İHALE İLANLARI

İHALE İLANI – KİRALAMA – 09.08.2021

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

     1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Halise Hatun Mahallesi ve Rıza Efendi Mahallesinde bulunan işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

     2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 09 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ günü saat 14:00 ile 14.15 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

     3)-Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye iş Merkezi adresinde bulunan 7 nolu (tredaş vezne) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.760,00,- TL. Geçici teminatı 650,00,- TL.

     4)- Kiraya verilecek olan Rıza Efendi Mahallesi Yayalar Sokak köy minibüs terminali içerisinde bulunan 12m² taşınmazın (işyeri-umumi tuvalet) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 800,00,- TL. Geçici teminatı 300,00,- TL.

     5)- Kiraya verilecek olan Rıza Efendi Mahallesi Yayalar Sokak köy minibüs terminali içerisinde  bulunan 12m² taşınmazın (çay ocağı) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.500,00,- TL. Geçici teminatı 600,00,- TL.

     6)- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143,7256 ve 7326 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.                                                                                                                                                                                                                

      7)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi adresinde bulunan 7 nolu taşınmaz (tredaş vezne) 01/09/2021 tarihinden 31/08/2024 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

      8)- Kiraya verilecek olan  Rıza Efendi Mahallesi Yayalar Sokak Köy Minibüs Terminali içerisinde bulunan taşınmazlar (umumi tuvalet – çay ocağı) 01/09/2021 tarihinden 31/08/2022 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

      9)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 09 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine  teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                   

    10)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 14.07.2021