İHALE İLANLARI

İHALE İLANI – KİRALAMA – 24.03.2022

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Muradiye Cami Mahallesinde bulunan işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 24 MART 2022 PERŞEMBE günü saat 14:00 ile 14.40 arasında Belediyemiz Atatürk Kültür Merkezi Hizmet binası 2. katta bulunan İHALE ODASINDA İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Köprübaşı Sokak 299 ada, 76 parsel No:4-1 adresinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerinin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.250,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00- TL.

4)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Köprübaşı Sokak 299 ada, 76 parsel No:4-1/A adresinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerinin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.250,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Köprübaşı Sokak 299 ada, 76 parsel No:4-1/B adresinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerinin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.250,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00- TL.

6)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Köprübaşı Sokak 299 ada, 76 parsel No:4-1/C adresinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerinin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.250,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00- TL.

7)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Köprübaşı Sokak 299 ada, 76 parsel No:4-1/D adresinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerinin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.250,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00- TL.

8)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Köprübaşı Sokak 299 ada, 76 parsel No:4-1/E adresinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerinin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.250,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00- TL.

9)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Köprübaşı Sokak 299 ada, 76 parsel No:4-1/F adresinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerinin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.250,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00- TL.

10)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Köprübaşı Sokak 299 ada, 76 parsel No:4-1/G adresinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerinin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.250,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00- TL.

11)- Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Köprübaşı Sokak 299 ada, 76 parsel No:4-1/H adresinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerinin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.250,00,- TL. Geçici teminatı 1.000,00- TL.

12)- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan 7143, 7256 ve 7326 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

13)- İlanda Muradiye Mahallesi Köprübaşı Sokak 299 ada, 76 parselde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin (işyeri-taşınmaz) 01/04/2022 tarihinden 31/03/2023 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

14)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 24 MART 2022 PERŞEMBE günü saat 14.00’a kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

15)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 11.03.2022