İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 87

İlçemiz tapuda Muradiye Mahallesi  299 ada 76 parselin imar durumu “Toplu İşyeri” olarak hazırlanmış olan F17-a-24-a 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftasının NİP:22998713 işlem numarası, F17-a-24-a-3-c 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı UIP: 22922914 işlem numarası ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi’nin 01.12.2020 tarih 87 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Yeni yapılan imar planına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 09.12.2020