 X 20,00 TL) 2.442,00 TL bedelle,

17-) 24712680640 T.C. kimlik numaralı Erol GEZEN’ e ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 24 parselin (229,10 m2 X 20,00 TL) 4.582,00 TL bedelle,

18-) 14243029858 T.C. kimlik numaralı Osman KALAYCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 20 parselin (108,77 m2 X 20,00 TL) 2.175,40 TL bedelle,

19-) 24703680932 T.C. kimlik numaralı Metin GEZEN’ e ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 18 parselin (102,11 m2 X 20,00 TL) 2.042,20 TL bedelle,

20-) 25393657976 T.C. kimlik numaralı Metin ÇATRAZ’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 172 ada 6 parselin (127,88 m2 X 20,00 TL) 2.557,60 TL bedelle,

21-) 37816244410 T.C. kimlik numaralı Levent KALAYCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 17 parselin (109,22 m2 X 20,00 TL) 2.184,40 TL bedelle,

22-) 21823766072 T.C. kimlik numaralı Adil UPÇİN’ e ilçemiz Mescit Mahallesi 1107 ada 29 parselin (125,36 m2 X 20,00 TL) 2.507,20 TL bedelle,

23-) 10862666948 T.C. kimlik numaralı Recep ENAN’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 690 ada 13 parselin (129,64 m2 X 20,00 TL) 2.592,80 TL bedelle,

24-) 42550078832 T.C. kimlik numaralı Engin ÖGE’ ye ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 10 parselin (118,13 m2 X 20,00 TL) 2.362,60 TL bedelle,

25-) 39439190570 T.C. kimlik numaralı Çetin KARATAŞ’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 11 parselin (85,24 m2 X 20,00 TL) 1.704,80 TL bedelle,

26-) 39010204818 T.C. kimlik numaralı Selahattin GEZEK’ e ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 9 parselin (130,75 m2 X 20,00 TL) 2.615,00 TL bedelle,

27-) 39013204754 T.C. kimlik numaralı Sebahattin GEZEK’ e ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 13 parselin (144,96 m2 X 20,00 TL) 2.899,20 TL bedelle,

28-) 14156032754 T.C. kimlik numaralı Şevki KOÇAN’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 12 parselin (84,65 m2 X 20,00 TL) 1.693,00 TL bedelle,

29-) 24715682016 T.C. kimlik numaralı Uğur KALAYCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 20 parselin (134,21 m2 X 20,00 TL) 2.684,20 TL bedelle,

30-) 26815610548 T.C. kimlik numaralı Emin AKINCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 691 ada 13 parselin (125,86 m2 X 20,00 TL) 2.517,20 TL bedelle,

31-) 32005438106 T.C. kimlik numaralı Çağlayan ÇOLAK’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 691 ada 21 parselin (249,17 m2 X 20,00 TL) 4.983,40 TL bedelle,

32-) 22042769776 T.C. kimlik numaralı Sebahattin YEŞİLUVALI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1109 ada 17 parselin (109,51 m2 X 20,00 TL) 2.190,20 TL bedelle,

33-) 26806610830 T.C. kimlik numaralı Necbettin AKINCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 3 parselin (89,84 m2 X 20,00 TL) 1.796,80 TL bedelle,

34-) 39586185634 T.C. kimlik numaralı Şevki KARATAŞ’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 1106 ada 1 parselin (97,93 m2 X 20,00 TL) 1.958,60 TL bedelle,

35-) 24727680130 T.C. kimlik numaralı Sabahattin GEZEN’ e ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 19 parselin (117,86 m2 X 20,00 TL) 2.357,20 TL bedelle,

36-) 16510954900 T.C. kimlik numaralı Nazmi KALAYCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 7 parselin (86,68 m2 X 20,00 TL) 1.733,60 TL bedelle,

37-) 42619076588 T.C. kimlik numaralı Şevki ÖGE’ ye ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 17 parselin (93,04 m2 X 20,00 TL) 1.860,80 TL bedelle,

38-) 42790070818 T.C. kimlik numaralı Nazmi BİÇER’ e ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 12 parselin (147,73 m2 X 20,00 TL) 2.954,60 TL bedelle,

39-) 16261963138 T.C. kimlik numaralı Bahattin KALAY’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 1106 ada 25 parselin (73,65 m2 X 20,00 TL) 1.473,00 TL bedelle,

40-) 26413623940 T.C. kimlik numaralı Hafize ÇAMUR’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 690 ada 1 parselin (127,96 m2 X 20,00 TL) 2.559,20 TL bedelle,

41-) 16501955282 T.C. kimlik numaralı Nazmi KALAYCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1109 ada 9 parselin (89,10 m2 X 20,00 TL) 1.782,00 TL bedelle,

42-) 39505188302 T.C. kimlik numaralı Metin KARATAŞ’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 4 parselin (90,03 m2 X 20,00 TL) 1.800,60 TL bedelle,

43-) 11546377082 T.C. kimlik numaralı Belgin SAFTAN’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 691 ada 3 parselin (176,76 m2 X 20,00 TL) 3.535,20 TL bedelle,

44-) 26773611946 T.C. kimlik numaralı Okan AKINCI’ ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1107 ada 28 parselin (94,95 m2 X 20,00 TL) 1.899,00 TL bedelle,

45-) 22954725006 T.C. kimlik numaralı Mehmet DEMİRCAN’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 691 ada 5 parselin (178,86 m2 X 20,00 TL) 3.577,20 TL bedelle,

46-) 70669013710 T.C. kimlik numaralı Levent KARATAŞ’ a ilçemiz Mescit Mahallesi 1109 ada 12 parselin (171,09 m2 X 20,00 TL) 3.421,80 TL bedelle,

47-) 38797211996 T.C. kimlik numaralı Sedat GEZEK’ e ilçemiz Mescit Mahallesi 1110 ada 8 parselin (148,78 m2 X 20,00 TL) 2.975,60 TL bedelle,

