İHALE İLANLARI

Taşınır ve Taşınmaz Kira İhale İlanı – 13 Ağustos 2020

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   İ L A N

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Çöpköy Mahallesi ve Yeniköy Mahalle bulunan (işyerleri), Yeniköy Mahallesinde bulunan (mesken) ve Belediyemize ait olan 8 tonluk GREYDER 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri  gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar ve taşınır 13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE günü saat 14:00 ile 14.15 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 52/03 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli  310,00,- TL. Geçici teminatı  115,00,- TL.

4)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesinde bulunan 3 nolu (işyeri) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 450,00,- TL. Geçici teminatı   170,00,-TL.

5)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesinde bulunan 145/4 nolu (mesken) taşınmazın 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 300,00,- TL. Geçici teminatı 110,00,-TL.         

6)- Kiraya verilecek olan Belediyemize ait 1 (bir) adet 8 tonluk GREYDER’in 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 500,00,- TL. Geçici teminatı 180,00,-TL.

7)- Çöpköy Mahallesi, Yeniköy Mahallesinde  bulunan (işyerleri ve mesken) taşınmazlar 01/09/2020 tarihinden 31/08/2021 tarihine kadar  1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

8)- Belediyemize ait 8 tonluk GREYDER taşınır  01/09/2020 tarihinden 31/08/2021 tarihine kadar  1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

9)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)-  Söz konusu işyerine ait İhale Şartnamesi (Belediyemizden ücretsiz temin edilecek)

g)- Adli sicil kaydı belgesi,

h)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

10)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler  13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine  teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                          

11)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 21.07.2020