İHALE İLANI – GES KURULUMU-05.08.2022

15 YIL SÜRELİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ PROJELENDİRİLMESİ/YAPIMI/KURULUMU İŞİ

 

 

1.İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ :Mülkiyeti Uzunköprü Belediyesine ait Çöpköy Mahallesi 105 ada 5 parsel ve 4647 parsel sayılı taşınmazlar üzerine Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Projelendirilmesi/Yapımı/Kurulumu ve İdare nam ve hesabına 15 yıl süre ile işletmeye hazır halde bulundurma İşi,  2886 Sayılı Kanun’un 35/a maddesi gereği, kapalı teklif usulü ile mahsup edilen elektrik (üretilen elektrik) bedelinin İdareye ayrılacak payı %10’dan az olmamak üzere %1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2. İŞİN YERİ: Edirne ili, Uzunköprü ilçe, Çöpköy Mahallesi 105 ada 5 parsel ve 4647 parseldeki taşınmazlar üzerinde yapılacaktır.

3. İŞİN TAHMİNİ BEDELİ : İdare tarafından bu iş için tahmin edilen toplam muhammen bedel KDV hariç 22,400,000.00 TL (YirmiİkiMilyonDörtYüzBinTürkLirası)’dir. İstekliler, işin İdare tarafından tahmin edilen bedelinin % 3’ü oranında 672.000,00 TL (AltıYüzYetmişİkiBinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4. İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN: 05.08.2022 CUMA günü saat 14:00’de CUMHURİYET MAHALLESİ 19 MAYIS CADDESİ NO:160 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2. KATTA BULUNAN İHALE SALONUNDA BELEDİYE ENCÜMENİ KARŞISINDA Uzunköprü/EDİRNE

5. ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnameleri Uzunköprü Belediyesi ZİRAAT BANKASI TR15 0001 0001 0710 0988 1350 05 IBAN NOLU HESABINA veya BELEDİYE VEZNESİNE İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil) 1.500,00 TL yatırılarak alınacak dekontun aslının ibrazı karşılığında ihale dokümanı 05.08.2022 CUMA günü saat 12:00’a kadar Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Atatürk Kültür Merkezi Mali Hizmetler Müdürlüğü’den temin edilebilir veya ihale dokümanı satış bedelinin yukarıda yazılı banka hesabına yatırılarak makbuzun idarenin resmi e-posta adresine gönderilesi halinde e-posta yoluyla temin edilebilir. E-posta yoluyla ihale dosyasını temin eden istekliler ihale günü saat 12:00’ye kadar “İhale Dokümanı Alındı Belgesi” ni İdareden temin ederek teklif dosyasına koymak zorundadır.

İrtibat Numarası: 0284 513 11 43 – Dahili ….

6. İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

6.1 Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler için),

6.2 Kanuni ikametgâhı olması (Gerçek Kişiler için),

6.3 Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve fax numarası ile elektronik posta adresi,

6.4 İhale dokümanı satın alındığına veya ihale dokümanın görülüp incelendiğine dair idarece verilmiş belge,

6.5 Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Sicili’ne kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.5 a ve 6.5 b’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

6.6 Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.5 a ve 6.5 b’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

6.7 İmza sirkülerini verilmesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Tük Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir),

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 6.7 (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir)

6.8 Şartnamede belirtilen Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 05.08.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

6.9 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

6.10 İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık sözleşmesi vermesi,

6.11 İhale dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz,

6.12

a) Vergi Dairesi’ne vergi borcu olmadığına dair belge

b) Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu olmadığına dair belge

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 6.12 (a) ve (b) fıkralarındaki belgeleri temin edecektir,

6.13 İstekliye ait Ticari Banka hesabında İhale Dökümanının teslim edildiği tarih itibarı ile en az 22,400,000.00 TL (YirmiİkiMilyonDörtYüzBinTürkLirası) Nakit bulundurduğunu gösterir Banka Evrağı,

6.14 İstekli firmanın en az 1 yıldır ticari faaliyette olduğunu gösterir belge,

6.15 İsteklinin veya ortaklarından birinin Yurt içi veya yurt dışında, özel sektör veya kamu kurumuna yapmış olduğu kurulu gücü en az 1 MW olan en az 1 Güneş Enerjisinden elektrik üretimi sağlayan tesis kurmuş olduğunu gösterir ıslak imzalı referans yazısı,

6.16 İstekli firma bünyesinde Enerji Verimlilik Danışmanı istihdam edildiğine dair belge

7. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

8. Şekli ve içeriği ihale dosyasında verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu verilecektir.

9. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN TEKLİF DOSYALARINI TESLİM EDECEĞİ YER, TARİH VE SAATİ

İstekliler teklif dosyalarını 05.08.2022 CUMA günü saat 12:00 kadar Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Atatürk Kültür Merkezi Uzunköprü/Edirne adresinde Uzunköprü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkili personele elden veya posta ile teslim edecektir. Saat 14:00 son teklif verme saatidir. Son teklif verme saatinden sonra teklifler kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.