48-) 26509621270 T.C. kimlik numaralı Hati ÇEMBERLİ’ye ilçemiz Mescit Mahallesi 691 ada 8 parselin (188,88 m2 X 20,00 TL) 3.777,60 TL bedelle,

49-) 11006138482 T.C. kimlik numaralı Yaşar AKAR’a ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 6 parselin (96,71 m2 X 20,00 TL) 1.934,20 TL bedelle,

50-) 36814277222 T.C. kimlik numaralı Kader DARI’ya ilçemiz Mescit Mahallesi 1108 ada 2 parselin (102,81 m2 X 20,00 TL) 2.056,20 TL bedelle, 3194 Sayılı İmar Kanunun geçici 16. maddesine istinaden satılması, Belediye mülkiyetinde olan taşınmazların yukarıda adı geçen hak sahiplerine tapu devirlerinin yapılması, tapu devri yapılan vatandaşlara ilgili taşınmazların belirlenen bedellerini belediyemize ödemeleri için faizsiz tapu devir tarihinden başlamak üzere altı ayda bir, dört eşit taksitte ödenmek suretiyle 24 ay süre verilmesi, devri yapılacak ilgili tapulara satış işlemi ile birlikte belirlenen satış bedeli tutarında faizsiz kanuni ipotek konulması, tapuda alım satım masraflarının Belediyemiz tarafından ödenmesi, tapu devir işlemleri için Belediyemiz Avukatı Erhan EREN’ e yetki verilmesi,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.131: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 05.11.2018 tarih ve 88701751-13-2190 sayılı yazısı ekinde gelen Ercan İHTİYAR’ ın 02.11.2018 tarihli talep dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;   

                 İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi tapuda pafta:131, ada:920 parsel:3 ‘ te kayıtlı taşınmaza ait 06.02.2018 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis Kararı  gereği hazırlatılan F17-d 04-b-lb  1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği paftasının…….UİP numarası ile, F17-d 04-b 1/5000 ölçekli imar plan değişikliği paftasının ……NİP numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden onanması Belediye Meclis Üyesi Muharrem ÖZGEN’ in RED oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile   KABUL edilmiştir. 

MK.132: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 05.11.2018 tarih ve 88701751-13-2190 sayılı yazısı ekinde gelen Kadri TANHAN’ ın 01.11.2018 tarihli talep dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;   

                 İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda pafta:…., ada:403 parsel:16 ‘ dae kayıtlı taşınmaza ait 07.11.2017 tarih ve 85 sayılı Belediye Meclis Kararı  gereği hazırlatılan F17-c 01-a-lc  1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği paftasının…….UİP numarası ile, F17-c 01-a 1/5000 ölçekli imar plan değişikliği paftasının ……NİP numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden onanması mevcudun oy birliği ile   KABUL edilmiştir. 

MK.133: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 27.11.2018 tarih ve 88701751-13-2358 sayılı yazısı ekinde gelen Hasan ÇOBAN’ ın 26.11.2018 tarihli talep dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;   

                 İlçemiz Şehsuvarbey Mahallesi tapuda pafta:131, ada:221 parsel:19 ‘ da kayıtlı taşınmaza ait 04.09.2018 tarih ve 99 sayılı Belediye Meclis Kararı  gereği hazırlatılan F17-a 24-c-ld  1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği paftasının…….UİP numarası ile, F17-a 24-c 1/5000 ölçekli imar plan değişikliği paftasının ……NİP numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden onanması, mevcudun oy birliği ile  KABUL edilmiştir. 

MK.134: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan memur dolu kadro değişiklik cetveli’nin (III Sayılı Cetvel) onanması hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 29.11.2018 tarih, 39617329-00-898 sayılı yazılarının, Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

              Belediyemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan ve 2018 yılı içerisinde hak kazandıkları derecelerini gösteren, çeşitli unvanlardaki memurlara ait, ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli’nin onanması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir. 

MK.135: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan memur boş kadro değişiklik cetvelinin (II sayılı cetvel) onanması konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 29.11.2018 tarih ve 39617329-00-178 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada; 

         

      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Belediyemiz memur boş kadro cetvelinin onaylanması, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.136:  04.06.2013 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen ve yürürlükte olan Uzunköprü Belediyesi Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin görüşülmesi hususundaki Zabıta Müdürlüğü’ nün 29.11.2018 tarih ve 63286656-15-1086 sayılı yazısının   Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

    

T.C.

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zabıta Müdürlüğü

 

 

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI VE TOPLU TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmelik Uzunköprü Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının yolcu taşıma izni verilen (T) serisinden taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile çalışmalarının  belli  bir  düzen  içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organlarının yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam ve Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönetmelik; Uzunköprü Belediyesi sınırları ve mücavir alanları genelinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 75 inci maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddesi ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince, gerçek ve tüzel kişileri, taşımacıları, sürücüleri ve taşımalarda yararlanılan her türlü taşıtları kapsamaktadır. Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Uzunköprü Belediye Başkanlığını,

b) Belediye Meclisi: Uzunköprü Belediye Meclisini,

c) Belediye Encümeni: Uzunköprü Belediye Encümenini,

ç)  Müdürlük: Uzunköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

d) Trafik Zabıtası: Uzunköprü Belediyesi Zabıta  Müdürlüğünü,

e) Meslek Odası: Uzunköprü Şoförler ve Otomobilciler Odasını,

f) Araç Uygunluk Belge Tespiti (Teknik Komisyon): Araçların, Yönetmelik hükümlerinin uygunluğunun denetlenmesinden sorumlu Zabıta Müdürlüğünü,

g) Araç Uygunluk Belgesi: Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yolcu taşımak için kullanılacak araçları, taşımacıları ve sürücüleri, taşımalarda yararlanılan her türlü toplu taşım aracı için bu yönetmelik hükümlerine Zabıta Müdürlüğünce verilen belgeyi, 

