İHALE İLANLARI

İHALE İLANI-KİRALAMA-04.10.2021

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Halise Hatun Mahallesi, Mescit Mahallesi, Muradiye Mahallesi, Muradiye Cami Mahallesi, Çöpköy Mahallesinde bulunan işyerleri ile Yeniköy Mahallesinde bulunan lojmanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 04 EKİM 2021 PAZARTESİ günü saat 14:00 ile 14.15 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4774 parselde bulunan No:145/4 (Lojman) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 380,00- TL. Geçici teminatı 170,00- TL.

4)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 19 pafta 1952 parselde bulunan 52/03 nolu (işyeri depo) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 430,00- TL. Geçici teminatı 200,00- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Rıza Efendi Mahallesi Yayalar Sokak 634 ada, 1 parsel 16 nolu taşınmazda bulunan 12 m² Bay bayan tuvalet 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 800,00- TL. Geçici teminatı 4.800,00- TL.

6)- Kiraya verilecek olan Rıza Efendi Mahallesi Yayalar Sokak 634 ada, 1 parsel 16 nolu taşınmazda bulunan 12 m² taşınmazın (Çay ocağı) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.500,00- TL. Geçici teminatı 9.000,00- TL.

7)- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

8)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4774 parselde bulunan No:145/4 (Lojman) taşınmaz, Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 19 pafta 1952 parselde bulunan 52/03 nolu (işyeri depo) taşınmaz, Rıza Efendi Mahallesi Yayalar Sokak 634 ada, 1 parsel 16 nolu taşınmazda bulunan 12 m² Bay bayan tuvalet, Rıza Efendi Mahallesi Yayalar Sokak 634 ada, 1 parsel 16 nolu taşınmazda bulunan 12 m² taşınmaz (Çay ocağı), 01/11/2021 tarihinden 31/10/2022 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

9)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 04 EKİM 2021 PAZARTESİ günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

10)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 20.09.2021