Uzunköprü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

BİRİM MÜDÜRÜ
Rıza ŞEVİK

İLETİŞİM

Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 43 ( Dahili – 1087 ) 
 imarsehircilik@uzunkopru.bel.tr

GÖREVLERİ

– Arazinin halihazır kullanım biçiminin saptanması,
– Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özellikleri dikkate alınarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerinin belirlenmesi,
– Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarının belirlenmesi ve bunun haritalar üzerinde işaretlenmesi,
– Yapılaşmanın sürekli izlenerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesinin sağlanması,
– Aykırı davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımların uygulanarak aykırılıkların giderilmesinin sağlanması,
– Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yapılarak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesinin sağlanması,
– Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler alınması,
– Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirilmesi,
– Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanların gözden geçirilmesi ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gidilmesi,
– Çalışma planlaması yapılması, yıllık ve aylık planlar yapılması, çalışmalardan sorumlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtilmesi,
– Çalışma sonucunda raporlama sistemi oluşturulması, görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumunun açıklanması,
– Çalışmalarda elde edilen ilerlemelerin değerlendirilmesi için dönemsel eşgüdüm toplantılarının düzenlenmesi,
– Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirilmesi,
– Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyerek yönetimle ilişki kurabilmelerinin sağlanması,
– Başvuru sahiplerine yol gösterici olması bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren bir kılavuz bastırılması,
– Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutulması,
– Belediye sınırları içinde süregelmekte olanhızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı denetim altına alması ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirilmesi,
– Kentsel altyapı eksikliklerinin giderilmesi,
– Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla yükseltilmesi görevlerini yürütür.