ğ) Araç Uygunluk Belgesi Onayı: Zabıta Müdürlüğü incelenerek Araç Uygunluk Belgesi düzenlenen araç için yetkili tarafından verilen onayı,

h) Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat): 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bu yönetmelik ile ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu bulunan araçlara verilen ve aracın işletenini, şoförünü, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını belirten ve bir yıl süre ile geçerliliği olan belgeyi,

ı)  Taşımacı: Yolcuların bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek kişileri,

i) Taşıt: Karayolunda insan taşımak için imal edilmiş motorlu araçları,

j) Yolcu: Aracı kullanan şoför ile araçta bulunanları,

k)Taşıma Sınırı: Aracın trafik tescil belgesinde belirtilen oturma yeri sayısını,

l) Araç: Bu yönetmelik uyarınca kent içinde işletmeci tarafından kullanılan taşıtı,

m) Araç Sürücü Tanıtım Belgesi: Toplu taşıma aracını kullanan kişinin tüm servis hizmeti boyunca kullanırken yakası takmak zorunda olduğu Müdürlüğünce verilen yaka kartını,

n) Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi,

o) Durak: Belediye tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen ve uygun görülen yeri

ö) Taksi: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en çok 4 oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan ticari motorlu aracı, 

p) Ulaşım Komisyonu: 5393 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince kurulmuş bulunan ve görev yapmakta olan ihtisas komisyonunu,

r) Kent: Uzunköprü Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde kalan sahayı,

s) İşletmeci: Kent içinde yolcu taşımacılığı yapan taksi duraklarını çalıştıran kişi veya kuruluşu, 

ş)  Kontenjan: Her durakta çalışan araç sayısını,

t) Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC): Karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan, ticari araçlarda çalışan şoförlerin almaları zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ticari Plakanın Verilme Usul ve Esasları, Taksi Durağı Açma ve Çalıştırma İzni Müracaatı, Taksi Duraklarında Çalışacak Araçların Sayılarının Tespiti

Ticari Plakanın Verilme Usul ve Esasları

MADDE 4 – Ticari plaka, Edirne Valiliği İl Trafik Komisyon Başkanlığı’nın 12.08.1988 ve 1988/04 komisyon kararı ile ilçemize 6000’den 7499’a kadar T plakası tahsil edilmiştir.

                     İlk defa Ticari Taksi plakası alacaklar için 03/05/1986 tarih ve 19096  sayılı Bakanlar Kurulunun Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı doğrultusunda 2286 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.   

 

Taksi Durağı Açma ve Çalıştırma İzni

MADDE 5 – Şehrimize ait İmar planları ve kadastro paftaları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde 04.09.2012 tarih ve 104 sayılı Belediye Meclis Kararı ile şehrimizde 14 adet ticari taksi durak yeri belirlenmiş, ayrıca 04.06.2013 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis Kararı ile   kabul edilerek yürürlüğe giren Uzunköprü Belediyesi Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliğinin 5. Maddesi doğrultusunda 18.09.2013 tarih ve 632 sayılı Belediye Encümen kararı ile önceleri faal olan Depo Taksi Durağı faaliyete geçirilmiştir. 11 adet ticari taksi durağı faal durumda olup, yeni taksi durağı açma ve faal durumda olmayan taksi duraklarının faaliyete geçirme yetkisi mevzuat hükümleri çerçevesinde Belediyemize aittir.

Taksi Duraklarında Çalışacak Araçların Sayılarının Tespiti

MADDE 6 – a)Yeni kurulacak olan veya faaliyette olan taksi duraklarında çalışacak araç sayısı 5 ile 15 arası araç sayısı ile sınırlıdır.

 1. b) Durakta faal araç sayısı 5’ten az olduğu takdirde Zabıta Müdürlüğünün raporu doğrultusunda Belediye Encümenince mevcut durakta araç sayısının yeterli sayıya ulaşması için 6 aylık periyotlar halinde Bakanlar Kurulunun Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı doğrultusunda 2286 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale yapılır.
 2. c) Durakta faal araç sayısı 5 e tamamlanmadığı takdirde mevcut durağın kapatılarak faal olan ticari taksilerin en yakın durağa nakledilmesi veya farklı duraklarda çalıştırma yetkisi Belediye Encümenine aittir.
 3. d) Taksi durak yeri değişikliklerine ilişkin kararı durak hak sahiplerinin muvafakatı olmadan Zabıta Müdürlüğü’ nün ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün tespit edeceği yer ile ilgili rapora istinaden Belediye Encümeni tarafından alınacak karar doğrultusunda uygulamaya konulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma İzin Belgeli Taksiler ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi İle İlgili İşlemler

Taşıma İzin Belgeli Taksiler

MADDE 7 – İlk Defa Taşıma İzin Belgesi Alacak Taksi Sahiplerinin Başvuru Şartları:

a) Dilekçe: Dilekçede ikametgâh adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, şase numarası, kaç kişilik olduğu

b) Trafik tescil belgesi (ruhsat).

c) Yer Bildirim Formu (Arkasında, muhtarlık tarafından en az 5 yıl merkez ilçe sınırları içinde oturduğuna dair yazının olduğu Nüfus Müdürlüğünden alınmış yer bildirim formu).

d) Taksi şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak ve Uzunköprü Vergi Dairesinden taksi ile ilgili faaliyeti olduğuna dair mükellefiyet kaydı.

e) Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi ve ferdi kaza koltuk sigortası,

f) Sosyal güvenlik kaydı.

g) B sınıfı veya üstü sürücü belgesi.

h) İlk başvuru esnasında araçlarda 5 yaş (Fabrikadan imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla) şartı aranır. Ticari plaka devirlerde araç yaşı olarak 10 yaş şartı aranır. Araçlar trafiğe çıktığı tarihten itibaren 15 yıldan sonra yenilenmek zorundadır.

