İHALE İLANI-KİRALAMA-14.12.2022

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   İLAN

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çöpköy Mahallesi, Yeniköy Mahallesi ve Rıza Efendi Mahallesinde bulunan taşınmazlar ile Yeniköy Mahallesinde bulunan arazi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazların ve arazinin ihalesi 14 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14:00 ile 14.20 arasında ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Hizmet binası 2. katta bulunan İHALE ODASINDA İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4774 Parsel No:145/4 adresinde bulunan 65 m² taşınmazın (Mesken) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 500,00- TL. Geçici teminatı 500,00- TL.

4)-Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi No:65/C adresinde bulunan işyerinin (kahvehane) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 740,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi No:52/03 adresinde bulunan işyerinin (depo), 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 740,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

6)-Kiraya verilecek olan İlçemiz Rıza Efendi Mahallesi Yayalar Sokak 634 Ada, 1 Parselde 16 nolu taşınmazda (köy terminali) bulunan 12 m² çay ocağının (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.510,00- TL. Geçici teminatı 3.000,00- TL.

7)- Yeniköy Mahallesi köy civarı mevkii 3961 parselde bulunan 8.100 m² kıraç tarım arazisinin, 1 (bir) yıllık, dekar başına kira (icar) muhammen bedeli 300,00- TL. Geçici teminatı 200,00- TL.

8)- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan 7143, 7256 ve 7326 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

9)-İlanda Çöpköy Mahallesi, Yeniköy Mahallesi ve Rıza Efendi Mahallesinde bulunan taşınmazlar 01/01/2023 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar 2 (iki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İlanda Yeniköy Mahallesinde bulunan tarım arazisi 01/01/2023 tarihinden 31/08/2024 tarihine kadar 20 (Yirmi) ay süre ile kiraya verilecektir.

10)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 14 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir                                                                                                                                                           

11)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 23.11.2022