İHALE İLANLARI

İHALE İLANI – KİRALAMA – 09.03.2022

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Çöpköy Mahallesi, Halise Hatun Mahallesi ve Yeniköy Mahallesinde bulunan işyerleri ile Yeniköy Mahallesinde bulunan lojman 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri  gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 09 MART 2022 ÇARŞAMBA günü saat 14:00 ile 14.50 arasında Belediyemiz Atatürk Kültür Merkezi 2. Kat İhale Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi adresinde bulunan  5 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli   1.000,00,- TL. Geçici teminatı  1.100,00,- TL.

4)-Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi adresinde bulunan 18 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli   720,00,- TL. Geçici teminatı  1.000,00,- TL.

5)-Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi adresinde bulunan 6 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.000,00,- TL. Geçici teminatı  2.250,00,- TL.

6)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 2051 Parselde bulunan 12 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 530,00,- TL. Geçici teminatı  600,00,- TL.

7)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 2051 Parselde bulunan 70 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 360,00,- TL. Geçici teminatı  400,00,- TL.

8)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 2051 Parselde bulunan 70/A nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 500,00,- TL. Geçici teminatı  600,00,- TL.

9)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 2051 Parselde bulunan 68/P5 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 265,00,- TL. Geçici teminatı  300,00,- TL.

10)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 2051 Parselde bulunan 70/C  nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 420,00,- TL. Geçici teminatı  500,00,- TL.

11)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 2043 Parselde bulunan 77 nolu (işyeri-çay bahçesi) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 500,00,- TL. Geçici teminatı  600,00,- TL.

12)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4832 Parselde bulunan 3 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 535,00,- TL. Geçici teminatı  600,00,-TL.

13)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4832 Parselde bulunan 99 nolu (lojman) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 370,00,- TL. Geçici teminatı  400,00,-TL.

14)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143, 7256 ve 7326 v.b. gibi S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

15)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi, Çöpköy Mahallesi ve Yeniköy Mahallesinde bulunan işyeri ve Yeniköy Mahallesinde bulunan lojman 01/04/2022 tarihinden 31/03/2025 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

16)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler  09 MART 2022 ÇARŞAMBA günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine  teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                          

17)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 21.02.2022