İHALE İLANI-KİRALAMA-21.01.2021

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Çöpköy Mahallesi, Halise Hatun Mahallesi ve Mescit Mahallesinde bulunan işyerleri ile Yeniköy Mahallesinde bulunan lojman 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri  gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 21 OCAK 2021 PERŞEMBE günü saat 14:00 ile 14.15 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi adresinde bulunan  6 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli   1.500,00,- TL. Geçici teminatı  600,00,- TL.

4)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 2051 Parselde bulunan 72/A nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli  300,00,- TL. Geçici teminatı  400,00,- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi 783 ada, 1 parselde bulunan 217 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 120,00,- TL. Geçici teminatı 150,00,-TL.

6)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi 4832 Parselde bulunan 99 nolu (lojman) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 250,00,- TL. Geçici teminatı  100,00,-TL.

7)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

8)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesinde bulunan işyeri ve Yeniköy Mahallesinde bulunan lojman 01/02/2021 tarihinden 31/01/2022 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

9)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi ve Mescit Mahallesinde bulunan (işyerleri) taşınmazlar 01/02/2021 tarihinden 31/01/2024 tarihine kadar  3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

10)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler  21 OCAK  2021 PERŞEMBE günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine  teslim etmeleri gerekmektedir.

11)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 04.01.2021