i) (T) Serisinden ticari plaka almış, faaliyette olan ve 15 yaş sınırını doldurup yaşı tutmayan ticari taksilerin sahiplerine, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren araçlarını 5 yaş’a uygun hale getirmeleri için 90 (doksan) gün araç değiştirme suresi verilir. Bu süre sonunda araç değişimine gitmeyen ticari taksi sahiplerine Zabıta Müdürlüğünce çalışma ruhsatı düzenlenmez. Ruhsatsız olarak çalıştığının tespiti halinde araç bağlanır ve Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber Belediyemize ait Yeddi Emin Otoparkına çekilir. 1 yıl sonra ticari taksi plakasının İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil bürosunda faal durumdan düşürülmesi için Zabıta Müdürlüğü birimince Belediye Encümenine yazı yazılır. Encümen Kararı ile faal durumdan düşürülmesine karar verilen Ticari taksi plakasının İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil bürosunda faal durumdan düşürülmesi için Zabıta Müdürlüğü birimince İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürosuna yazı yazılır.

j) Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı sahibi ve Ticari Taksi Plakası sahiplerinin 65 yaş ve altında olması gerekir. 65 Yaş üzerinde olan ticari taksi plakalı araç sahiplerine çalışma ruhsatı düzenlenmez. Adlarına çalışma ruhsatı düzenlenebilmesi ve Ticari taksicilik faaliyetine devam edebilmeleri için gerekli şartları taşıyan şoför çalıştırmak zorundadırlar. Bu durumda kişilere durumunu yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye Encümen Kararı ile en çok 2 (iki) iki ay süre verilir ve bu süre içerisinde taşıma izni geçici olarak askıya alınır, taksinin durakta çalışmasına izin verilmez. Çalıştığının tespiti halinde araç bağlanır ve Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber Belediyemize ait Yeddi Emin Otoparkına çekilir. 1 yıl sonra ticari taksi plakasının düşürülmesi kararı için Belediye Encümenine yazı yazılır. Encümen kararı ile faal durumdan düşürülmesine karar verilen ticari taksi plakasının İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil bürosundan da  faal durumdan düşürülmesi için Zabıta Müdürlüğü birimince İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil bürosuna yazı yazılır.

 

 

Çalışma Ruhsatı Verilmesi İle İlgili İşlemler

MADDE 8 – Taşıma İzin Belgesi alacak taksi sahipleri iş bu yönetmelik hükümlerine ve yetkili kurullarca alınacak kararlara uymakla yükümlüdürler. Taksi sahipleri, bir tek araç için taşıma izin belgesi (ruhsat) alabilirler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşımacının Yükümlülükleri

 

Taşıma İzin Belgeli Taksi ve Durak Hakkı Devir Alınması ile ilgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar

MADDE 9 – Toplu taşıma izin belgesi (ruhsat), trafik tescil ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahiplerine verilir.

Taksi duraklarında devir işlemi için durak ve çalıştırma ruhsatı hakkını devreden ile devir alanın karşılıklı dilekçe ile Belediye Encümenine gönderilmek üzere Zabıta Müdürlüğü’ne müracaatları gereklidir.

Müracaat sahipleri Belediye Encümenince devir onaylanıp Zabıta Müdürlüğünden uygunluk yazısı aldıktan sonra aracın noter satışını ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarından devrini yapabilirler.

Uygunluk yazısı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;

1) Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli Olarak Almak İsteyenler (Devir):

a) Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir. Kişi bu talebini başvuru dilekçesinde aracın sadece ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri belirtmek zorundadır.)

b) Şoförlerin; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olması,

c) Şoförlerin, "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC)" ne sahip olması,

d) Yer Bildirim Formu (Arkasında, muhtarlık tarafından en az 5 yıl merkez ilçe sınırları veya köylerde oturduğuna dair yazının olduğu Nüfus Müdürlüğünden alınmış yer bildirim formu.)

e)  Savcılıktan Adli Sicil Kaydı: Yüz kızartıcı (hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, irtikap (kötülük etme, rüşvet alma, yiyicilik), zimmet, ve kaçakçılık yapma suçlarından sabıkalı olmamak.

f) Durak Yönetiminin devir için salt onay çoğunluğa ait karar fotokopisi.      

 

            Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hakkı sahipleri, taksi durak sıra hakkında adına tescilli (kayıtlı) araç çalıştırmak zorundadır. T plakalı ticari aracını plakası haricinde satıp, sadece ticari plaka hakkını (durak hakkını) elinde bulunduran hak sahipleri 60 (altmış) gün  içerisinde aracını yenileyip hatta sokmaz ise ticari plakası ve durak hakkı ile ilgili gerekli izinler iptal edilip hakkını kaybetmiş sayılır.

Veraset Yolu İle İntikallerde Aranan Şartlar

MADDE 10 – Taksi durak hakkı, ticari plaka  hakkının veraset yolu ile intikallerinde;

a) Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan taşıt sahibinin ölümü halinde, mirasçıları tarafından en geç 6 ay  içinde mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş motorlu araç tescil belgesinde belirtilen mirasçılardan sadece birinin adına diğer mirasçıların hepsinin onay verme şartı ile toplu taşıma izin belgesi düzenlenir. Toplu Taşıma izin belgesi düzenlenecek mirasçının, ilgili yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir.

b) Toplu taşıma izin belgesi alan mirasçı kendi adına trafik tescil ruhsatı çıkardıktan sonra toplu taşıma izin belgesini başka bir şahsa devir etmek istediğinde, yönetmelik koşullarına uymak ve belediyeden izin almak suretiyle  devir işlemini yapabilir.

c) Mirasçı veya mirasçılardan birinin yasal süresi içerisinde (6 ay), başvurması ve kendi adına toplu taşıma izin belgesi düzenlenmesi durumunda Devir ve Temlik Ücreti alınmaz. Araç daha sonra bir başka şahsa devir edildiğinde Devir ve Temlik Ücreti alınır.

