BAŞKANLIKHABERLER

BAŞKANIMIZA ÖNEMLİ ZİYARET

Baş­ka­nı­mız Özlem Becan, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Yerel Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Seyit Torun, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si İl Baş­ka­nı Fevzi Pek­can­lı, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Cavit Arı, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Adana Mil­let­ve­ki­li Bur­ha­net­tin Bulut, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li Yaşar Tüzün ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Edir­ne Mil­let­ve­ki­li Okan Gay­tan­cı­oğ­lu’nu Uzun­köp­rü­müz­de ağır­la­dı.

Seyit Torun ve beraberindeki heyet, Belediye Baş­ka­nı­mız Özlem Becan ile birlikte açı­lı­şı­na gün saydığımız yeni Şe­hir­le­r A­ra­sı Oto­büs Ter­mi­na­li­mi­zi zi­ya­ret etti. Ta­mam­lan­ma­sıy­la Uzun­köp­rü­müzün toplu ula­şım so­ru­nu­nu çö­zecek olan ter­mi­na­li­miz kullanışlılığı ve modernliği ile göz dol­dur­du. Ta­mam­la­dı­ğı­mız bağ­lan­tı yolu ve Çöp­köy Kav­şa­ğı dü­zen­le­me­si ile ula­şım gü­ven­li­ği­ni mak­si­mum se­vi­ye­ye çı­kar­dı­ğı­mız ça­lış­ma­lar ile yeni ter­mi­na­li­miz ya­pıl­dı­ğı böl­ge­ye can ve­re­rek şeh­ri­mi­zin ge­liş­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­na­cak. Ardından heyet, CHP Uzunköprü İlçe Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Belediye Başkanımız Özlem Becan Sosyal Tesislerimizi Ziyaret Etti

Ata­türk Parkı Sos­yal Te­si­si’mizi zi­ya­ret eden heyet Be­le­di­ye­mi­zin hal­kı­mı­za sun­du­ğu hiz­met­ler hak­kın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Baş­ka­nı­mız Özlem Becan ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Yerel Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Seyit Torun, hal­kı­mız ile bir araya geldi. Ül­ke­mi­zin ve Uzun­köp­rü­mü­zün ge­le­ce­ği hak­kın­da hal­kı­mız ile soh­bet­ eden heyet, va­tan­daş­la­rı­mız ile bir­lik­te fo­toğ­raf çe­kil­di. Or­ta­ya çıkan sıcak gö­rün­tü­le­rin ar­dın­dan Av­ru­pa Bir­li­ği Pro­je­si kap­sa­mın­da, sıfır ma­li­yet ile şeh­ri­mi­ze ka­zan­dır­dı­ğı­mız Vadi Park’ı ve geç­ti­ği­miz yıl ha­ya­ta ge­çi­re­rek hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­du­ğu­muz Cum­hu­ri­yet Parkı Sos­yal Te­si­si’mizi zi­ya­ret etti.

Seyit Torun ve Baş­ka­nı­mız Özlem Becan, Ço­cuk­larımız ile Bir Araya Geldi

Şeh­ri­mi­zin çe­şit­li böl­ge­le­rin­de ya­pı­lan zi­ya­ret­le­rin ar­dın­dan, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Yerel Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Seyit Torun ve Belediye Baş­ka­nı­mız Özlem Becan, Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi’nde ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz Çocuk Gün­düz Ba­kı­me­vi­mizi zi­ya­ret etti.

Baş­ka­nı­mız, ev­lat­la­rı­mı­za ve de­ğer­li aile­le­re sağ­la­dı­ğı­mız hiz­met ve im­kân­lar hak­kın­da Seyit Torun’u bil­gi­len­dir­di. Baş­ka­nı­mız Özlem Becan yap­tı­ğı sos­yal medya pay­la­şı­mın­da “Genel Baş­kan Yar­dım­cı­mız Seyit Torun ile bir­lik­te gurur duy­du­ğu­muz ve yay­gın­laş­tır­ma yo­lun­da büyük adım­lar at­tı­ğı­mız Çocuk Gün­düz Ba­kı­me­vi­mi­zi zi­ya­ret ede­rek, ev­lat­la­rı­mız ile bir araya gel­dik. Ken­di­si ile ço­cuk­la­rı­mı­zın eği­tim sü­re­cin­de sun­du­ğu­muz ola­nak ve hiz­met­ler hak­kın­da bilgi pay­la­şı­mın­da bu­lun­duk” dedi.

Belediye Baş­ka­nı­mız Özlem Becan’ın ger­çek­leş­tir­di­ği bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da, köy mi­ni­büs­le­ri ter­mi­na­li­miz­den, ye­ni­le­nen yol­la­rı­mı­za, Sa­hip­siz Sokak Hay­van­la­rı Ge­çi­ci Bakımevimizden Halk Çar­şı­mı­za, Kadın Emek Pazarımızdan Sivil Tolum Kuruluşları ve muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantılara kadar bir­çok etkinlik ve hizmetlerimiz hak­kın­da bilgi pay­la­şı­mın­da bu­lun­du.