İHALE İLAN-YIKIM İŞİ-20.06.2022

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Muradiye Cami Mahallesi Otopark Sokak 33 Pafta, 111 Ada, 1 Parsel adresinde bulunan 950m² taban alanı olan toplamda 2.376m² inşaat alanına sahip betonarme eski Ergene Otel Binasının hurda karşılığı yıkım ve enkaz kaldırma işine ait 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile ihalesi yapılacaktır. .

2)-Hurda karşılığı yıkım ve enkaz kaldırma işi ihalesi 20 HAZİRAN 2022 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Atatürk Kültür Merkezi Hizmet binası 2. katta bulunan İHALE ODASINDA İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Yıkım İhalesi yapılacak olan Muradiye Cami Mahallesi Otopark Sokak 33 Pafta, 111 Ada, 1 Parsel adresinde bulunan 950m² taban alanı olan toplamda 2.376m² inşaat alanına sahip betonarme eski Ergene Otel Binasının  hurda muhammen bedeli 210.000,00,-TL (iki yüz on bin), Geçici teminatı 7.000,00- TL.

4)- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a.Gerçek  Kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi

b.Gerçek kişi ve tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

c.İhaleye katılım dilekçesi (Belediyemizden)

d.Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı

e.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair  taahhütname (Belediyeden temin edilecek)

f- Adli Sicil Kaydı Belgesi,

g-Gerçek Kişinin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin Belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı. (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143, 7256 ve 7326 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

h.Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti  

ı. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

i- Hurda karşılığı yıkım ve enkaz kaldırma işine ait teknik ve idari şartname (Belediyemizden).

j-Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

5)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 20 HAZİRAN 2022 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                          

6)- İhale ile ilgili Teknik ve İdari Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 08.06.2022