 

İcra Yolu ile Satış

MADDE 11 – Toplu taşıma izin belgeli aracın icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin toplu taşıma izin belgesi alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve ilgili yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ve temlik ücretini ödemesi ve yönetmelik hükümlerine durumunun uyması halinde, yeni sahibine toplu taşıma izin belgesi verilir.

 

Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar

MADDE 12 – Taksi çalıştırma ruhsatı hakkı sahipleri;

a) Taksi sahibi aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatını, faturasını, sigorta poliçelerini ekleyerek Zabıta Müdürlüğüne başvurur. Zabıta Müdürlüğü evrakların eksiksiz olması koşulu ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil bürosuna uygunluk  yazısı yazar.

b) Araç değişikliğinde mevcut yönetmeliklerdeki (5) yaş şartı aranır.

 

Onarım İzni İçin Uyulacak Kurallar

MADDE 13 – Çalışmalarını durdurmak zorunda kalan toplu taşıma izin belgeli taşıt sahipleri kaza, tamir, yangın gibi hallerde mazeretlerini 10 gün içerisinde yazılı olarak Belediyeye bildirmek zorundadırlar. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çalışmasını durdurduğunu bildirenlere Belediye Encümenince 1 (bir) ayı geçmemek üzere onarım süresi tanınır. Bu süre kişinin talebi üzerine Belediye Encümen kararı ile ve mücbir sebepler karşısında 2 (iki) ay daha uzatılabilir. Yine bu süre sonunda aracını sefere koymayan veya yeni araç alarak toplu taşıma izin belge değişikliğini yaptırmayanların izin belgeleri (ruhsatları) Zabıta Müdürlüğü birimince tutulacak tutanağa istinaden Belediye Encümen kararı ile iptal edilir, karar araç sahibine tebliğ edilmek şartı ile, araç Belediye Yeddi Emin otoparkına çekilerek faaliyetten men edilir.

Süre sonunda aracını uygun hale getiren ticari taksi sahipleri çalışmalarına devam eder, yeni araç almak suretiyle ticari taksicilik faaliyetine devam edeceklerin çalışma ruhsatları güncellenerek çalışmalarına müsaade edilir.

 

 

Taksi Sahibi Haricinde Şoför Çalıştırılma Kuralları ve Taksinin Taşıması Gerekli İşaretler

MADDE 14 –  Toplu Taşıma İzin Belgesi verilen araçlarda;

A) Araç Sürücüleri ilgili hükümler;

a) Ticari taksi sahipleri Belediyeden  “ Taşıma İzin Belgesi” alırken Şoför Tanıtım Kartını da almak zorundadır.

b) Taksilerde çalışacak personel, Şoförler Odası tarafından onaylanan kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinmek zorundadır.

c) Araç sahibi çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur, ve yerine getirmek zorundadır.

d) Taksi çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletici-sürücü kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye ruhsat sahibine rucuu eder. Belediye ve Emniyet Trafik Para Cezaları işleticiye aittir.

e) Belediye, taksi çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir.

f) Taksilerde çalışacak personel kanuni çalışma saatlerini geçmeyecek şekilde çalışacaktır.

B) Çalışma ruhsatı verilen taksi araçlarında aranacak şartlar;

a) Taksi aracı tek tip olarak sarı renk kodunda boyanacaktır. Araçlarını sarı rengin tonları veya farklı renklerde boyatan araç sahiplerine bu aykırılığı gidermeleri için Zabıta Müdürlüğünce 1 (bir) ay süre verilir. Verilen süre sonunda yapılacak kontrolde araç sahibi tarafından aykırılığın giderilmediğinin Zabıta Müdürlüğü birimince tespit edilmesi halinde, tutulacak tutanağa istinaden uygun hale gelene kadar Belediye Encümen kararı doğrultusunda  araç faaliyetten men  edilir. Karar ticari taksi sahibine tebliğ  edilir.

b) Taksi aracının ön kapıları ve tavanında plaka numaraları (Durak adı ve durağın kayıt numarası) Yazı ebadı standartlarına  uygun olarak yazılacaktır.

c) Aracın üst kısmına ışıklı “Taksi” olduğunu gösteren tabela yapılması zorunludur.

d) Takside şoför dahil yolcu kapasitesinin en çok 4+1 olması zorunludur. (Karayolları Trafik Kanunu Hükümlerine göre yolcu taşıması artırılan taksilerle ilgili uygulama yetkileri Belediye Trafik Komisyonuna aittir.)

e) Taksimetrenin müşterinin rahatça görebileceği bir yere monte edilmesi gereklidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulama ile İlgili Genel Esaslar

 

Taksi Durak Temsilciliği

MADDE 15 – Durak Temsilcisi, Belediye ile Durak ve Durak Sıra Hakkı Sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir.

Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek Odası ve Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirilecektir.

Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

Taşıma İzin Belgeli Taksi Araç Sahiplerinin Ödeyeceği Ücretler:

MADDE 16

a) Belediye Meclisince kabul edilen yıllık çalışma izin ücretlerini, ticari taksi sahipleri Ocak ayında peşin olarak Belediye Veznesine ödemek zorundadır.

b) Taşıma İzin Belgeli Taksi Sahipleri kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için Taşıma İzin Ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez.

c) Taşıma İzin Belgeli Taksi Sahipleri devir ve satıştan dolayı Belediye Encümenince belirlenen “Devir ve Temlik Ücretini”  Belediyeye ödemek zorundadır.

d) Devir alınan  ticari taksi plakası devir alınan tarihten itibaren 3 yıl süre ile başka bir şahsa devir yapılamaz.

Taşıma İzin Belgeli Taksi Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi

MADDE 17 – İş bu Yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek taşıma araçları hakkında tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin takibi için Mali Hizmetler Müdürlüğü, ruhsat işlemlerinin   takibi için Zabıta Müdürlüğünde ayrı ayrı dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile tembihname hükümlerinin takibi Zabıta Müdürlüğünce yürütülür.

