İHALE İLANLARI

İHALE İLANI – KİRALAMA – 28.03.2022

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Muradiye Cami Mahallesinde bulunan işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 28 MART 2022 PAZARTESİ günü saat 14:00 ile 15.30 arasında Belediyemiz Atatürk Kültür Merkezi Hizmet binası 2. katta bulunan İHALE ODASINDA İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 1 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

4)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 2 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 3 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

6)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 4 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

7)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 5 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

8)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 6 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

9)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 7 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

10)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 8 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

11)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 9 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

12)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 10 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

13)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 11 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

14)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 12 nolu yazıhanenin (işyeri-taşınmaz) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.

15)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 13 nolu 23 m² kapalı alan 90 m² açık alan taşınmaz büfenin 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.250,00- TL. Geçici teminatı 1.350,00- TL.

16)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 18 nolu 20 m² kapalı alan 115 m² açık alan taşınmaz Lokanta-Kafeteryanın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 2.000,00- TL. Geçici teminatı 2.160,00- TL.

17)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 19 m² bay, 19 m² bayan tuvaletinin 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 950,00- TL. Geçici teminatı 1.500,00- TL.

18)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 14 nolu 12 m² taşınmaz işyerinin 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.000,00- TL. Geçici teminatı 1.500,00- TL.

19)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 15 nolu 12 m² taşınmaz işyerinin 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.000,00- TL. Geçici teminatı 1.500,00- TL.

20)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 16 nolu 12 m² taşınmaz işyerinin 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.000,00- TL. Geçici teminatı 1.500,00- TL.

21)- Kiraya verilecek olan Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parsel adresinde bulunan 17 nolu 12 m² taşınmaz işyerinin 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.000,00- TL. Geçici teminatı 1.500,00- TL.

22)- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan 7143, 7256 ve 7326 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

23)- İlanda Atatürk Mahallesi Muhittin Bağlar Sokak No:109 1331 ada, 1 parselde bulunan yazıhane ve işyerleri 01/05/2022 tarihinden 30/04/2025 tarihine kadar 3 (Üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

24)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 28 MART 2022 PAZARTESİ günü saat 14.00’a kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

25)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 16.03.2022