İHALE İLANLARI

İHALE İLANI – KİRALAMA – 15.06.2021

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Halise Hatun Mahallesi, Mescit Mahallesi, Muradiye Mahallesi, Muradiye Cami Mahallesi, Çöpköy Mahallesinde bulunan işyerleri ile Yeniköy Mahallesinde bulunan lojmanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 15 HAZİRAN 2021 SALI günü saat 14:00 ile 14.45 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi No:143/1 (Lojman) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 250,00,- TL. Geçici teminatı 100,00,- TL.

4)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Gürgendere Sokak 1012 ada 1 parsel No:3/B adresinde bulunan (işyeri-umumi tuvelet) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 200,00,- TL. Geçici teminatı 100,00,- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi adresinde bulunan 12 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 875,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00,- TL.

6)- Kiraya verilecek olan Mescit Mahallesi, itfaiye binası arkası 162 ada 2 parsel adresinde bulunan 1, 2, 3, ve 4 nolu (işyeri-tekstil atölyesi) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 5.320,00,- TL. Geçici teminatı 6.000,00,- TL.

7)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi adresinde bulunan 11 nolu (işyeri-sürücü kursu) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.070,00,- TL. Geçici teminatı 2.500,00,- TL.

8)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4774 parsel No:145/3 adresinde bulunan (lojman) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 445,00,- TL. Geçici teminatı 200,00,- TL.

9)- Kiraya verilecek olan Muradiye Cami Mahallesi Otopark Sokak adresinde bulunan 15 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 338,00,- TL. Geçici teminatı 130,00,- TL.

10)- Kiraya verilecek olan Muradiye Cami Mahallesi Otopark Sokak adresinde bulunan 9/A nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 263,00,- TL. Geçici teminatı 100,00,- TL.

11)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi No:52 adresinde bulunan (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 335,00,- TL. Geçici teminatı 370,00,- TL.

12)- Kiraya verilecek olan Muradiye Cami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 35 pafta,109 ada, 17 parsel adresinde bulunan 1, 2 ve 3 normal katlı 5 nolu bağımsız bölüm (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 10.000,00,- TL. Geçici teminatı 10.800,00,- TL.

13)- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

14)- Kiraya verilecek olan Muradiye Cami Mahallesi otopark sokak adresinde bulunan 9/A nolu taşınmaz (işyeri), Muradiye Cami Mahallesi otopark sokak adresinde bulunan 15 nolu taşınmaz (işyeri), Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4774 Parselde bulunan 145/3 taşınmaz (Lojman), Muradiye Mahallesi Gürgendere Sokakta bulunan 3/B nolu taşınmaz (iş yeri), Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi No:143/1 adresinde bulunan taşınmaz (lojman) 01/07/2021 tarihinden 30/06/2022 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

15)- İlanda bulunan Halise Hatun Mahallesi, Çöpköy Mahallesi, Mescit Mahallesi, Muradiye Cami Mahallesinde bulunan 35 pafta, 109 ada, 17 parsel adresinde bulunan 1, 2, ve 3 nolu normal katlı 5 nolu bağımsız bölüm (İşyeri) taşınmazlar 01/07/2021 tarihinden 30/06/2024 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

16)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 15 HAZİRAN 2021 SALI günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine  teslim etmeleri gerekmektedir.

17)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 24.05.2021