Ceza Vermeye Yetkili Kurullar

MADDE 18 – Taşıma Araçları sahipleri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 1608 sayılı Kanun Hükümleri uygulanır. Zabıta Müdürlüğünce düzenlenecek tutanaklara istinaden Belediye Encümenince verilen İdari para cezaları ile Ticaret ve sanattan men kararları Zabıta Müdürlüğünce tatbik edilir. 

Tembih ve Yasaklar İle Ceza Hükümleri

MADDE 19 – Toplu Taşıma İzin Belgesi verilen taşıma araçlarında;

 

 • 1) Bu yönetmelik kapsamına giren taşıma araçları Belediyeden Taşıma İzin Belgesi almadan çalışma yapamazlar.
 • 2) İstiap haddinden fazla yolcu taşınması yasaktır.
 • 3) Taksi sahipleri ve şoförleri Belediyece konulan işaret ve levhalara uymak zorundadırlar.
 • 4) İzin verilen yazı ve levhalar haricinde taksi içinde ve dışında yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.
 • 5) Taksinin servis taşımacılığı yapması yasaktır.
 • 6) Trafik akışını engelleyici şekilde taksi sevk ve idaresi yasaktır.
 • 7) Taksi içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı Kanun gereği araç içerisinde “Sigara İçilmez” ibareli levha asılması zorunludur.
 • 8) Taksi yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Gidecekleri yere kadar yolcularını götürmek zorundadır.
 • 9) Taksi Yönetmeliğinin maddelerindeki hükümlere uyulması zorunludur.
 • 10) Kazaya uğramış aracın tamir edilmeden hasarlı şekilde çalışmaya devam etmesi yasaktır. Kaza durumunun Yetkili İdare olan Belediyeye bildirilmesi şarttır.
 • 11) Taksi sahipleri; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Ulaşım Komisyonunun aldığı kararlara uymak zorundadırlar.
 • 12) Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.
 • 13) Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin                 yırtık ve kirli olmaması zorunludur.
 • 14) Tamir edilmesi gerekli araçlar için 13 üncü maddede belirtilen hükümlere uyulması zorunludur.
 • 15) Belediye Encümen kararı olmadan taşıma araçları satılamaz, devredilemez.                 
 • 16) Kendi durağı harici başka durakların içine giren Taksi şoförlerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yasal işlem yapılır.
 • 17) Taşıma İzin Belgesini araçta görünür bir yerde asılı bulundurmak zorundadır.

Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye Tembih ve Yasağı olarak düzenlenmiştir. 19 uncu madde hükümlerine aykırı hareketler nedeniyle, aynı takvim ayı içinde üç kez işlem yapılması halinde 1608 sayılı Yasa Hükümlerine göre 3 ile 15 gün arasında meslek ve ticaretten men cezası uygulanır. Aynı takvim yılı içinde üç kez meslek ve ticaretten men cezası verilen taksinin taşıma izin belgesi, takvim yılı sonu beklenmeksizin Encümen kararı ile iptal edilir.

 

Şikayetlerin Değerlendirilmesi

MADDE 20 – Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Belediye Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunundaki işletenin ve araç sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında vuku bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; bu madde hükümleri ile bu Yönetmelikteki diğer hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikayetler Zabıta Müdürlüğünce değerlendirilir.

Duraklarda ve Araç İçinde Uyulacak Kurallar

MADDE 21 – Araç içinde işletmeci, sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

a) Durakta çalışan esnaf; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmayacaktır. Bulundukları takdirde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince haklarında yasal işlem yapılır.

b) Alkollü içki ve uyuşturucu ve sair maddeler kullanan çalışanların, söz konusu maddeleri kullanarak, durağa  gelmesi ya da araç kullandığının tespit edilmeleri halinde Belediye Encümenince bu kişilere ilk tespitte, duraktan 60 gün uzaklaştırma, suçun ikinci kez tekrarı durumunda 120 gün, üçüncü kez tekrarında durak hakkı üyeliği ile birlikte duraktan ihraç edilirler ve hiçbir hak talep edemezler.

c) Yolcunun beraberinde taşıdığı bagajdan 60 kiloya kadar olandan ayrıca bagaj ücreti  alınmaz.

d) Duraklardaki telefon, elektrik, su, kira v.s. giderler karar defterinde ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup, durağa yeni kayıt olanlarda eşit hakka sahiptirler. Hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar. Mevcut duraklardaki telefon numarasının durak adına tescil edilmesi, edilemiyorsa yerine durak adına tescilli yeni bir telefon numarasının en fazla 15 (on beş) gün içerisinde sağlanması gerekmektedir.

e) Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levhanın durak önüne, şoförlerin adı,  soyadı ve resimlerinden oluşan panonun durak içersinde görünen bir yere asılması zorunludur.

f) Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri durakta en az 2 (iki) araç çalışması koşuluyla nöbet çizelgesi yapmak ve  uygulamak zorundadır. 

g) Belediyemiz ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren taksi duraklarında gece 23.00 ten  sabah 07.00’a  kadar 1 adet nöbetçi taksinin bulundurulması zorunludur.

Yolcular ile İlişkiler

MADDE 22 – Sürücüler yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

a) Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun   eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkolü ya da akli dengesinin yerinde olmaması, sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurularak, Belediye Zabıtası ve Emniyet Müdürlüğünün  müdahalesi beklenecektir.

b) Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her ne sebeple olursa olsun hakaret ettiği tespit edilen çalışma izin belgesi sahibine, şoför çalıştırıyorsa şoförüne Belediye Encümenince  15 (on beş) duraktan uzaklaştırma ve idari para cezası uygulanır.

c) Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır.

Sürücü, İşletmeci ile Belediye İlişkileri

MADDE 23  –  Sürücü ve işletmeciler;

a) Sürücüler ve işletmeciler arasındaki ilişkilerde, tarafların birbirleriyle;

            1) Münakaşa etmeleri halinde; İlgili araçlar Belediye Encümen Kararı ile 7 (yedi) gün seyrüseferden men edilir. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde iki katı arttırılarak uygulanılır.

