İHALE İLANLARI

İHALE İLANI-KİRALAMA-23.06.2022

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Halise Hatun Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi adresinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14:00 ile 14.30 arasında ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Atatürk Kültür Merkezi Uzunköprü Belediyesi Hizmet binası 2. katta bulunan İHALE ODASINDA İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Mashar Müfit Kansu Caddesi 1015 ada, 1 parsel adresinde bulunan 6 nolu mobo yeri (büfe) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.040,00- TL. Geçici teminatı 1.150,00- TL.

4)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4604 parsel adresinde bulunan 62 nolu taşınmaz (Telefon Santrali) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 210,00- TL. Geçici teminatı 250,00- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:24 adresinde bulunan taşınmazın (işyeri-hukuk bürosu) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.050,00- TL. Geçici teminatı 1.150,00- TL.

6)- Kiraya verilecek olan Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi 2. Katta bulunan 151 kişilik sinema salonu, 86 kişilik sinema salonu ve 58 kişilik sinema salonu olmak üzere toplam 3 (üç) adet sinema salonu, gelen müşterilerin yararlanacağı fuaye- cafe, gişe, tuvaletler ile depo ve ofisten oluşan 879 m² kapalı alan ve 63 m² terastan oluşan toplam 942 m² sinema katının 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 8.350,00– TL. Geçici teminatı 10.000,00- TL.

7)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4774 parsel adresinde bulunan 143/3 nolu taşınmazın (mesken) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 400,00- TL. Geçici teminatı 500,00- TL.

8)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4907 parsel adresinde bulunan 49 nolu taşınmazın (depo) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 230,00- TL. Geçici teminatı 250,00- TL.

9)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4774 parsel adresinde bulunan 145/1 nolu taşınmazın (mesken) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 400,00- TL. Geçici teminatı 500,00- TL.

10)- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan 7143, 7256 ve 7326 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

11)- İlanda Atatürk Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Halise Hatun Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan taşınmazlar 01/07/2022 tarihinden 30/06/2025 tarihine kadar 3 (Üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

12)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 23 HAZİRAN 2022 Perşembe günü saat 14.00’a kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir                                                                                                                                                                    

13)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 09.06.2022