İHALE İLANI – İCAR-21.04.2021

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   İ L A N

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Çöpköy Mahallesi ve Yeniköy Mahallesi adreslerinde bulunan taşınmazlar (tarım arazisi) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri  gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile icara verilecektir.

2)-İcara verilecek olan taşınmazlar 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA günü saat 14:00 ile 14.40 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)– İcara verilecek olan Çöpköy Mahallesi Sığır Sıvat Mevkii 432 Parselde bulunan 46.000 m² tarım arazisinin her bir dekar için muhammen bedeli 250,00,- TL. Geçici teminatı 500,00,- TL.

4)– İcara verilecek olan Çöpköy Mahallesi Bahçe yolu Mevkii 1122 Parselde bulunan  16.600 m² tarım arazisinin her bir dekar için muhammen bedeli 250,00,- TL. Geçici teminatı 200,00,- TL.

5)- İcara verilecek olan Çöpköy Mahallesi Kırkkavak yolu Mevkii 1169 Parselde bulunan 10.250 m² tarım arazisinin her bir dekar için muhammen bedeli 250,00,- TL. Geçici teminatı 100,00,- TL.

6)-İcara verilecek olan Çöpköy Mahallesi Kırkkavak yolu Mevkii 1170 Parselde bulunan 18.250 m² tarım arazisinin her bir dekar için muhammen bedeli 250,00,- TL. Geçici teminatı 200,00,- TL.

7)- İcara verilecek olan Yeniköy Mahallesi Gürgendere Mevkiinde bulunan 3543 Parsel 2.900 m² tarım arazisinin her bir dekar için muhammen bedeli 150,00,- TL. Geçici teminatı 100,00,- TL.

8)- İcara verilecek olan Yeniköy Mahallesi Gürgendere Mevkii 3585 Parselde bulunan 4.800 m² tarım arazisinin her bir dekar için muhammen bedeli 150,00,- TL. Geçici teminatı 100,00,- TL.

9)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Köy Civarı Mevkii 3961Parselde bulunan 8.100 m² tarım arazisinin her bir dekar için muhammen bedeli 200,00,- TL. Geçici teminatı 100,00,- TL.

10) İcara verilecek olan Yeniköy Mahallesi Köy Civarı Mevkii 3969 Parselde bulunan 6.400 m² tarım arazisinin her bir dekar için muhammen bedeli 200,00,- TL. Geçici teminatı 100,00,- TL.

11)- İcara verilecek olan Yeniköy Mahallesi Köy Civarı Mevkii 5359 Parselde bulunan 15.000 m² tarım arazisinin her bir dekar için muhammen bedeli 500,00,- TL. Geçici teminatı 250,00,- TL.

12)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

13)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi ve Yeniköy Mahallesinde bulunan tarım arazileri 1/05/2021 tarihinden 30/04/2022 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

14)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler  21 NİSAN  2021 ÇARŞAMBA günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine  teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                          

15)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 06.04.2021