İhale İlanı – Kiralama 13.11.2020

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Çöpköy Mahallesi, Muradiye Mahallesi ve Rıza Efendi Mahallelerinde bulunan (işyerleri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri  gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 12 KASIM 2020 PERŞEMBE günü saat 14:00 ile 14.20 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi Değirmen Sokak 2051 Parselde bulunan  60/60-A nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli   550,00,- TL. Geçici teminatı  600,00,- TL.

4)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi Değirmen Sokak 2051 Parselde bulunan 72/E nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli  200,00,- TL. Geçici teminatı  250,00,- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Rıza Efendi Mahallesi Atalar Caddesi Dağlı Rafet Pasajı Zemin Katta bulunan 15/6 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 220,00,- TL. Geçici teminatı 250,00,-TL.

6)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 1952 Parselde bulunan 52/01 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 320,00,- TL. Geçici teminatı  400,00,-TL.

7)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Gazi Turhanbey Caddesi Eski İtfaiye Binası Arkasında bulunan 717m² (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.500,00,- TL. Geçici teminatı 3.000,00,-TL.

8)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

j)- Şartname alındı makbuzu,

k)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

9)- Çöpköy Mahallesi, Muradiye Mahallesi ve Rıza Efendi Mahallesinde bulunan (işyerleri) taşınmazlar 01/12/2020 tarihinden 30/11/2023 tarihine kadar  3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

10)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler  12 KASIM 2020 PERŞEMBE günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine  teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                          

11)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 26.10.2020