İHALE İLANLARI

Gayrimenkul Satış İlanı 15 Ekim 2020

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1)– Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mescit Mahallesi 1033 Ada, 3 Parsel 4.066,21m² arsa, 1040 Ada, 3 parsel 2.957,43m² arsa, 1032 Ada, 2 Parsel 2.999,38m² arsa, Muradiye Cami Mahallesi 98 Pafta, 422 ada, 16 Parsel 27,066,50m² arazi, Yeniköy Mahallesi 17 Pafta, 5091 Parsel 55,400,00m² arazi, Çöpköy Mahallesi 14 Pafta, 3893 Parsel 25,395,00m² arazi, 14 Pafta, 3894 Parsel 16,012,00m² arazi ve Muradiye Cami Mahallesi 35 Pafta, 109 Ada, 17 Parsel 1,2, ve 3. Normal Katlı 5 Nolu Bağımsız Bölüm 1,059,00m² Eski Belediye Hizmet Binası vasıflı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. Maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü SATIŞI yapılacaktır.

2)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mescit Mahallesi Esen Caddesi Balaban Pınarı Mevkii 1033 Ada, 3 Parselde bulunan 4.066,21m² Arsanın Muhammen Bedeli 1.500.000,00,-TL (bir milyon beş yüz bin) Geçici Teminatı 45.000,00,-TL. (kırk beş bin)

3)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mescit Mahallesi Emsal Caddesi Murat Höyüğü Mevkii 1040 Ada, 3 Parselde bulunan 2.957,43m² Arsanın Muhammen Bedeli 550.000,00,-TL (beş yüz elli bin) Geçici Teminatı 16.500,00,-TL. (on altı bin beş yüz)

4)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mescit Mahallesi Esen Caddesi Balaban Pınarı Mevkii 1032 Ada, 2 Parselde bulunan 2.999,38m² Arsanın Muhammen Bedeli 1.050.000,00,-TL (bir milyon elli bin) Geçici Teminatı 31.500,00,-TL. (otuz bir bin beş yüz)

5)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Muradiye Cami Mahallesi Yanık İçi Mevkii 98 Pafta, 422 ada, 16 Parselde bulunan 27,066,50m² tarım arazisinin Muhammen Bedeli 320,000,00-TL (üç yüz bin) Geçici Teminatı 9,600,00-TL (dokuz bin altı yüz)

6)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeniköy Mahallesi Kule Altı Ovası Mevkii 17 Pafta, 5091 Parselde bulunan 55,400,00m² tarım arazisinin Muhammen Bedeli 550,000,00-TL (beş yüz elli bin) Geçici Teminatı 16,500,00-TL (on altı bin beş yüz)

7)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çöpköy Mahallesi Çifte Köprüler Mevkii 14 Pafta, 3893 Parselde bulunan 25,395,00m² tarım arazisinin Muhammen Bedeli 130,000,00-TL (yüz otuz bin) Geçici Teminatı 3,900,00-TL (üç bin dokuz yüz)

8)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çöpköy Mahallesi Çifte Köprüler Mevkii 14 Pafta, 3894 Parselde bulunan 16,012,00m² tarım arazisinin Muhammen Bedeli 90,000,00-TL (doksan bin) Geçici Teminatı 2,700,00-TL (iki bin yedi yüz)

9)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Muradiye Cami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 35 Pafta, 109 ada, 17 Parselde bulunan 1,2 ve 3. Normal Katlı 5 Nolu Bağımsız Bölüm 1,059,00m² Eski Belediye Hizmet Binasının Muhammen Bedeli 3.500,000,00-TL (üç milyon beş yüz bin) Geçici Teminatı 105,000,00-TL (yüz beş bin )

10)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

j)- Şartname alındı makbuzu,

k)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

11)- SATIŞI yapılacak olan 3 Adet ARSA, 4 Adet ARAZİ ve 1,2 ve 3. Normal Katlı 5 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan TAŞINMAZLAR 15 EKİM 2020 PERŞEMBE günü saat 14:00 ile 15:10 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan REFİK MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

12)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 15 EKİM 2020 PERŞEMBE günü saat 14.00’a kadar geçici teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                          

13)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler Satış İhalesine ait Şartname ve Eklerini, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Servisinden 250,00,- TL. (iki yüz elli) ücret karşılığında satın alabilirler.  İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname ve eklerini satın almak zorundadır.  29.09.2020