Uzunköprü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

BİRİM MÜDÜR
Uğur PARAN
İLETİŞİM

Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Caddesi no:160
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 08 ( Dahili – 1114 ) – Faks: 0284 513 83 23
 malihizmetler@uzunkopru.bel.tr

MALİ HİZMETLER GÖREVLERİ

– Belediyeye ait gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek,
– Gerektiğinde tahsilat iadelerini gerçekleştirmek, 
– Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
– Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,
– Diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,
– Belediyeye ait taşınır ve taşınmazların kiralanması , satışı ve takiplerinin yapılması, mali rapor ve tabloları düzenlemek ve ilgili Kurumlara bildirmek,
– Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
– Muhasebe kayıtlarını usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması sağlamaktır.
– Müdürlüğümüze bağlı servisler; Muhasebe Servisi, Emlak servisi, İcra Servisi, Tahsilat ve Tahakkuk Servisi ile Terminal Tahsilat Noktası’dır.

DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ GÖREVLERİ

– Uzunköprü Belediyesi bağlı Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal ve / veya hizmet satınalma işlemlerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı kamu İhale kanununa uygun olarak alımını yapmak ve yaptırmak,
– Müdürlüklerden gelen mal veya hizmet alım taleplerinin yaklaşık maliyetleri ihale kanununa göre araştırılıp tespit edip alım yapmak,
– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu amacı politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılması için mevzuatlar çerçevesinde alım yapmak ve yaptırmak,
– Araç ve İş Makinelerinin bakım onarım için gerekli yedek parça ve malzemelerinin alınmasını sağlamak,
– Belediyenin araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve yağ ihtiyacını, binaların ısınma ihtiyacı olan fuil-oil yakıtının temini ve tedarikini yapmak,
– Araç ve İş makinelerinin en kısa sürede ve en düşük maliyetle bakım onarımlarının atölyede veya serbest piyasada yaptırılması için gerekli çalışmaları planlamak ve yürütmek,
– Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin, çalışma usul ve esaslarına uygun ve etkin olarak yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri alır, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirir,
– Diğer resmi kurum, okul, dernek gibi kuruluşların araç ve iş makinesi taleplerini koordine etmek, yasalar ve imkanlar dahilinde görevlendirmek,
– Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüşmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek ve maliyet fayda analizlerini hazırlamak,
– Yapılan mal ve hizmet alımı ihalelerinin hak edişlerinin düzenlenmesi ve kontrolünü yapmak,
– Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler, ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.