İHALE İLANLARI

İHALE İLANI-KİRALAMA-06.09.2022

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN

1)– Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Muradiye Cami Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi adresinde bulunan taşınmazlar ile Yeniköy Mahallesi ve Çöpköy Mahallesinde bulunan araziler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazların ve arazilerin ihalesi 06 Eylül 2022 Salı günü saat 14:00 ile 14.50 arasında ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Hizmet binası 2. katta bulunan İHALE ODASINDA İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Muradiye Cami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 35 pafta, 109 ada, 17 parselde bulunan 1, 2, 3 normal katlı 5 nolu bağımsız bölümden oluşan toplam 1.059 m² taşınmaz işyerinin 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 15.000,00- TL. Geçici teminatı 17.000,00- TL.

4)-Kiraya verilecek olan Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi 130 pafta, 910 ada, 1 parsel No:160 Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi giriş katında bulunan 17 m² taşınmaz işyerinin (çayocağı) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 270,00- TL. Geçici teminatı 100,00- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi Bahçeyolu mevkii 1122 parselde bulunan 16.600 m² kıraç tarım arazisinin, 1 (bir) yıllık, dekar başına kira (icar) muhammen bedeli 400,00- TL. Geçici teminatı 500,00- TL.

6)- Çöpköy Mahallesi Kırkkavak yolu mevkii 1169 parselde bulunan 10.250 m² kıraç tarım arazisinin, 1 (bir) yıllık, dekar başına kira (icar) muhammen bedeli 400,00- TL. Geçici teminatı 300,00- TL.

7)- Çöpköy Mahallesi Kırkkavak yolu mevkii 1170 parselde bulunan 18.250 m² kıraç tarım arazisinin, 1 (bir) yıllık, dekar başına kira (icar) muhammen bedeli 400,00- TL. Geçici teminatı 500,00- TL.

8)- Çöpköy Mahallesi sığır sıvat mevkii 432 parselde bulunan 46.000 m² taban tarım arazisinin, 1 (bir) yıllık, dekar başına kira (icar) muhammen bedeli 400,00- TL. Geçici teminatı 1.500,00- TL.

9)- Yeniköy Mahallesi köy civarı mevkii 3961 parselde bulunan 8.100 m² kıraç tarım arazisinin, 1 (bir) yıllık, dekar başına kira (icar) muhammen bedeli 300,00- TL. Geçici teminatı 200,00- TL.

10)- Yeniköy Mahallesi köy civarı mevkii 3969 parselde bulunan 6.400 m² kıraç tarım arazisinin, 1 (bir) yıllık, dekar başına kira (icar) muhammen bedeli 300,00- TL. Geçici teminatı 150,00- TL.

11)- Yeniköy Mahallesi gürgendere mevkii 3543 parselde bulunan 2.900 m² kıraç tarım arazisinin, 1 (bir) yıllık, dekar başına kira (icar) muhammen bedeli 300,00- TL. Geçici teminatı 100,00- TL.

12)- Yeniköy Mahallesi gürgendere mevkii 3585 parselde bulunan 4.800 m² kıraç tarım arazisinin, 1 (bir) yıllık, dekar başına kira (icar) muhammen bedeli 300,00- TL. Geçici teminatı 100,00- TL.

13)- Yeniköy Mahallesi demiryolu altı maarif mevkii 5359 parselde bulunan 15.000 m² taban tarım arazisinin, 1 (bir) yıllık, dekar başına kira (icar) muhammen bedeli 500,00- TL. Geçici teminatı 500,00- TL.

14)- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan 7143, 7256 ve 7326 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

15)- İlanda Muradiye Cami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 35 pafta, 109 ada, 17 parselde bulunan 1, 2, 3 normal katlı 5 nolu bağımsız bölümden oluşan toplam 1.059 m² taşınmaz 01/10/2022 tarihinden 30/09/2025 tarihine kadar 3 (Üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İlanda Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi 130 pafta, 910 ada, 1 parsel No:160 Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi giriş katında bulunan 17 m² taşınmaz işyeri (çay ocağı) 01/10/2022 tarihinden 30/09/2023 tarihine kadar 1 (Bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İlanda Yeniköy ve Çöpköy Mahallelerinde bulunan tarım arazileri 01/10/2022 tarihinden 31/08/2024 tarihine kadar 23 (Yirmi üç) ay süre ile kiraya verilecektir.

16)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 06 Eylül 2022 Salı günü saat 14.00’a kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir                                                                                                                                                                    

17)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.