            2) Fiziki şekilde kavga etmeleri halinde; ilgili araçlar Belediye Encümen Kararı ile 15 (on beş) gün seferden men edilir. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde iki katı arttırılarak uygulanılır.

b) Sürücü, yardımcı ve işletmeciler Belediye Zabıta Müdürlüğünün bu yönetmelik çerçevesinde verdiği talimatlara uymak zorundadır. Denetimle ve uyarılarla ilgili olarak Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlilerine ve yetkililerine karşı (a) bendinde belirtilen eylemlerde bulunanlara, belirtilen cezalar  % 100 arttırılarak uygulanılır.

Hareket Tarife ve Saatleri

MADDE 24 – Her Taksi, Belediyece belirlenen kendilerine ait  durak yerinde park ederek bekleme yapabilir. Duraklarda, hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre uygulanır.

Ceza ve Hizmet Bedeli Ödemeyenler

MADDE 25 – Bu yönetmelik hükümlerine aykırı  hareket  edenler hakkında  düzenlenen  tutanaklar  Encümence değerlendirilerek gerekli para cezaları veya seferden men cezaları Belediye Encümenince verilir.

Müracaat Süreleri

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren karar defterinde adı geçen araç şoförlerinin adlarına çalışma ruhsatı düzenlenmesi için evraklarını 1 hafta içerisinde tamamlayıp dosyalayarak durak başkanına, durak başkanı da dosyaları eksiksiz olarak Belediyemize  teslim etmek zorundadır.

Belediyeden, Taşıma İzin Belgesi almadan çalıştığı tespit edilen araçlar hakkında, 1608  sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun Hükümleri çerçevesinde 3-15 güne kadar trafikten men cezası verilerek araç otoparka çekilir.

İşleticilere Ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler

MADDE 27 –

a) Taksi Durak Hakkı sahibi işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları ilk başvurularındaki ikametgah belgelerinde yer alan adrese ve taksi duraklarına yapılır.

b) İşleticilere bildirimler kendilerine şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliğinden dolayı bir ay içinde bildirim yapılamadığı takdirde sorumluluk, adres değişiklik bildirimini yapmayan işleticinindir.

c) Müdürlükte adresi bulunmayan işleticilere tebligat kanunu hükümlerince bildirim yapılır.

Belirtilmeyen Hususlar

MADDE 28 –

a) (T) plakalı ticari aracını plakası haricinde satıp, sadece ticari plaka hakkını elinde bulunduran işleticiler, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde aracını yenileyip faaliyete geçmez ise, ticari plakası ve durak hakkı ile ilgili izinleri Belediye Encümen kararı ile iptal edilir.

b) (T) plakalı aracını plakası haricinde satmış fakat, ticari plakasını Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürosunda faal durumdan düşürmemiş olan ticari taksi sahipleri bu Yönetmelik Yürürlüğü girdiği tarihten itibaren modeli tutan 5 (beş) yaş araç alma şartı ile, 6 (altı) ay içerisinde aracını yenileyip faaliyete geçmek zorundadır. Bu durumda olan ticari taksi plakası sahiplerinin hangi duraklarda çalışacağına Belediye Encümeni karar verir.      

 

 

Yürürlük

MADDE 29 – Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümler Uzunköprü Belediye Başkanı adına, Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür.

               Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

               Gerekli görülen bazı maddelerine yapılan ilaveler ile yeniden düzenlenen Uzunköprü Belediyesi

Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği’nin onanması ve yürürlüğe girmesi mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.137: Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 19.11.2018 tarih 62155231/12-891 sayılı yazısı ekinde gelen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün 12.11.2018 tarih ve 81715195-349-E.21590239 sayılı   yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

                Mülkiyeti Belediyemize ait pafta:126 ada: 635, parsel: 1 de kayıtlı bulunan çay bahçesi’nin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi gereğince her türlü bakım, onarım, elektrik ve sair giderlerin Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce karşılanması koşulu ile aylık 750.00 TL bedel karşılığında 1 yıl süre ile çay bahçesi, park, tüm okulların sergi, gösteri ve eğlence etkinliklerinde kullandırılmak üzere tahsisine;  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir. 

MK.138: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ nün 22.11.2018 tarih ve 96810129/72 sayılı  yazısı ekinde gelen Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’ nin  onaylanması konusunun görüşülmesi  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

                

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç;

MADDE 1

- Bu yönetmelik UZUNKÖPRÜ Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

Kapsam;

MADDE 2

- Bu yönetmelik UZUNKÖPRÜ Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde çalışanları, çalışanların görevlerini ve çalışma esaslarını kapsar.

Yasal dayanak;

MADDE 3

-  Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarihli ve 2015/8 nolu Genelgesi ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar;

MADDE 4

- Bu yönetmelikte geçen;

- Belediye: UZUNKÖPRÜ Belediyesini,

- Başkanlık: UZUNKÖPRÜ Belediye Başkanlığını,

- Başkan: UZUNKÖPRÜ Belediye Başkanını,

- Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

- Muhtar Bilgi Sistemi: İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini elektronik ortamda ilgili valilik ve belediyelere aktarılmasını sağlayan sistemi,

- Müdürlük: Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü,

- Müdür: Muhtarlık İşleri Müdürünü,

- Personel: Müdürlük emrinde görevli Memur ve diğer çalışanları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık ve Örgütlenme Yapısı;

Kuruluş ve bağlılık;

MADDE 5

- UZUNKÖPRÜ Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesi ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kurulmuştur.

