H-06 KVKK BAŞVURU FORMU

Uzunköprü Belediyesi KVKK başvuru formunu BURADAN indirebilir veya çıktı alabilirsiniz.

T.C.
UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KVKK BAŞVURU FORMU

 

 1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan T.C. ZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (“UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ”)’ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 1. Bu kapsamda “yazılı” olarak UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ’ne yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

www.uzunkopru.bel.tr  adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Halise Hatun Mahallesi, Anabacı Caddesi No:11 Uzunköprü / EDİRNE” adresine iletilmesi,

www.uzunkopru.bel.tr  adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun uzunkoprubelediyesi@hs03.kep.tr  adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

 1. Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ’ne ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
 1. UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ’ne iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ’ne ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ’nin vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.
 1. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.
 1. UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ’nin Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 1 – Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

İsim:
Soy isim:
T.C. Kimlik No:
Telefon No:
E-posta:
Adres:

 

2 – Başvuru Sahibinin UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ ile Olan İlişkisi

Lütfen UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Hizmet alan vatandaş, iş ortağı, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, meclis üyesi, yönetim,  vb.)

 •      Hizmet Alan Vatandaş
 •      Çalışan Adayı/Çalışan
 •      Eski Çalışan/Stajyer
 •      Yönetim
 •      İş Ortağı
 •      Meclis Üyesi
 •     Diğer:……………………………………….
UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***Eski çalışansanız lütfen aşağıdak kısımları doldurunuz.

 

Çalıştığınız yıllar:…………..………………………………

Çalıştığınız birim:…………..………………………………

***Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

İş başvurusunda bulunduğunuz tarih:…………….

İş başvurusunun yapılış şekli:………………………..………………………………

***Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

Çalıştığınız firmanın unvanı:…………………………………….

Çalıştığınız pozisyon:……….……………………………….

3 – Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 – Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

 •                  Adresime gönderilmesini istiyorum
 •                   E-posta adresime gönderilmesini istiyorum   (e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)
 •                   Elden teslim almak istiyorum  (vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki  belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

 

İşbu form, UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı soyadı                 :

Başvuru tarihi          :

İmza                           :