İHALE İLANLARI

İHALE İLANI – KİRALAMA – 27.12.2021

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeniköy Mahallesi 4774 Parselde bulunan meskenler ve Belediyemize ait 8 tonluk GREYDER 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri  gereğince Açık Teklif (artırma)  Usulü kiraya verilecektir.

2)- Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4774 Parselde bulunan 143/2 nolu (mesken) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 400,00,- TL. Geçici teminatı 200,00,- TL.

3)- Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4774 Parselde bulunan 143/3 nolu (mesken) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 400,00,- TL. Geçici teminatı 200,00,- TL.

4)- Belediyemize ait 8 Tonluk GREYDER taşınırın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 550,00,-TL Geçici Teminatı 250,00,-TL.

5)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7256 ve 7326 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

ı)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

i)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

6)- Kiraya verilecek olan taşınmazlar 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ günü saat 14:00’de Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

7)- Yeniköy Mahallesi 4774 Parselde bulunan taşınmazlar ve 8 tonluk GREYDER 01/01/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.  

8)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler  27 ARALIK 2021 PAZARTESİ  günü saat 14.00’a kadar geçici teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine  teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                          

9)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Servisinden ücretsiz  temin edilebilir.

 09.12.2021