İHALE İLANLARI

Taşınmaz Satış İhale İlanı 17 Eylül 2020

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

         1)– Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mescit Mahallesi 1033 Ada, 3 Parsel 4.066,21m² arsa, 1040 Ada, 3 parsel 2.957,43m² arsa ve 1032 Ada, 2 Parsel 2.999,38m² arsa vasıflı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. Maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü SATIŞI yapılacaktır.

         2)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mescit Mahallesi Esen Caddesi Balaban Pınarı Mevkii 1033 Ada, 3 Parselde bulunan 4.066,21m² Arsanın Muhammen Bedeli 1.850.000,00,-TL (bir milyon sekiz yüz elli bin) Geçici Teminatı 60.000,00,-TL. (altmış bin)

3)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mescit Mahallesi Emsal Caddesi Murat Höyüğü Mevkii 1040 Ada, 3 Parselde bulunan 2.957,43m² Arsanın Muhammen Bedeli 800.000,00,-TL (sekiz yüz bin) Geçici Teminatı 25.000,00,-TL. (yirmi beş bin)

        4)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mescit Mahallesi Esen Caddesi Balaban Pınarı Mevkii 1032 Ada, 2 Parselde bulunan 2.999,38m² Arsanın Muhammen Bedeli 1.200.000,00,-TL (bir milyon iki yüz bin) Geçici Teminatı 40.000,00,-TL. (kırk bin)

         5)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

 j)- Şartname alındı makbuzu,

k)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

        6)- SATIŞI yapılacak olan ARSA vasfındaki TAŞINMAZLAR 17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE günü saat 14:00 ile 14:20 arasında Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan REFİK MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

        7)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE günü saat 14.00’a kadar geçici teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                          

8)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler Satış İhalesine ait Şartname ve Ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Servisinden 250,00,- TL. (iki yüz elli) ücret karşılığında satın alabilirler, ayrıca www.uzunkopru.bel.tr (resmi web sitesi) adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname ve eklerini satın almak zorundadır.  25.08.2020

ŞARTNAMELERE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ..

1- 1032 ADA, 2 PARSEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

2- 1033 ADA, 3 PARSEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

3- 1040 ADA, 3 PARSEL SATIŞ ŞARTNAMESİ