- UZUNKÖPRÜ Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ilgili Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

Örgütlenme yapısı;

MADDE 6

- Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibidir:

-Müdür

-Muhtarlık İşlemleri Birimi

-İdari İşler Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görev, Yetki ve Sorumluluk;

Müdürlüğün görevleri;

MADDE 7

- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki görevleri yapar;

-Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin kuvvetli ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla muhtarlara ait bilgileri kayıt altına almak,

-Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda gelen başvuruları (şikâyet, istek, ihbar, görüş ve öneri) almak, ilgili birimlere iletmek, başvuruların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

-Muhtarlardan gelen başvurulara 15 gün içerisinde Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların tanımlanmış mail adreslerine elektronik posta ile bu cevabı bildirmek,

-Muhtarlardan gelen başvurulardan, yerine getirilenlerin ve yerine getirilmeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

-İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere mevcut başvuruları sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda raporlamak; toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesini, belediye başkan yardımcısının bilgisi dâhilinde sisteme işlemek,

-Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

-Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

-Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak,

-Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

-Sorumluluğu altındaki işler ile ilgili mal ve hizmet alımları için kamu ihale mevzuatına göre gerekli çalışmaları yürütmek, bu kapsamda teknik ve idari şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

- İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak,

- Müdürlük bünyesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını ve işlem süreçlerini belirlemek, iş akış şemalarını hazırlamak,

-Yürüttüğü faaliyetler sırasında Belediye Müdürlükleri ve diğer Kurum ve Kuruluşlarla etkin ve verimli bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,

- Kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,

- Belediye Başkanı veya bağlı Başkan Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak, Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları;

MADDE 8

- Müdürün görev ve yetkileri;

-Bu yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin tam, zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

-5018 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Müdürlüğün bütçesini yapmak ve harcama yetkilisi sıfatıyla uygulamak,

-Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek, bu kapsamda 4734 sayılı Kanuna göre ihale yetkilisi olarak görev yapmak,

-Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

-Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

-Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerini kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek, hizmetin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

-Müdürlük çalışmaları sırasında yapılan tüm idari işlemlerin, yasalara, çalışma ilke ve koşullarına uygun olarak yürütülmesini denetlemek, gerekli emir ve talimatları vermek,

-Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

- Müdürlük çalışanlarına teslim edilen kamu mallarının ve malzemelerinin tasarrufla ve özenle kullanılmasını denetlemek,

-Başkanlık Makamınca veya Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.

- Müdürün sorumlulukları;

- Muhtarlık İşleri Müdürü, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Muhtarlık işlemleri biriminin görevleri;

MADDE 9

- Birimin görevleri şunlardır;

- Muhtarların gerek Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden gerek ise diğer yollardan yaptığı her türlü başvuruları almak ve buna bağlı tüm işlemleri, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ve Müdürün talimatı doğrultusunda yürütmek ve yasal süresi içerisinde işlem sürecine ilişkin ilgilisine bilgi verilmesini sağlamak,

- Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

İdari işler biriminin görevleri;

MADDE 10

- Birimin görevleri şunlardır;

-“Standart Dosya Planı” çerçevesinde; Müdürlüğe intikal eden ya da Müdürlükten çıkan her türlü evrakın kaydını tutmak, bu evrakların arşivini oluşturup takibini yapmak,

-Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

- Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

- Müdürlüğün yıllık bütçesini, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

-Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

- İdari İşler Birimi görev ve çalışmaları yönünden Müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Son Hükümler;

İmza yetkilisi;

MADDE 11

-  Müdürlük iş ve işlemlerinin yürütülmesinde müdürden sonra gelmek, müdüre karşı sorumlu olmak ve sınırları belirtilmek üzere müdürün teklifi ve başkanlık makamının onayı ile imza yetkilisi görevlendirmek.

- Müdürlük, yazışmalarını “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Başkanlıkça yürürlüğe konulan “İmza Yetkileri Yönergesi” hükümleri çerçevesinde yapmak.

Yönetmelikte yer almayan hususlar;

MADDE 12

- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine ve Başkanlık talimatlarına uyulur.

Yürürlük;

MADDE 13

- Bu yönetmelik, UZUNKÖPRÜ Belediye Meclisince kabul edildikten sonra belediye internet sitesinde ilan edilmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme;

MADDE 14

- Bu yönetmelik hükümlerini UZUNKÖPRÜ Belediye Başkanı yürütür.

                Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’ nin hazırlandığı şekilde onaylanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

MK.139:  Başkanlık Makamı’ nın 26.11.2017 tarih ve 880 sayılı yazısı  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

    4688 sayılı Kanuna istinaden; Belediyemizde 657 sayılı DMK’ ya tâbi çalışan memurlar ve 5393 sayılı Kanunun 49’uncu maddesine göre memur norm kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan personel ile Belediye Başkanlığı arasında imzalanacak, 2019 yılı toplu sözleşmesi için Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ e yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.140: Harmanlı Köy Muhtarlığı ’nın 27.11.2018 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Harmanlı  Köyü ilk ve ortaöğretim okul bahçesinde kullanılmak üzere, 3 adet piknik masası ve 3 adet bank’ ın yapılarak ilçemiz Harmanlı Köyü Muhtarlığı ’na teslim edilmesi,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.141: Su işleri Müdürlüğü’ nün 30.11.2018 tarih ve 18834116-41-198 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;   

                 İlçemizde yapımı devam eden içmesuyu inşaatı için kullanılan kredinin ilave işler, fiyat farkı ve K.D.V.  bedelleri dikkate alındığında yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Bu doğrultuda projenin tamamlanabilmesi için İller Bankası A.Ş.’ den kullanılan mevcut krediye ilave olarak 2.150.000,00.-TL. (ikimilyonyüzellibin) kredi kullanılması, kredi kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ e yetki verilmesi; mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.142:   Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 04.12.2018 tarih ve 62155231-12-96 sayılı yazısı ekinde gelen Uzunköprü Musiki Derneği’ nin 25.10.2018 tarihli  dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada; 

             

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Musiki Derneği’ne, faaliyetleri sürdürebilmeleri  için 2,000,00.-TL. (İkibin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.     

 

 Av.Enis İŞBİLEN  Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü